Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75024

Hankkeen nimi: Lannoitelaatuisen magnesiumsulfaatti anhydraatin kehitys metallurgisesta jätteestä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.3.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CRISOLTEQ OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2000019-8

Jakeluosoite: Rikkihappotehtaantie 6

Puhelinnumero: +358 40 748 1829

Postinumero: 29200

Postitoimipaikka: HARJAVALTA

WWW-osoite: www.crisolteq.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ekman Kenneth

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Kenneth.ekman(at)crisolteq.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 748 1829

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Esitetyllä hankkeella pyritään edesauttamaan siirtymistä resurssitehokkaaseen talouteen demonstroimalla teollisen sivuvirran kokonaishyötykäyttöä ottamalla talteen metalleja ja muut ainesosat, jotka muuten olisi neutraloitava ja läjitettävä kaatopaikalle. Tällä mahdollistetaan uusia markkinoita ja uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja. Crisolteq on menestyksellisesti pilotoinut arvokkaiden ainesosien talteenottoa kymmenistä teollisista sivuvirroista. Volyymiltaan suurin tuote talteenotossa on magnesiumsulfaattiliuos, joka käytetään sellun valkaisun apuaineena. Esitetyllä hankkeella asennetaan ja otetaan käyttöön teknologiaa, jolla magnesiumsulfaattiliuos voidaan konvertoida kiteiseen magnesiumsulfaattiin lannoitekäyttöön. Tällä avataan yhtiölle uusi markkina-alue magnesiumsulfaatille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 410 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 37 145

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 410 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 37 145

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Terästie 1

Postinumero: 95490

Postitoimipaikka: TORNIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
-
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 0
Läjitys loppuu, kaikki ainesosat hyötykäyttöön
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 0
Läjitys loppuu, kaikki ainesosat hyötykäyttöön
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 0
Läjitys loppuu, kaikki ainesosat hyötykäyttöön
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 0
Läjitys loppuu, kaikki ainesosat hyötykäyttöön
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
Hanke edistää kiertotaloutta ja lisää paikallisia työpaikkoja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Hanke vähentää läjitykseen liittyvää kuljetustarvetta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 0
Lisää paikallisia työpaikkoja
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 8 0
Hanke edistää kiertotaloutta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-