Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75109

Hankkeen nimi: Parasta Rääkkylää - Uudistuvaa elinvoimaa Keski-Karjalaan

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1934207-8

Jakeluosoite: Kiteentie 9-11 B

Puhelinnumero: 050 502 0367

Postinumero: 82500

Postitoimipaikka: Kitee

WWW-osoite: http://www.keti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tanja Lamminsalo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tanja.lamminsalo(at)keti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505117447

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Rääkkylän kunta, 0169967-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hankkeen kautta pyritään osaltaan edesauttamaan koko Keski-Karjalan seudun elinvoimaisena pitämistä kohdentaen hankeresursseja elinkeinoelämän näkökulmasta haasteellisessa murrostilanteessa olevaan Rääkkylän kuntaan. Tavoitteena on uusien ja uudistettujen tuotteiden, palveluiden, tuotantomenetelmien ja toimintamallien kehittäminen ja pilotointi koskien eritoten elintarviketuotantoa, luonnontuotteita ja jatkojalostusta, matkailu- ja ohjelmapalveluja sekä kunnan ja yritysten yhteistyön tiivistämistä. Rääkkyläläiset yritykset ja kunnan alue toimivat hankkeessa pilottialustana ja hankkeen kautta saatuja kokemuksia hyödynnetään koko Keski-Karjalan seudun kehittämisessä. Kunnan alueelle on rakennettu mobiiliverkkoa toimintavarmempi valokuituverkko, joka kattaa yli 97% kiinteistöistä. Tämä toimintavarma yhteysverkko mahdollistaa osaltaan uudenlaisten palvelujen, palvelu- ja toimintamuotojen sekä uudenlaisen yrittäjyyden kokeilut ja toteuttamisen.

Tavoitteena on hankkeen myötävaikutuksella aikaansaada uusia yrityskumppanuuksia, palveluja ja tuotteita. Erikoisviljelykasvien tuotantomäärän lisäystä tavoitellaan, samoin tavoitteena on uusien viljelykasvien tuotantoon saaminen.

Hankkeen toimenpiteinä toteutetaan 1) info- ja työpajatilaisuuksia, joiden teemoina muun muassa datan ja digitaalisuuden hyödyntämismahdollisuudet, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu, uudet viljelykasvit ja -tavat, brändi ja brändäys. Tilaisuuksien kautta herätetyn kiinnostuksen myötä ja tuotua asiantuntijatietoa hyödyntäen 2) toteutetaan pilotteja, joissa uusia tuotteita, palveluja, tuotantotapoja ja toimintamalleja testataan käytännössä yhteistyössä asiakas- ja sidosryhmien kanssa. Rinnakkain näiden kahden toimenpidepaketin kanssa 3) otetaan tarinat talteen; suunnitellaan, luodaan ja testataan käytännössä uusia yritys- ja kuntaviestinnän keinoja, kanavia ja toimintamalleja hyödyntäen sisällöksi hankkeen muiden toimenpiteiden kautta tulevaa aineistoa.

Hankkeen tuloksena rääkkyläläisten yritysten ja tilojen kilpailukyky on parantunut ja uudistumishalukkuus sekä digitaalisuuden hyödyntämisinnokkuus kasvanut. Uusien palvelujen, tuotteiden ja tuotantomenetelmien sekä toimintamallien toimivuus käytännössä on testattu ja toimivimmat ratkaisut valittu käyttöön, jatkokehitykseen tai laajempaan levitykseen. Rääkkylän kunnan elinvoima on vahvistunut tavoitteellisen, saumattoman kunnan, yritysten ja kolmannen sektorin välisen yhteistoiminnan kautta. Uusia innovatiivisia ja ennakkoluulottomia toimintatapoja kehitetään edelleen hankkeen kautta saatuja kokemuksia ja tieto-taitoa hyödyntäen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhmänä ovat Rääkkylässä toimivat, sinne toimintaa suunnittelevat ja laajentavat yritykset ja tilat. Erityisesti elintarvike-, luonnontuote- ja viljelytuottajat sekä jatkojalostajat ja matkailupalveluntuottajat keskikarjalaisine yhteistyökumppaneineen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat pääkohderyhmän toimijoiden verkosto- ja sidosryhmät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 223 805

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 119 705

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 265 768

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 142 150

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Tohmajärvi, Kitee

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei nähdä tarpeelliseksi hankkeen toteutuksen kannalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei nähdän tarpeelliseksi hankkeen toteutuksen kannalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Esim. uusimman viljelyteknologiatiedon välittämisen kautta mahdollisesti toimintatapojen ja tuotantoprosessien muutos mahdollinen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Tiedon välityksen kautta toimintatapojen ja tuotantoprosessien muutos mahdollinen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
uudet viljelykasvit, luonnontuotteiden hyödyntäminen kestävästi, ekologisuuden huomioiminen tuotannossa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 3
Esim. uusimman viljelyteknologiatiedon välittämisen kautta mahdollisesti toimintatapojen ja tuotantoprosessien muutos mahdollinen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Tiedon välityksen kautta toimintatapojen ja tuotantoprosessien muutos mahdollinen, sivuvirtojen hyödyntämisajattelun aikaansaaminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Toimenpiteillä lisätään tietoa ja tehdään tutuksi liiketoiminnan kehittämistyökaluja vahvistaen sitä kautta mahdollisuuksia kannattavaan ja kilpailukykyiseen liiketoimintaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Toimenpiteiden kautta pyritään saamaan uusia tuotteita ja palveluja niin yrityksille/tiloille kuin markkinoille.
Liikkuminen ja logistiikka 4 5
Valokuidun mahdollistamana etäseuranta- ja -valvontamahdollisuuksien hyödyntämisen esiin tuominen ja pilotointi; turhia ajoja vähentävä vaikutus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
Suora vaikutus kohderyhmän yrittäjien hyvinvointiin tietotaidon lisäämisen kautta, välillinen vaikutus seudun asukkaiden hyvinvointiin uusien palvelujen myötä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Tuodaan näkyviksi elämisen mahdollisuudet harvaanasutulla, ikääntyvällä alueella, vahvistaen yrittämisen ja elämisen mahdollisuuksia.
Kulttuuriympäristö 2 3
Tapahtumapalvelutuotteistamisen kautta olemassa olevan kulttuuriympäristön laajempi hyödyntäminen.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-