Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75066

Hankkeen nimi: Suomen avaruustilannekuvatutkan esiselvitys

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.6.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Tähteläntie 62

Puhelinnumero: +358505663264

Postinumero: 99600

Postitoimipaikka: Sodankylä

WWW-osoite: http://www.sgo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eija Tanskanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eija.tanskanen(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505663264

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomalaisen avaruustilannekuvatutkan selvityshanke

Avaruustilannekuvatutkan selvityshankkeessa tehdään esiselvitys kansallisesti Suomen ja kansainvälisesti Euroopan Unionin avaruustilannekuvaa tuottavan uudenaikaisen tutkan rakentamisesta Suomen Lappiin. Selvityshanke toimenpiteenä kohdentuu avaruustilannekuvan muodostamisen infrastruktuurin ja osaamistarpeiden määrittelyyn ja mahdollistaa jo nyt Lapin alueelle muodostuneen radiotieteen menetelmiä soveltavan osaamiskeskittymän kehittämisen edelleen. Kun selvityksen kohteena olevaa infrastuktuuria aletaan rakentamaan ja kehittämään, se ei ole vain Suomen mittakaavassa, vaan myös Euroopan mittakaavassa merkittävän kokoinen osaamiskeskittymä. Osaamiskeskittymän rakentaminen tulee olemaan merkittävä, selvityshankkeen jälkeen haettavasta rahoituksesta riippuen miljoonien - kymmenien miljoonien eurojen arvoinen taloudellinen investointi huipputeknologiaan ja osaamisen kehittämiseen Suomen Lappiin. Se tuo alan kärkiosaajat yhteen ja tuottaa sekä kansallista, että Eurooppalaista tilannekuvainformaatiota ja Arktisen alueen yläilmakehätutkimuksessa tarvittavaa modernia dataa, jonka hyödyntäminen avaa aivan uusia mahdollisuuksia, esimerkiksi tuotettavan big datan hyödyntämiseen keinoälyalgoritmeilla .

Osaamiskeskittymä toimii Lapin eri innovaatiokeskittymien ja klustereiden kanssa yhteistyössä tuoden oman alustansa klustereiden käyttöön ja hyödyntäen klustereiden resursseja omissa toimissaan.

Osaamiskeskittymän rakentaminen pohjautuu SGO:n vahvaan tutka- ja ionosfääriosaamiseen ja matemattisiin menetelmiin ja siinä hyödynnetään alueen jo olemassaolevia vahvuuksia.

Selvityshankkeen kohteen käynnistyminen luo yrityksille mahdollisuuden osallistua kansainväliseen hankkeeseen ja verkottua laajemman tietoisuuden piiriin. Monialainen hanke tuo erilaisia yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita yhteen ja luo potentiaalia uusien innovaatioiden ja startuppien syntyyn. Infrastuktuuri ei tarkoita vain laitteiden rakentamista ja menetelmien kehittämistä, vaan se tuo potentiaalin myös uudenlaisten palvelujen tuottamiselle.

Lähitulevaisuudessa tällainen tutka palvelisi ainutlaatuisesti Suomen osallistumista tulevan Horizon Europe -ohjelman ehdotettuun 16 miljardin euron avaruusohjelmaan, hyödyntäen EU:n kannalta optimaalisesti Suomen maantieteellistä sijaintia Euroopan Unionin arktisella alueella.

Hanke sisältää avaruusromun, satelliiittien ja mahdollisesti maata uhkaavien asteroidien kartoittamiseen ja seurantaan kykenevän modernin suuritehoisen, erottelukykyisen ja herkän tutkan ominaisuuksien, suorituskyvyn ja teknologisen ratkaisun määrittelyn, ratkaisun mukaisen tutkan rakentamisen ja operoinnin kustannusten selvityksen, ehdotuksen mahdollisista sijoituspaikoista Suomen Lapissa, ehdotuksen tutkan operoinnin ja ylläpidon järjestelyistä mukaanlukien tarkastelu tutkalaitteiston yhtäaikaisesta käytöstä jatkuvaan kohteiden kartoitukseen ja valvontaan sekä tutkimuskampanjaluonteisiin mittauksiin. Hanke myös mahdollistaa Suomelle paremman kansallisen ja EU:lle ulkopuolisista maista riippumattoman kyvyn tuottaa avaruustilannekuvaa, mikä on EU:n itsenäisen avaruustoiminnan ja tulevaisuuden yhteiskunnan turvallisuuden edellytys.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kunnat Suomen Lapissa, joihin olisi mahdollista sijoittaa selvityksen kohteena oleva infrastruktuuri.
Suomessa ja EU:ssa toimivat avaruustoimintaa harjoittavat organisaatiot ja yritykset.
Suomessa, EU:ssa ja globaalisti avaruustutkimusta harjoittavat organisaatiot.
EU:n yhteisestä puolustuksesta vastaavat organisaatiot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kaikki EU:n organisaatiot ja kansalaiset, jotka käyttävät avaruusssovelluksia, kuten esim. henkilökohtainen navigaatio

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 73 441

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 72 461

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 91 802

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 90 577

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Torniolaakson, Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin

Kunnat: Savukoski, Ranua, Salla, Inari, Ylitornio, Tornio, Simo, Muonio, Pello, Sodankylä, Kolari, Kittilä, Posio, Enontekiö, Pelkosenniemi, Keminmaa, Rovaniemi, Tervola, Kemijärvi, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tähteläntie 62

Postinumero: 99600

Postitoimipaikka: Sodankylä

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suvauskone 27.2.2019
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteutetaan asiantuntijatyönä, johon sukupuolella ei ole vaikutusta. Kuitenkin tasaarvoa edistävät ja sukupuolesta johtuvat erityistoimet ovat toiminnassa mukana emoorganisaation (Oulun yliopisto) ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei vaikutusta luonnonvarojen käyttöön eikä ympäristön tilaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hanke on esiselvityshanke avaruustilannekuvatutkan toteuttamiseksi. Sillä ei vaikuteta ilmastonmuutoksen riskeihin suoraan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke on esiselvityshanke avaruustilannekuvatutkan toteuttamiseksi. Sillä ei vaikuteta luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke on esiselvityshanke avaruustilannekuvatutkan toteuttamiseksi. Sillä ei vaikuteta vesistöihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke on esiselvityshanke avaruustilannekuvatutkan toteuttamiseksi. Sillä ei vaikuteta Natura 2000-ohjelman alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 8
Hanke on esiselvityshanke avaruustilannekuvatutkan toteuttamiseksi. Siinä esitetyt vaihtoehdot mahdollistavat eri toteutustapojen materiaalin käytön vertailun.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 8
Hanke on esiselvityshanke avaruustilannekuvatutkan toteuttamiseksi. Siinä esitetyt vaihtoehdot mahdollistavat eri energiantuottotapojen vertailun laitteiston elinkaaren aikana.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 8
Hanke on esiselvityshanke avaruustilannekuvatutkan toteuttamiseksi. Siinä on mahdollista kartoittaa paikallista osaamista olla toteuttamassa varsinaista tutkaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hanke on esiselvityshanke ja täysin aineeton palvelu. Se vaikuttaa myös varsinaisen hankkeen toteutus vaihtoehtojen arviointiin jossa tarvitaan erilaisia palveluja ja aineettomia tuotteita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 10
Hanke on esiselvityshanke avaruustilannekuvatutkan toteuttamiseksi. Hankkeen mahdollistava varsinainen tutka tuottaa avaruustilannekuvaa, joka on elintärkeä pohjoisen logistiikan ja liikkumisen turvaamiseksi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 7
Hanke on esiselvityshanke avaruustilannekuvatutkan toteuttamiseksi. Hankkeen mahdollistava varsinainen tutka tuottaa avaruustilannekuvan ja on sidoksissa yleiseen turvallisuuteen, hyvinvointiin ja tasa-arvoon. Se ylläpitää kulttuurillista yhdenvertaisuuttaa Pohjois- ja koko Suomessa.
Tasa-arvon edistäminen 0 7
Hanke on esiselvityshanke avaruustilannekuvatutkan toteuttamiseksi. Hankkeen mahdollistava varsinainen tutka tuottaa avaruustilannekuvan ja on sidoksissa yleiseen turvallisuuteen, hyvinvointiin ja tasa-arvoon. Se ylläpitää kulttuurillista yhdenvertaisuuttaa Pohjois- ja koko Suomessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Hanke on esiselvityshanke avaruustilannekuvatutkan toteuttamiseksi. Hankkeen mahdollistava varsinainen tutka tuottaa avaruustilannekuvan ja on sidoksissa yleiseen turvallisuuteen, hyvinvointiin ja tasa-arvoon. Se ylläpitää kulttuurillista yhdenvertaisuuttaa Pohjois- ja koko Suomessa.
Kulttuuriympäristö 0 4
Hanke on esiselvityshanke avaruustilannekuvatutkan toteuttamiseksi. Hankkeen mahdollistava varsinainen tutka tuottaa avaruustilannekuvan ja on sidoksissa yleiseen turvallisuuteen, hyvinvointiin ja tasa-arvoon. Se ylläpitää kulttuurillista yhdenvertaisuuttaa Pohjois- ja koko Suomessa.
Ympäristöosaaminen 0 6
Hanke on esiselvityshanke avaruustilannekuvatutkan toteuttamiseksi. Hankkeen mahdollistava varsinainen tutka tuottaa avaruustilannekuvan ja voi edesauttaa ympäristöhavainnoinnissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen välitön tulos oli esiselvitys, joka kokoaa yhteen tärkeän pohjatyön tulokset Suomen avaruustilannekuvan kyvykkyyden rakentamista varten.
Hanke onnistui vastamaan sille asetettuihin tavoitteisiin ja tuloksiin. Esiselvityksen aikana selvitettiin tarvittava suorituskykymäärittely eri skenaarion ja käytettävin taajuuksin avaruustilannekuvatutkalle. Selvityksessä arvioitiin hinta valitulle teknologiselle ratkaisulle, sekä arvioitin tutkan operoinnin ja ylläpidon organisointia, osaamistarpeita ja ylläpidon järjestelyjä.
Esiselvitys on tärkeä koonta, jossa kuvataan tarpeet avaruustilannekuvan luomiseen ja askeleet, kuinka se voidaan Suomessa kansallisesti tehdä siten, että voimme tulevaisuudessa osallistua EU:n SST ja SSA toimintaan. Tämä oli myös lähtökohta hakea rahoitusta selvityshankkeelle ja hankkeen aikana kuva kansallisesta tilanteesta selkeytyi eri osapuolille ja hanketta voidaan jatkaa kohti seuraavaa vaihetta.
Hankkeen tulos on pohjana avaruustilannekuvan kyvykkyyden rakentamisen seuraavassa vaiheessa ja toiminta tulee jatkumaan design study vaiheena, jossa tarkennetaan avaruustilannekuvatutkan ja sen vaatiman resurssien ja infran, sekä yhteistyön suunnitelmia.