Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75148

Hankkeen nimi: RoboCamp - Robotiikalla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1027740-9

Jakeluosoite: Armilankatu 40

Puhelinnumero: 020 496 00

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.edusampo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Päivi Ovaska

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paivi.ovaska(at)edusampo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406700168

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke toteutetaan Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän/Saimaan ammattiopiston Sampon, Saimaan ammattikorkeakoulun, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston, Etelä-Karjalan kesäyliopiston ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n yhteishankkeena.

Lahden ammattikorkeakoulu Oy (2630644-6) ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (2177546-2) sulautuivat 1.1.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy:ksi. Kyseessä on osakeyhtiölain 16 luvun ja 2 §:n mukainen absorptiosulautuminen ja Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n y-tunnus on aiemmin ollut Lahden ammattikorkeakoulun y-tunnus (2630644-6). Kaikki kummankin sulautuneen ammattikorkeakoulun sopimukset, projektit ja velvoitteet siirtyivät fuusiossa lain mukaisesti yleisseuraantona uudelle Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle ja näin ollen sopimusten ja projektien osapuoli on Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n sijaan Lab-ammattikorkeakoulu Oy. Fuusiolla ei ole vaikutuksia tämän projektin toiminnalliseen toteuttamiseen, vaan projektin tavoitteet, kohderyhmä ja tulokset säilyvät projektisuunnitelman mukaisina.

Etelä-Karjalan kesäyliopisto ry muuttui Etelä-Karjalan Kesäyliopisto Oy:ksi 1.1.2021 alkaen. Myös heidän y-tunnus muuttui. Muutoksella ei ole vaikutuksia tämän projektin toiminnalliseen toteuttamiseen, vaan projektin tavoitteet, kohderyhmä ja tulokset säilyvät projektisuunnitelman mukaisina.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kilpailukykyä Etelä-Karjalan alueen yrityksille etsimällä uusia innovatiivisia tapoja soveltaa robotiikkaa ja ohjelmistorobotiikkaa yhdessä yritysten, kehitysyhtiön ja oppilaitosten kanssa.

Robotiikan hyödyntämisosaamisen kehittämiseksi hankkeessa muodostetaan yritysten ja oppilaitosten yhteinen alueellinen robotiikan ja ohjelmistorobotiikan osaamisverkosto sekä näihin keskittyvä monialainen testaus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö. Hankkeen matchmaking-toiminnalla edistetään eri yhteiskunnallisista ja kulttuurisista taustoista tulevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia. Markkinoinnin ja viestinnän avulla luodaan positiivista mielikuvaa miesvaltaisen teollisuusalan robotiikasta ja naisvaltaisen taloushallintoalan ohjelmistorobotiikasta sekä miehille että naisille.

Hankkeen tuloksena syntyy Etelä-Karjalan alueelle yritysten ja oppilaitosten yhteinen RoboCamp -kehittämisalusta, kokeiluympäristö ja osaamisverkosto robotiikan ja ohjelmistorobotiikan monialaisen hyödyntämisosaamisen lisäämiseksi ja yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi. Robotiikan ja ohjelmistorobotiikan hyödyntämisosaamisen lisääntyminen tehostaa yritysten työtapoja, toimintaa ja resurssien käyttöä edistäen paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehitystä. Monitasoisen osaamisen lisäksi hankkeen tuloksena syntyy yrityksille suunnattuja palvelukonsepteja, jotka tarjoavat jatkuvaa uutta osaamista robotiikasta ja ohjelmistorobotiikasta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat toimialasta riippumatta Etelä-Karjalan alueen pk-yritykset ja niiden henkilökunta

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Etelä-Karjalan alueen oppilaitokset, niiden opiskelijat ja henkilöstö

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 371 791

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 371 791

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 531 131

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 521 433

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lemi, Rautjärvi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari, Imatra, Lappeenranta, Parikkala, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tavoitteet liittyvät keskeisesti teknologiayrityksissä olevaan sukupuolten epätasaiseen edustukseen. Toisaalta kohderyhmänä olevat tilitoimistot ovat naisvaltaisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen viestintä ja markkinointitoimenpiteet kohdistetaan sekä miesten että naisten houkuttelemiseksi hankkeessa järjestettäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei vaikutusta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Hankkeen avulla lisätään osaamista ja osaajia sekä vahvistetaan alueen teollisuus- ja palveluyritysten (tilitoimistojen) kasvua ja kehittymistä. Muuttuvat työtavat tehostavat yritysten toimintaa, resurssien käyttöä ja lisäävät kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Hanke tuottaa osaamista monella eri tasolla sekä kehittää palveluja ja palvelukonsepteja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 5 3
Hankkeen viestintä- ja markkinointitoimenpiteillä pyritään luomaan myönteistä mielikuvaa robotiikasta ja ohjelmistorobotiikasta tasapuolisesti miehille ja naisille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 5
Hankkeen matchmaking-toiminta edistää maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän/Saimaan ammattiopiston Sampon, LAB-ammattikorkeakoulun, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston, Etelä-Karjalan kesäyliopiston ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n yhteishankkeena.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa kilpailukykyä Etelä-Karjalan alueen yrityksille etsimällä uusia innovatiivisia tapoja soveltaa robotiikkaa ja ohjelmistorobotiikkaa yhdessä yritysten, kehitysyhtiön ja oppilaitosten kanssa.

Hankkeen tuloksena syntyi Etelä-Karjalan alueelle yritysten ja oppilaitosten yhteinen kokeiluympäristö ja osaamisverkosto robotiikan ja ohjelmistorobotiikan monialaisen hyödyntämisosaamisen lisäämiseksi ja yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi. Kokeiluympäristön ja osaamisverkoston lisäksi hankkeen tuloksena syntyi yrityksille suunnattuja palveluja, jotka tarjosivat osaamista robotiikasta ja ohjelmistorobotiikasta. Yli 16 -vuotiaita nuoria innostettiin kiinnostumaan robotiikasta viemällä robotiikkaa toisen asteen oppilaitoksiin. Markkinoinnin ja viestinnän avulla luotiin positiivista mielikuvaa miesvaltaisen teollisuusalan robotiikasta ja naisvaltaisen taloushallintoalan ohjelmistorobotiikasta sekä miehille että naisille.

Hankkeen toimintaa jatkaa alueen yritysten perustama Robocamp ry. Lisäksi oppilaitoksissa ja kehitysyhtiössä jatketaan robotiikan ja ohjelmistorobotiikan osaamisen kehittämistä hyödyntämällä projekissa syntynyttä materiaalia, perustamalla jatkohankkeita ja tuomalla robotiikkaa esiin omassa toiminnassa.