Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75111

Hankkeen nimi: Kontiolahti Ecological Sport Resort

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2019 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kontionloikka Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2657527-5

Jakeluosoite: Keskuskatu 8

Puhelinnumero: 0400265020

Postinumero: 81100

Postitoimipaikka: Kontiolahti

WWW-osoite: http://www.kontiolahti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Annu Ahonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: annu.ahonen(at)kontiolahti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400265020

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Business Joensuu Oy, 2921270-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kontiolahti Ecological Sport Resort -hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa investoinnit, joilla rakennetaan yksi maailman ekologisimmista matkailukohteista. Kontiorannan alueelle syntyy Suomen paras liikuntamatkailukohde, jota alueella jo toimivat ampumahiihtoon ja talviurheiluun liittyvät toimijat täydentävät. Tämän johdosta alueelle saapuu pitkällä aikavälillä merkittävästi lisää matkailijavirtoja.

Hankkeen avulla Joensuun seudulla toimivat matkailu- ja ohjelmapalveluyritykset lisäävät innovaatiotoimintaansa käytettyjä panostuksia. Alueella jo sijaitsevat ja alueesta kiinnostuneet matkailu- ja ohjelmapalveluyritykset tulevat saamaan merkittävää tietoa kansainvälisen matkailijan tarpeista ja matkailutoimialan trendeista (esim. kestävä ja ympäristöystävällinen luontomatkailu). Hankkeen koulutusten ansiosta yritykset pystyvät paketoimaan palvelunsa siten, että ne sopivat Kontiorantaan rakennettavan maailman ekologisimman matkailukohteen imagoon.

Tämä hanke on jaettu neljään, kansainvälistä toimintaa sisältävään työpakettiin seuraavasti:
Työpaketti 1: Kansainvälisesti kiinnostavan brändin rakentaminen.
Työpaketti 2: Yhteistyötoimijoiden sitouttaminen hankkeen toimintaan.
Työpaketti 3: Kokeilujen toteuttaminen alueella.
Työpaketti 4: Investori- ja operaattorihankinta.

Hankkeen vaikutuksesta alueen matkailutoimijoiden ja -kohteiden tunnettuus lisääntyy sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Hankkeen ansiosta alueelle toteutetaan merkittävä matkailuinvestointi ja löydetään sijoittajia sekä operaattori viemään eteenpäin alueelle suunniteltua vapaa-ajankeskusta.

Hanke toteuttaa muun muassa POKAT 2021 -maakuntaohjelman läpileikkaavaa teemaa asuin- ja elinympäristö. Hanke kehittää erityisesti maakunnan kansainvälistä tunnettuutta, alueen matkailutoimijoiden osaamista kansainvälistymiseen liittyen sekä tavoittelee merkittävän kansainvälisen investoinnin toteuttamista alueelle. Maakuntaohjelman teemassa on nostettu esille supertapahtumien, kuten ampumahiihdon kansainvälisten kilpailuiden, merkitys alueen kehitykselle. Tämä hanke tukee osaltaan näiden tavoitteiden saavuttamista.

Toiminnan tuloksena syntyy alueelle kymmeniä uusia työpaikkoja. Toiminnan tulosmittareita ovat:
1. Kontiorannan alueelle suunnitellun, kokonaisarvoltaan 140 miljoonan euron matkailukohteen, ensimmäisen vaiheen
rakentaminen käynnistyy.
2. Esisopimuksia laaditaan 10-15 kpl alueesta kiinnostuneiden investoreiden ja yritysten kanssa.
3. Uutta yritystoimintaa käynnistyy majoitusliiketoimintaan tai ohjelmapalveluiden toimialoille.
Hankkeen toteutuessa suunnitellusti, sen avulla luodaan alueelle 20-30 kpl uusia työpaikkoja erityisesti matkailun ja
ohjelmapalveluiden toimialoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat:
a) Joensuun seudulla toimivat matkailu, urheilu- ja ohjelmapalveluyritykset sekä toimijat, joiden osaamista ja uusia innovaatioita edistetään hankkeen toiminnan avulla
b) alueelle saapuvat kansainväliset turistit ja matkailijat, jotka hyötyvät hankkeen aikana kehitettävistä uusista palveluista ja matkailukohteesta
c) kansainväliset sijoittajat ja operaattorit, joille hankkeen aikana kohdennetaan toimenpiteitä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lisäksi välillisiin kohderyhmiin kuuluvat kotimaiset matkailijat, jotka hyötyvät hankkeen avulla kehitettyjen tuotteiden sekä palveluiden tarjoomasta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 320 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 204 726

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 400 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 255 908

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu, Polvijärvi, Outokumpu, Liperi, Kontiolahti, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toiminta on sukupuolineutraalia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa ja tiedottamisessa huomiodaan tasa-arvoisuus. Hankkeen toiminnassa pyritään maksimoimaan tiimikohtaineen sukupuolidiversiteetti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Hankkeen tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä esimerkiksi kiinnittämällä huomiota kestävään matkailuun ja hiilineutraaliin rakentamiseen. Matkailun ympäristövaikutusten kompensoiminen huomioidaan alueelle kehitettävissä palveluissa ja ratkaisuissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Alueelle hankkeen toiminnan avulla kehitettävä matkailukeskittymä ottaa huomioon ilmastonmuutoksen siten, että hiilijalanjäljen laskentaan kiinnitetään erityistä huomiota suunniteltaessa alueen palveluita ja uusia investointeja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Hankkeen avulla kehitettävän matkailukohteen keskiössä ovat ympäristöarvojen korostaminen ja vastuullisen matkailukohteen rakentaminen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Alueen matkailun investointikohteen kehittämisessä huomioidaan kiertotalouden trendit.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Kontiorannan alueesta on tavoitteena kehittää energiaomavarainen kokonaisuus, jossa uusiutuvan energian osuus tuotetusta sähköstä ja lämmöstä on merkittävä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Hankkeen avulla sen toimintaan osallistuvat matkailu- ja ohjelmapalveluyritykset saavat konkreettista apua uusien tuotteiden- ja palveluiden kehittämiseksi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeelle on asetettu selkeät tavoitteet uusien palvelutuotteiden kehittämiseksi
Liikkuminen ja logistiikka 0 1
Matkailun investointikohteen saavutettavuus joukkoliikenteen avulla selvitetään hankkeen aikana. Lisäksi erilaisia moderniin ja päästöttömään liikkumiseen liittyviä konsepteja on tarkoitus kehittää hankkeen avulla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Yhtenä vaihtoehtona alueen matkailuinvestointikohteeksi on urheilumatkailuun liittyvä kokonaisuus, jonka avulla alueelle tulevat matkailijat saavat hyvinvointia edistäviä palveluita käyttöönsä. Lisäksi hankkeen avulla kehitetään uusia palvelutuotteita luonto- ja ohjelmapalveluyrittäjien valikoimaan.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 2 2
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat osittain Höytäisen rantamaisemassa sijaitsevaan Kontiorannan alueeseen, joka on vanhana Puolustusvoimien varuskunta-alueena kiinnostava kulttuuriympäristö. Lisäksi Höytiäisen historiaan olennaisena osana liittyvä järven lasku on mielenkiintoinen pala alueellista kulttuurihistoriaa, jonka hyödyntämistä sekä tuotteistamista voidaan toteuttaa hankkeen avulla.
Ympäristöosaaminen 3 3
Hankkeen avulla siihen osallistuvien toteuttajien ja sidosryhmien osaaminen kestävän matkailukohteen kehittämisestä lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-