Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74975

Hankkeen nimi: Lietsu Palvelut Oy - Elämyksellinen huoneistohotelli- ja matkailupalvelukonsepti Pohjois-Karjalassa

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.2.2019 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LIETSU PALVELUT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2973714-5

Jakeluosoite: Rantakatu 26

Puhelinnumero: +358 44 7520 500

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: www.lietsuhotel.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saastamoinen Maria

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maria(at)lietsuhotel.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505689242

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kansainväliseen markkinaan tähtäävän ja uutta matkailijavirtaa Pohjois-Karjalaan tuovan huoneistohotellin liiketoiminnan käynnistäminen ja yrityksen kansainvälinen kasvu elämyksellisten ja kokonaisvaltaisten matkailupalvelujen tuottajaksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 97 890

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 80 688

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 97 890

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 80 688

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Merimiehenkatu 41 A 7

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 7, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8.00, joihin työllistyvät naiset 8.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joista naisten perustamia 1.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristö on analysoitu sukupuolinäkökulmasta omistajien toimesta. Hotelli- ja majoitusala on perinteisesti naisvaltaista työvoimarakenteeltaan ja niin tulee todennäköisesti olemaan myös Lietsussa, vaikka rekrytointitilanteessa sukupuolella ei ole vaikutusta. Yrityksen osakkeista 90 % on naisten hallussa. Yrityksen toimitusjohtaja on nainen. Hotellin asiakkaiden sukupuolijakauma vaihtelee eri asiakassegmenteissä, mutta on kokonaisuudessaan suhteellisen tasainen. Hankkeen yhteistyökumppaneista tn. enemmistö on naisia, koska matkailu-, kulttuuri- ja käsityöalalla naiset ovat enemmistö. Asiakkaista naisia ja miehiä on tn. yhtä paljon.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tukee naisyrittäjyyttä sekä suoraan että epäsuorasti alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden kautta. Hankkeen tuloksena tuotettavissa hotelli- ja majoitustiloissa otetaan huomioon sukupuolten väliset erot esimerksiksi irtaimiston hankinnan suhteen (hiustenkuivaajat, parranajovälineet, eri kokoisille ihmisille ergonomiset kalusteet). Henkilöstösuunnitelman avulla pyritään edistämään tasa-arvoa henkilöstöpolitiikassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Kiinteistön lämmitysratkaisu on pääosin uusiutuvalla energialla tuotettu kaukolämpö. Sähköenergian valinnassa suositaan uusiutuvalla energialla tuotettavaa sähköä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Lähiruuan ja paikallisten elintarvikkeiden suosiminen aamiaistarjoilun hankinnoissa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Pyritään käyttämään mahdollisimman paljon uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 0
Hotellin kalustamisessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kierrätettyjä tuotteita sekä luonnonmateriaaleja. Kiinteistön jätehuolto järjestetään monipuolisesti ja hotellitoiminnassa syntyvä jäte lajitellaan kattavasti. Toiminnassa pyritään minimoimaan jätteen synty ja materiaalihukka. Esim. liinavaatteet hankitaan keskitetysti vuokrauspalvelun kautta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Pääosin uusiutuvalla energialla tuotettu kaukolämpö ja sähkö.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8
Synnytämme hankeaikana 5-7 htv uutta suoraa työpaikkaa alueelle. Lisäksi pyrimme hyödyntämään paikallisia yrityksiä alihankkijoina (hankinnat, palveluntuotanto) aina kun se on järkevästi mahdollista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Kehitämme hankkeessa aineettomia elämys- ja matkailupalveluja yhteistyössä paikallisten kumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa (mm. luontoretket, kulttuuripalvelut).
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hotellin markkinoinnissa korostetaan keskeistä sijaintia ja saapumisen helppoutta julkisilla kulkuneuvoilla. Yhteistyö paikallisten ja alueellisten palveluyritysten ja matkailutoimijoiden kanssa potentiaalisesti myös lisää uusia kestäviä liikkumispalveluja matkailijoille.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 4
Hankkeella on positiivinen vaikutus majoituspalvelujen esteettömyyteen (esteettömiä huoneita), työllisyyteen, alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden liiketoiminnan kannattavuuteen, sekä osallisuuteen ja osallistumiseen (karjalaisen kulttuurin korostaminen ja yhdessä tekeminen).
Tasa-arvon edistäminen 7 2
Hanke edistää naisyrittäjyyttä sekä tukee uusien työpaikkojen syntymistä naisvaltaiselle toimialalle. Perinteisesti naiset ovat yrittäjinä selkeä vähemmistö ja naisyrittäjyyttä korostamalla mm. mainonnassa luodaan myös positiivinen esimerkki muille yrittäjyyttä suunnitteleville naisille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 4
Hankkeella on suuri merkitys karjalaisen kulttuuri-identiteetin näkyvyydelle kotimaassa ja ulkomailla: hotellin brändissä tuodaan esille karjalaista kulttuuria, historiaa, esineistöä, murretta ja tapoja. Hankkeen myötä myös alueen matkailijavirrat ulkomailta kasvavat ja siten monikulttuurisuus Pohjois-Karjalassa lisääntyy.
Kulttuuriympäristö 8 4
Hankkeella on erittäin positiivinen merkitys karjalaisen kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä historiallisen ja julkisivultaan suojellun rakennuksen (rakennusvuosi 1955) nostamiseen sen ansaitseman arvoon uusien toiminnallisuuksien avulla.
Ympäristöosaaminen 8 2
Hankkeessa luodaan hotellin toiminnalle ympäristöjärjestelmä ja lisätään asiakkaiden ympäristötietoisuutta osana asiakkuusprosessia. Hankkeen ympäristöjärjestelmä toimii esimerkkinä myös muille hotelli- ja majoituspalveluiden järjestäjille.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-