Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75103

Hankkeen nimi: Markkinapotentiaalin selvittäminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.3.2019 ja päättyy 31.10.2021

Toiminnan tila: Peruuntunut

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TERVOLAN KONEPAJA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0193203-7

Jakeluosoite: Konepajantie 6

Puhelinnumero: 0400693868

Postinumero: 95330

Postitoimipaikka: KAISAJOKI

WWW-osoite: www.tervolankonepaja.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jääskö Aarne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Markkinointi

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aarne.jaasko(at)tervolankonepaja.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400391795

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Selvitetään uuden markkina-alueen liiketoimintamahdollisuudet.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 14 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 14 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tervola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Konepajantie 6

Postinumero: 95330

Postitoimipaikka: TERVOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Hanke edistää biotaloutta ja uusiutuvan energian käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Hanke edistää vähähiilisyyttä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Hanke tuo biotalouteen työpaikkoja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 9
Hanke edistää biotaloutta ja uusiutuvan energian käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke tuo biotalouteen työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankitaketjuun tulevat työpaikat.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 10 10
Hanke toimii esimerkkinä biotalouden hyödyntämisestä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-