Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75120

Hankkeen nimi: Clewat kehityshanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.10.2018 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CLEWAT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2896110-2

Jakeluosoite: Korpintie 63

Puhelinnumero: +358 503853057

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: clewat.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saarikko Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hall. pj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.saarikko(at)clewat.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503853057

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella pyritään keskipohjanmaalaisen keksinnön teollisen hyödyntämisen mahdollistamiseen protyyppien rakentamisen ja testaamisen avulla sekä yrityksen vienti- ja työllistämisvalmiuksien parantamiseen rekrytoinneilla ja keksinnön markkinoinnin tehostamisella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 188 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 182 381

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 188 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 182 381

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ahjokuja 5

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 7, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysiä ei ole katsottu tarpeelliseksi, koska sukupuolinäkökulman vaikutuksia ei ole osattu tunnistaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Rekrytoinneissa pyritään käyttämään naisverkostoja naiskandidaattien löytämiseksi hyvin miesvaltaiselle alalle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteet ovat ympäristölliset.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Laitteilla pystytään kerämään kierrätykseen raaka-aineita merestä ja torjumaan ympäristövahinkoja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Laitteilla pystymään torjumaan uhkia meriluonnon monimuotuisuuden vähentymiseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Pintavesien puhdistus on hankkeen ytimessä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 10 10
SIltä osin kun sisältävät vesistöjä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Jätteen poisto vesistöistä ja mahdollinen uudelleenkäyttö.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
EI vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 6
Merkittävä vaikutus mahdollisen vesiympäristöklusterin muodostumisen kautta, linkittyy veneosaamiseen alueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 3
Puhdistus palveluna laajemmalle yleisölle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Luonnon puhdistuminen edistää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Ulkomailla kehittyvissä maissa ethtävä puhdistaminen lisää taloudellista tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 10 10
Merenkäyttökulttuuriin vesitöjen puhdistaminen avaa mahdollisuuksia.
Ympäristöosaaminen 10 10
Osa vesistöympäristöklusterin kovaa innovaatioydintä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

ELYn Clewat kehityshanke mahdollisti yhtiön kansainvälistyspolun ensimmäisten merkittävien askeleiden oton ja auttoi yritystä kehittämään prototyyppiä kohti kaupallista laitetta, jonka ainutlaatuisella tehokkuudella voidaan parantaa vesistöjen tilaa lukuisia ympäristöuhkia (mm. merimuovia, öljypäästöjä ja tiettyjä vieraslajeja/haittakasveja) vastaan. Ratkaisu osoittautui poikkeuksellisen tehokkaaksi ja teollisesti sovellettavaksi. Hankkeen avulla Clewatin organisaatiota ja osaamista saatiin merkittävästi vahvistettua.Clewat on nyt aiempaa valmiimpi jatkamaan kehitystyötä, kulkemaan kohti kaupallista menestystä ja pelastamaan maailman meriä ja vesistöjä. Covid-tilanne oli hankkeen merkittävin ongelma, siitä huolimatta hankkeessa otettiin menestyksekkäästi merkittäviä askeleita kohti parempaa planeettaa ja hanke auttoi Clewattia luomaan maailman tehokkaimman, kompaktin monikäyttömertenpuhdistusaluksen. Kun maailma saa laitteen laajasti käyttöönsä, teknologian positiiviset ympäristövaikutukset ovat erittäin suuret. On aika siivota maailman vesistöt ja nyt meillä on siihen käytössä toimiva työkalu.