Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A74997

Hankkeen nimi: Kierrätysliiketoiminnan kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.11.2018 ja päättyy 30.4.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: POHJASET RECYCLING OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0226869-2

Jakeluosoite: Valiontie 8

Puhelinnumero: 0405728866

Postinumero: 94450

Postitoimipaikka: KEMINMAA

WWW-osoite: www.pohjaset.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pohjanen Raimo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: myyntijohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raimo.pohjanen(at)pohjaset.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400696646

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tornion kierrätysaseman investoinnit ja yrityksen kierrätysliiketoiminnan kehittäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 292 450

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 527

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 292 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 527

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Keminmaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Valiontie 8

Postinumero: 94450

Postitoimipaikka: KEMINMAA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulma huomioidaan sekä eri sukupuolten mahdollisesti erilaiset tarpeet otetaan huomioon ja ne ovat yhtä arvostettuja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen periaatetta sovelletaan hankkeen toiminnassa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Toimintaa toteutetaan niin, että sillä edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Päätavoite on kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joilla voidaan työllistää tasa-arvoisesti eri sukupuolia edustavia henkilöitä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 10
Lisäämällä kierrätyspuun luonnonmukaista käyttöä edistetään EU:n asettamaa kierrätystavoitetta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Kierrätyspuun uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen energiana vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Pitkällä aikavälillä kiertotalous säästää luonnonvarojen käyttöä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Kierrätysmateriaalien uudelleenkäyttö pienentää hiilijalanjälkeä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei toimita natura-alueella.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 10
Kierrätys vähentää jätekuormaa ja on ekologista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 1
Tavoitteena yksi tai useampi uusi tuotemerkki.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hankkeessa pyritään edistämään syntypaikkalajittelua, joka tehostaa logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 7
Tuotteiden ympäristöystävällisyys sekä työllistäminen lisäävät hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Tuotetaan palveluja ja työpaikkoja tasa-arvoisesti eri sukupuolten hyväksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 1
Työmahdollisuudet lisäävät pitkällä aikavälillä myös yhdenvertaisuuutta.
Kulttuuriympäristö 2 1
Lisätään luonnontuotteiden käyttöä.
Ympäristöosaaminen 8 7
Kehitetään luonnonmateriaaleista koostuvaa kierrätystä ja sen tuotantoa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-