Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74990

Hankkeen nimi: Tehokkuutta tuotantoon

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.1.2019 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KLEMOLAN BETONI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0276473-3

Jakeluosoite: Juhontie 3

Puhelinnumero: +358207939210

Postinumero: 69700

Postitoimipaikka: VETELI

WWW-osoite: www.klemolanbetonioy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Klemola Anne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimistopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: konttori(at)klemolanbetonioy.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407503927

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tuotannon uudelleen organisointi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 140 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 117 655

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 140 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 117 655

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Veteli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Siltalantie 1

Postinumero: 69730

Postitoimipaikka: TUNKKARI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke ei vaikuta sukupuolten väliseen tasa-arvoon.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Työpaikat ovat avoinna kummallekin sukupuolelle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Toiminnan laadusta johtuen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 0
Viimeistelyhallin lämmitysjärjestelmä on vesi-ilmalämpöpumppu.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 0
Lämmitysjärjestelmä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 6 0
Hankkeen aikana logistiikka pienetää hiilijalanjälkeä. Viimeistelyhalli on puurakenteinen ja hankitaan paikalliselta yrittäjältä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Tuotanto-olosuhteet paranevat
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ely-keskuksen tuen avulla, hanke toteutui laajempana. Tuotanto-olosuhteiden paraneminen ja tuotannon rationalisointi toivat tehokkuutta tuotantoon, yrityksen liikevaihto kasvoi ja henkilöstöä on lisätty. Yritystä on tarkoitus kehittää ja laajentaan jatkossa maltillisesti.