Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75151

Hankkeen nimi: RoboCamp-investointi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.8.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1027740-9

Jakeluosoite: Armilankatu 40

Puhelinnumero: 0406700168

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.edusampo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Päivi Ovaska

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paivi.ovaska(at)edusampo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406700168

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke liittyy tiiviisti "RoboCamp - Robotiikalla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan" -kehittämishankkeeseen, joka toteutetaan Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän/Saimaan ammattiopiston Sampon, Saimaan ammattikorkeakoulun, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston, Etelä-Karjalan kesäyliopiston ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n yhteishankkeena. Kehittämishankkeen tavoitteena on tuottaa kilpailukykyä Etelä-Karjalan alueen yrityksille etsimällä uusia innovatiivisia tapoja soveltaa robotiikkaa ja ohjelmistorobotiikkaa yhdessä yritysten, kehitysyhtiön ja oppilaitosten kanssa. Robotiikan hyödyntämisosaamisen kehittämiseksi hankkeessa muodostetaan yritysten ja oppilaitosten yhteinen alueellinen robotiikan ja ohjelmistorobotiikan osaamisverkosto sekä näihin keskittyvä monialainen testaus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö. Hankkeen tuloksena syntyy Etelä-Karjalan alueelle yritysten ja oppilaitosten yhteinen RoboCamp -kehittämisalusta ja kokeiluympäristö robotiikan ja ohjelmistorobotiikan monialaisen hyödyntämisosaamisen lisäämiseksi ja yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi. RoboCamp -investointihankkeessa hankitaan yhteistoiminnallinen robotti eli Cobotti, jonka avulla demonstroidaan erilaisia teollisuusrobotiikan käyttötapoja ja -kohteita kehittämishankkeessa järjestettävillä teknologialeireillä, työpajoissa, infotilaisuuksissa, seminaareissa ja muissa hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa Lisäksi hankitaan muutama LEGO-robottisarja ja Dobot Conveyor –sarja nuorten ensimmäisiin robottikokeiluihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat toimialasta riippumatta Etelä-Karjalan alueen pk-yritykset ja niiden henkilökunta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Etelä-Karjalan alueen oppilaitokset, niiden opiskelijat ja henkilöstö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 28 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 28 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 40 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 40 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lemi, Rautjärvi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari, Imatra, Lappeenranta, Parikkala, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tavoitteet liittyvät keskeisesti teknologiayrityksissä olevaan sukupuolten epätasaiseen edustukseen. Toisaalta kohderyhmänä olevat taloushallintoalan yritykset ovat naisvaltaisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen viestintä ja markkinointitoimenpiteet kohdistetaan sekä miesten että naisten houkuttelemiseksi hankkeessa järjestettäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Hankkeen avulla lisätään osaamista ja osaajia sekä vahvistetaan alueen teollisuus- ja palveluyritysten (erityisesti taloushallintoalan yritysten) kasvua ja kehittymistä. Muuttuvat työtavat tehostavat yritysten toimintaa ja lisäävät kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Hanke tuottaa osaamista monella eri tasolla sekä kehittää palveluja ja palvelukonsepteja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 5 3
Hankkeen viestintä- ja markkinointitoimenpiteillä pyritään luomaan myönteistä mielikuvaa robotiikasta ja ohjelmistorobotiikasta tasapuolisesti miehille ja naisille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-