Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74986

Hankkeen nimi: Tirro 2.0 - Hiilineutraali luontomatkailumalli

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2019 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pasmajärven Yhteismetsä

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0191542-1

Jakeluosoite: c/o Mika Niemi Virkkulantie 63

Puhelinnumero: 0400161676

Postinumero: 91100

Postitoimipaikka: Ii

WWW-osoite: http://www.tirrovoimaa.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VUONTISJÄRVI HANNA-RIINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hvuontisjarvi(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407443752

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapin matkailu kasvaa ja matkailukeskukset ovat usein ruuhkautuneet, majoituskapasiteetti on käytännössä täynnä ja uusille majoitusta tarjoaville toimijoille on kysyntää markkinoilla. Uusina matkailualueina ovat nousseet kauempana matkailukeskusten melskeestä sijaitsevat rauhalliset pienkohteet. Näiden alueiden kasvua seuraamalla on saatu vahva näyttö siitä, että pienen mittakaavan matkailualueille on nyt kysyntää ja että ne ovat kannattavia.

Matkailua tarkastellaan sen tuomien hyötyjen, kuten työllistymisen ja alueen kehittymisen kannalta, mutta matkailun tuottamia ympäristöhaittoja ei ole hahmotettu tarpeeksi. Matkailualueet tiedostavat tuottavansa päästöjä rakentamisen, energian ja jätteiden kautta, mutta ongelmana on tunnistaa, laskea ja analysoida päästöjen syntyperä ja korkeaan hiilijalanjälkeen johtavat syyt. Matkailun tuottamaan hiilijalanjälkeen tarvitaan nyt ekologisia periaatteita ja sosiaalisia järjestelmiä, joita voidaan nähdä kehitettävän myös alueellisesti. Vaikeasti hahmotettavat ratkaisuehdotukset tarvitsevat kuitenkin rinnalleen konkreettisia, yksityiskohtaisempia ja ymmärrettävämpiä malleja.

Tirro 2.0 - Hiilineutraali luontomatkailumalli- hanke selvittää, mitä pienten luontomatkailualueiden hiilineutraali matkailu tarkoittaa konkreettisesti. Lapin suurissa matkailukeskuksissa selvitystyötä ja tutkimusta on tehty jo jonkin verran, mutta pienkohteiden hiilineutraaleja malleja ei ole kartoitettu. Tämä hanke on syntynyt tarpeesta kehittää alueelle virinnyttä pienkohteiden matkailutoimintaa niin, että sen avulla saadaan alueelle mahdollistettua kestävän kehityksen huomioivaa yrittäjyyttä ja tätä kautta kestävää sosiaalista ja ekonomista vaikuttavuutta. Hankkeen avulla vastaamme ennen kaikkea seuraaviin kysymyksiin: Miten voimme hyödyntää matkailun kasvua kestävästi niin, ettemme luomalla uutta kasvata matkailun hiilijalanjälkeä entisestään? Millaisten ratkaisujen kautta voimme mahdollistaa Kolarin ja Lapin alueella toimivan hiilineutraalin luontomatkailun?

Hankkeen päätavoite on selvittää millaisen ympäristön, millaista tietoa ja millaista osaamista kestävästä matkailusta kiinnostuneet yritykset (olemassa olevat ja perustamisvaiheessa olevat) tarvitsevat tuottaakseen hiilineutraaleja luontomatkailutuotteita ja palveluita. Hankkeen tavoitteen saavuttamiseksi on koottava, testattava ja arvioitava sitä tietoa, jota hiilineutraalista matkailusta on aikaisemmin tuotettu ja tuotetaan tällä hetkellä ja peilata sitä pienten luontomatkailualueiden kehittämisen mahdollisuuksiin yhdessä alueen yrittäjien ja perustamisvaiheessa olevien yrittäjien kanssa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 109 032€. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2019 - 30.9.2020 ja sitä hallinnoi Pasmajärven Yhteismetsä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat matkailualan yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat Lapin alueella, joille hankkeessa tuotetut tulokset ovat julkisia ja avoimesti käytettävissä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat matkailualan palveluja käyttävät tai hyödyntävät alueelliset toimijat ja yhteistyökumppanit, jotka jakavat yhteisen intressin kestävän matkailun kehittämisestä. Lisäksi välillisiä kohderyhmiä ovat Lapin matkailijat. Hankkeen tärkeitä välillisiä kohderyhmiä ovat myös yhteismetsät, jotka etsivät uudenlaisia toimintamalleja liittyen verkostokehittämiseen kyläyhteisöjen, mikroyritysten tai kunnan kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 81 774

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 17 746

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 81 774

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 17 746

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Kolari

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Nuottavaarantie 55

Postinumero: 95860

Postitoimipaikka: Kolari

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluryhmä on arvioinut hankkeen toimintaympäristöä sen sukupuolinäkökulmasta. On todettu, että alueella sijaitsevat mikroyritykset ovat usein naisvaltaisia,lisäksi myös uutta naisyrittäjyyttä on syntymässä alueelle. Miesten ja miesyrittäjien osallisuus hankkeissa on ollut pitkään enemmistönä, mutta hankkeessa pyritään saamaan myös naiset mukaan osallistumaan hankkeen toimintaan. Tutkimusten mukaan matkailusektori työllistää tällä hetkellä kaksi kertaa enemmän naisia kuin mikään muu sektori. Matkailualan radikaali kasvu mahdollistaa myös tulevaisuudessa naisten pääsemisen yhä paremmin työmarkkinoille koulutuksen, yrittäjyyden ja osa-aikaisen työn tekemisen kautta. Hankkeessa on otettu huomioon naisten tasavertainen palkkaus, naisten osallistuminen mukaan työpajoihin ja kehittämistyöhön sekä yrittäjyyden tukemiseen. Myös hankkeen ohjausryhmärakenteessa on otettu huomioon naisten tasavertainen osallisuus.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on otettu huomioon hankkeen toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Työtä luonnonvarojen kestävään käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Työtä ilmaston muutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
Työtä luonnon monimuotoisuuden tukemiseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Työtä kasvihuonekaasujen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Työtä Natura 2000 ohjelma huomioiden.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Työtä energiasäästöön ja jätteiden vähenemiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 4
Työtä uusiutuvien energialähteiden käyttämiseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Työtä paikallisen elinkeinorakenteen tukemiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
Työtä paikallistalouden vahvistamiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 4 5
Työtä vähähiilisyyden eidstämiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 4
Työtä osallisuuteen ja tiedon saatavuuteen.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Työtä tasa-arvon edistämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 2
Työtä kulttuuri-identiteetin edistämiseen.
Kulttuuriympäristö 3 4
Työtä virkistysalueen edistämiseen.
Ympäristöosaaminen 5 5
Työtä ympäristöosaamisen ja tietoisuuden vahvistumiseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

-