Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75012

Hankkeen nimi: Fingroup Oy:n investointi- ja kehittämishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.5.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: FINGROUP OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2172681-2

Jakeluosoite: Tuottajantie 22

Puhelinnumero: 0445202733

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: SOTKAMO

WWW-osoite: www.yrityslahja.net

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hyvönen Jouko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hyvonenjouko(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445202733

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa sotkamolainen Fingroup Oy:n laajentaa tuotantotilojaan Sotkamon Tuottajantiellä ja yhdistää yrityksen liiketoiminnat saman katon alle. Tavoitteena on tuotannon tehostaminen, kannattavuus ja kasvu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 48 190

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 42 357

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 48 190

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 42 357

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tuottajantie 22

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: SOTKAMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty analyysia sukupuolinäkökulmasta. Työllistämisen näkökulmasta yritys toimii sukupuolineutraalisti ja tarjottavat työt eivät ole sidottu henkilön sukupuoleen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeessa ei ole huomioitu sukupuolinäkökulmaa. Työllistämisen näkökulmasta yritys toimii sukupuolineutraalisti ja tarjottavat työt eivät ole sidottu henkilön sukupuoleen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Työllistämisen näkökulmasta yritys toimii sukupuolineutraalisti ja tarjottavat työt eivät ole sidottu henkilön sukupuoleen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Hanke tehostaa tuotantoa ja materiaalien käyttöä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 7 7
Tuotantotilojen laajennus lisää uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Kehittäminen ja investoinnit mahdollistavat kolmen eri yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden paikallisesti (Sotkamon Yrityslahja, Sotkamon Kirjapaino ja Fingroup Oy)
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa kehitetään uutta liiketoimintakokonaisuutta yritysten markkinointituotteiden tarjontaan ja luodaan kattavin palvelukokonaisuus yhdistämällä saman katon alle useamman yrityksen tuotteet ja palvelut.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Toimintojen yhdistäminen samoihin toimitiloihin vähentää turhaa ajankäyttöä ja liikkumista eri yksiköiden välillä sekä tehostaa toimintaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Työhyvinvointi paranee uusissa toimitiloissa
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkittävää vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa sotkamolainen Fingroup Oy laajensi tuotantotilojaan Sotkamon Tuottajantiellä ja yhdisti yrityksen liiketoiminnat saman katon alle. Tällä toimenpiteellä saavutettiin tuotannon tehostaminen, kannattavuus ja kasvu.