Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75036

Hankkeen nimi: Herman IT - Kansainvälinen kasvu ja palvelukehitys

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.2.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HERMAN IT OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2392690-6

Jakeluosoite: Lönnrotinkatu 12a

Puhelinnumero: +358 40 572 3320

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.hermanit.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Moilanen Jani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jani.moilanen(at)hermanit.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447867207

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa luodaan edellytykset yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistamiseksi sekä kehitetään skaalautuva palveluportfolio yhdessä valikoitujen kumppanien kanssa. Hankkeessa edistetään Kainuun alueen tunnettuutta maakunnan strategisesti tärkeän toimialan keskuksena ja sitä kautta tuetaan vähähiilisen datakeskusteollisuuden kehittymistä alueella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 57 860

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 17 637

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 57 860

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 17 637

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pohjolankatu 20

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
tavoite 50/50 uusien työpaikkojen jakauma sukupuolten välillä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Arvioitujen uusien työpaikkojen jakauma sukupuolten välillä 50/50.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
tavoite 50/50 uusien työpaikkojen jakauma sukupuolten välillä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Palveluiden tuottaminen vähähiilisestä konesalista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Palveluiden tuottaminen vähähiilisestä konesalista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Palveluiden tuottaminen vähähiilisestä konesalista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Palveluiden paikallinen kehitys ja tuottaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 1
Edellytyksien luominen uusille liiketoiminnoille analytiikan ja tekoälyn kautta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Arvioitujen uusien työpaikkojen jakauma sukupuolten välillä 50/50.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 1 1
Tietoisuuden lisääntyminen ekologisten, digitaalisten palveluiden käytöstä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeella vahvistettiin Herman IT:n kansainvälistymistä ja verkostoitumista rakennettiin siten, että jatkossa Herman IT:llä on mahdollisuudet kasvuun ja kehitykseen liikevaihdon ja työllistämisen osalta. Hankkeella kasvatettiin myös Kainuun alueen tunnettuutta hiilineutraalin datakeskusteollisuuden keskuksena.