Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75034

Hankkeen nimi: E -urheilua pienemmällä hiilijalanjäljellä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2019 ja päättyy 30.11.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0973110-9

Jakeluosoite: Hiihtomajantie 2

Puhelinnumero: 0207984200

Postinumero: 96400

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.santasport.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Teo Jeskanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: koordinaatoti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teo.jeskanen(at)santasport.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +3584007106381

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke mahdollistaa vähähiilisen e-urheiluvalmennuksen luomisen Lapin Urheiluopistolle, Rovaniemelle. Toiminnassamme tärkeimpinä tavoitteina ovat vastuullisen ja uuden valmennustuotteen luominen, energiankulutuksen huomioiminen sekä mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen jättäminen. Hankkeen avulla tutkitaan e-urheiluvalmennuksen tuottamaa hiilijalanjälkeä ja sen avulla kehitetään mahdollisimman hiilineutraaleja valmennustuotteita.

E-urheiluvalmennuksen avulla vaikutamme pelaajien käyttäytymiseen sekä saadaan heidät ajattelemaan kestävän kehityksen puolesta. Valmennuksella emme pyri vaikuttamaan pelkästään toimintaan, mitä pelaajat tekevät meidän kanssamme, vaan luomaan pidempi kestoisemman toiminnan heidän omassa arjessaan.

Hankkeessa selvitetään, kuinka vähähiilisesti e-urheiluvalmennusta voidaan tehdä, sekä arvioidaan lähi- ja etävalmennuksen hiilijalanjälkien eroja. Lisäksi hanke mahdollistaa selvityksen siitä, että onko lähivalmennuksella ja etävalmennuksella tuloksellisia eroja. Kaikki nämä tulokset mahdollistavat valmennustuotteen jatkokehittämisen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmät hankkeessa ovat varsinaiset e-urheilijat, jotka pelaavat kilpailullisesti, lajin uudet harrastajat, sekä suomalaiset e-urheiluseurat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat yhteistyökumppanit, Lapin urheiluopiston henkilökunta ja muu asiakaskunta, sekä Rovaniemen kaupunki ja kaupunkilaiset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hiihtomajantie 2

Postinumero: 96400

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankeen arviointi on tehty SUVAUS -koneella. Hanke on sukupuolineutraali, koska e-urheilu on lähtökohtaisesti sukupuolineutraalia urheilua ja lähtökohtaisesti hankkeessa sukupuolinäkökulma huomioidaan hanketoiminnassa niin, että pilotoinneissa tuetaan myös naisurheilijoiden osallistumista pilottiryhmään.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Arvionti on suoritettu SUVAUS -koneella mutta hankkeessa tehdään SWOT -analyysi sukupuolijakauman valtavirtaistumisesta, miten eroaa mies ja naisurheilijoiden käyttäytyminen hiilijalanjälkeä vastuullisesti pienentävinä omakohtaisina toimina.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa pilottitoteuksiin pyritään löytämään tasapuolisesti nais- ja miesurheilijoita, vaikka e-urheilu on miesvoittoinen urheilulaji.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Hankkeessa olemme huomioineet uusiutuvan energian käytön, jolloin välittömässä toiminnassa luonnonvarojen käyttö olisi mahdollisimman ekologista. Taloudellisesti käytettävät hyödykkeet, ylikuormittamatta niitä. Välillisesti hankkeemme mahdollistaa toimintamallillaan luomaan pelaajille uuden ajattelumallin, jonka avulla he huomioivat ekologisuuden ja omaksuvat pienemmän hiilijalanjälki ajattelun.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
Hankkeessa toteutamme pienemmän hiilijajanjäljen ajattelua uusiutuvan energian käytöllä. Laitteiston elinkaaren pidentämisellä kierrättäen/ uusiokäyttäen ne. Lisäksi minimoimme matkustamisen määrää, tarvittavat matkustukset junalla tai muilla hiilineutraaleilla julkisilla liikennevälineillä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 9
Hankkeessa haetaan ratkaisu uusiutuvilla hiilineutraaleilla energiamuodoilla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 9
Hankkeessa käytetään jo rakennettuja tiloja. Pilotointiin liittyvät hankinnat ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätysmateriaalista tuotettuja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Hankkeen aikana energiaratkaisumallit allloikoidaan uusiutuvista energialähteistä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
Paikalliset yhteistyö.. pelaajien elintavat
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Tuotteet ja palvelut toteutetaan hiilijalanjälki neutraaleina.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Liikkumisessa käytettään julkisia ja hiilineutraaleita liikennemuotoja. Logistisesti tuotetta testataan ns. lähi- ja etätoteutuksina.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Urheilijoiden käyttäytymiseen vaikutetaan egotietoisuuden lisäämisellä ja ajattelulla.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on neutraali tasa-arvon edistämisessä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Henkilöitä ei erotella eikä syrjitä yhteiskunnallisten kulttuurillisten arvojen perusteella.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
Ympäsristöosaaminen lisääntyy organisaatiossa ja kohderyhmässä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen kehittämistarpeisiin vastattiin toteuttamalla kolme e-urheilun leirityspilottia sekä vähähiilisen kilpailutapahtuman pilotti. Tavoitteena oli mitata vähähiilisyyttä sekä e-urheilun potentiaalia ja tarpeellisuutta Lapissa, Lapin Urheiluopistolla. Hankkeen teeman mukaisesti tutkittiin, miten pystymme vaikuttamaan hiilijalanjäljen pienentämiseen omalla toiminnalla ja valinnoilla.

Leirityspiloteissa toteutettiin kaksi lähileiriä ja yksi etäleiri. Leirien teemana oli kokonaisvaltainen hyvinvointi ja kestävä kehitys. Välittömiä tuloksia hankkeessa saatiin leirityspilottien leiriläisten oppi kestävästä kehityksestä ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Leireiltä kerätyistä palautteista nousi esille oppi ja ymmärrys kestävästä kehityksestä ja sen merkityksestä. Toiminnallamme onnistuimme herättämään leiriläisten ajattelumallia vähähiilisempään ja ammattimaisen harjoittelun suuntaan. Leiritysten palautteista tuli esille osallistujien tyytyväisyys leirikokonaisuuksiin ja oppiin kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä kestävästä kehityksestä. Leirityksiin osallistuneet kertoivat, että osallistuisivat mielellään leireille uudestaan.

Hankkeessa toteutettiin tapahtumapilotti, jossa oli CS: GO (Counter Strike: Global Offensive) -peliturnaus sekä lanit (lähiverkkotapahtuma). Tapahtuman nimi oli Midnight Sun Games. Kyseessä oli e-urheilutapahtuma, jonka tavoitteena oli tavoittaa pelaamisesta kiinnostuneet ihmiset ja tuoda heidät yhteen viikonlopun ajaksi. Tapahtumaan osallistuneet ihmiset pitivät tapahtumasta ja olivat tyytyväisiä järjestäjien toimintaan. Tapahtuman puitteet ja käytetyt laitteet olivat osallistujien mielestä erinomaiset. Palautekyselyssä ja osallistujien kanssa käydyissä keskusteluissa tuli esille, että tapahtumalle toivotaan tulevaisuudessa jatkuvuutta.

Hankkeen aikana käytetty energiankulutus laskettiin käyttäen Keskuskauppakamarista saatavaa laskentatyökalua. Laskentatyökalu on GHG-protokolla standardisoitu (Greenhouse Gas Protocol) ja siinä käytetään kolmea päästölähdeluokkaa, jotka mittaavat ympäristövaikutusten eri osa-alueita, muun muassa suoria ja epäsuoria päästöjä. Laskennassa huomioitiin kaikki kolme päästölähdeluokkaa, joista saatiin kokonais-hiilijalanjäljeksi 4,93 tCO2e. Vertailun vuoksi laskimme arvion siitä, kuinka paljon päästöjä olisi kertynyt ilman vähähiilisyyden huomiointia, laskelman kokonais-hiilijalanjälki oli 7,20 tCO2e. Kaiken kaikkiaan toteutunut toimintamme oli 31,5 % pienempi kuin, jos vähähiilisyyttä ei olisi huomioitu hankkeen toimenpiteissä lainkaan.

Hankkeen aikana löydetty hiilijalanjäljen laskentataulukko herätti mielenkiintoa valmennuskeskuksen päällikössä ja hankkeen ohjausryhmässä. Hiilijalanjäljen laskentaa ja sen hyöty esitettiin hankkeen web-seminaarissa, 19.11.2020 klo 12:00-13:00, Teams-alustalla.. Hiilijalanjälki -ajattelumalli on herättänyt Santasportin sisällä ajatuksia, joita tullaan huomioimaan talon muussa toiminnassa, muun muassa ostopalveluissa hiilidioksidipäästöjen seurannan kautta.

Hankkeen aikana pidettyjen pilottileirien ja -tapahtuman sekä kerättyjen aineistojen pohjalta pystyttiin todentamaan e-urheilun kasvatuksellisuuden ja koulutuksellisuuden puutteet, jotka synnyttivät idean jatkohankkeelle. Hankkeen aikana kerätyt palautteet tukevat e-urheilun koulutuksen kehittämistarvetta ja sen pysyvyyttä, joista syntyi hankeidea E-urheilusta lappilainen tiekartta.