Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75149

Hankkeen nimi: koneinvestointi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.7.2019 ja päättyy 31.7.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAJAANIN RAUTAMIEHET OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2412163-2

Jakeluosoite: Kettukalliontie 5

Puhelinnumero: +358505511178

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.rautamiehet.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rautiainen Rauno

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: rauno.rautiainen(at)rautamiehet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505511178

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Manuaalisorvin ja - jyrisinkoneen uusinta

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 28 140

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 28 140

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 28 140

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 28 140

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kettukalliontie 5

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
neutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
neutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
neutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 5
uudet koneet energiaystävällisiä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 5
vähentää energiakulutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 7
koneissa käytetään leikkuunesteenä rypsiöljyä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 5
jätteiden kierrätys
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 6
tuuli- ja vesivoima
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
lisätä työpaikkoja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 6
kunnossapitotyöt
Liikkuminen ja logistiikka 6 7
toimituksien keskittäminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 6
terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen
Tasa-arvon edistäminen 4 7
kaikki työntekijät samanarvoisia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 6
ei kulttuurieroja
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 5 7
vastuullisuus

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke auttaa Yritystä kehittämään yritys toimintaa. Auttaa saamaan uusia asiakkaita. Kilpailukyky paranee.