Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75128

Hankkeen nimi: GM 85 GT keskiraskas monitoimivaunu

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.5.2019 ja päättyy 1.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: INSINÖÖRITOIMISTO GEOCOM OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1670581-4

Jakeluosoite: Lentokentäntie 47 A

Puhelinnumero: 0424 9800

Postinumero: 53600

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

WWW-osoite: www.geocom.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Arminen Larisa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimistopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: larisa.arminen(at)geocom.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 05064912

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen kehittämishanke käsittää uuden keskiraskaan GM 85 GT monitoimivaunun hankinnan, joka monipuolistaa yrityksen nykyisiä maaperätutkimuksia. Uusi monitoimivaunu mahdollistaa kaikki geotekniset tutkimukset ja näytteenottokairaukset. Hankkeen alussa uusi monitoimivaunu työllistää osa-aikaisesti yhden työntekijän. Hankkeen tavoitteena on kolmivuotisen (3) keston päätteeksi, että se työllistää täysipäiväisesti nykyisen osa-aikaisen työntekijän ja yritys on työllistänyt yhden uuden työntekijän täysipäiväisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 50 500

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 50 500

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lentokentäntie 47 A

Postinumero: 53600

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimintaympäristön analyysia ei ole valitettavasti tehty sukupuolinäkökulmasta, koska kyseessä on koneinvestointi. Hankkeen toimintaympäristön analyysi on tehty yrityksen omistaja – toimitusjohtajan ja toimistopäällikön toimesta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Koska hanke on koneinvestointi, ei sukupuolinäkökulmaa ole valitettavasti huomioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Investointihankkeen avulla yritys tulee tuottamaan asiakkailleen vielä monipuolisempia maanrakentamiseen liittyviä konsultointipalveluita sekä ollaan vielä varteenotettavampia toimijoita yhteistyökumppaneilleen. Valitettavasti hankkeella ei edistetä suoraan sukupuolten tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Mahdollisen pilaantuneen maaperän tutkimus ja näytteiden otto.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Asiakkaan nopea reagointi ja työtilaus, jonka seurauksena saadaan nopeasti tieto maaperän pilaantumisesta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 10
Asiakkaan nopea reagointi ja työtilaus, jonka seurauksena saadaan nopeasti tieto maaperän pilaantumisesta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 0
Pohjavesiputkien asennus ja maaperästä otettavat näytteet.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 5
Kohde vaikuttaa siihen mitä maaperästä tutkitaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 0
Varsinkin pilaantuneiden maiden tutkimukset ja otettavat maaperänäytteet vaikuttavat ja niiden tulokset vaikuttavat välittömästi mitä toimenpiteitä suoritetaan tutkittavaan maaperään
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
GM 85 GT monitoimikaira on disel-käyttöinen. Vie varmasti vielä aikaa kun tuotekehitys menee eteenpäin ja vaihtoehtoisia uusiutuvia energialähteitä tulisi diselin tilalle. Monitoimikaira kuljetetaan kuorma-autolla asiakkaan kohteeseen, joten varsinainen kairan liikuttaminen kohteessa aika vähäistä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Tätä voisi tulkita sekä välittömillä että välillisillä vaikutuksilla. Mikäli yritys tekee yhteistyötä ympäristötutkimuksiin erikoistuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa, on elinkeinorakenteeseen vaikutus välitön
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
GM 85 GT monitoimikaira on kone, jossa tekniikkaa ja älyä. Kone kerää tietoa, jota hyödynnetään ohjelmistojen avulla siten, että datasta luodaan asiakkaalle raportteja.
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Mikäli Yrityksen Kehittämisavustus onnistuu ja investointihanke toteutuu. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yrityksen ei enää tarvitse tilata alihankintana vastaavaa palvelua, jota löytyy Mikkelistä, Lahdesta ja Kuopiosta. Keskiraskaan monitoimikairan liikuttaminen kuorma-autolla Etelä-Karjalan ulkopuolelta talousalueen sisälle vähentyy, joten autokuljetuksen päästöt vähenevät. Investointihanke onnistuessaan lisää energiatehokkuutta sekä vähähiilisyyttä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Hyvinvoinnin näkökulmasta investointihanke lisää työllisyyttä ja sitä kautta isää yrityksen työntekijöiden hyvinvointia ja terveyttä. Työntekijöiden varsinkin Pohjatutkijoiden osallisuus uuden palvelun toteuttamiseen on tärkeää.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hanke on koneinvestointi. Yrityksessä on vain yksi nainen töissä ja hän työskentelee toimistopäällikkönä. Maanrakentamisen toimiala on perinteisesti ollut hyvin miehinen toimiala. Tämän hanke ei valitettavasti suoraan edistä tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Hanke edistää yhteiskuntaryhmien suhteita ja yrityksen sidosryhmä verkostoitumista. Tämä hanke ei valitettavasti edistä yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 10 0
Koneinvestointi hanke voi edistää toimeksiantojen kautta ympäristön muuttuvaan maisemaan, alueiden muodostumiseen, kaupunkirakenteeseen ja rakennuskantaan. Maaperätutkimukset auttavat asiakasta ymmärtämään mitä maaperässä on ja mitä sille mahdollisesti tulee tehdä.
Ympäristöosaaminen 10 0
Koneinvestointi hanke itsessään ja toimialan osaaminen vaikuttavat siihen ammattitaitoon mitä työntekijöillä yrityksessä on. Maanmittaus erilaisin menetelmin ja maaperätutkimukset ovat osa ympäristöosaamista, henkilöstön tietopääomaa, jota erilaisin teknologioin (koneet ja ohjelmistot) tuetaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yrityksen kehittämishanke on ollut keskiraskaan GM 85 GT monitoimikairavaunun hankinta. Uusi monitoimikairavaunu on täydentänyt sekä monipuolistanut yrityksen tarjoamia maaperätutkimuspalveluita. Hankinta on mahdollistanut kaikki geotekniset tutkimukset sekä näytteenotto-kairaukset. Maaperätutkimukset ovat nyt yrityksen vahva liiketoimintaosa-alue ja se työllistää yhden täysipäiväisen työntekijän.