Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75153

Hankkeen nimi: BIOKE - Haastavien materiaalien tutkimus ja kierrätyksen edistäminen BioSammossa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Pääskysentie 1

Puhelinnumero: 040 6550 555

Postinumero: 48220

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Gango

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.gango(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447028217

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

BIOKE-Haastavien materiaalien tutkimus ja kierrätyksen edistäminen BioSammossa-hankkeen tavoitteena on edistää haastavien teollisuuden sivuvirtojen ja kierrätysyritysten materiaalien hyödyntämistä hienontamalla. Hienontaminen tapahtuu mm. mikronisoimalla eri materiaaleja bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus BioSammon mikronisointilaitteistoilla. Hanke toteutetaan 1.1.2020-31.8.2022 välisenä aikana. Samaan aikaan alkaa BIOKE, investoinnit -rinnakkaishanke (306420), jossa hankitaan mikronisointitutkimusta edistäviä ja avustavia laitteita, kuten partikkelikokoanalysaattori. Molempien hankkeiden toteutuksesta vastaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, jolla on osaamista mikronisoinnista sekä materiaalien käsittelystä ja ominaisuuksista.

BIOKE-hankkeessa kartoitetaan teollisuuden sivuvirtoja ja kierrätysyritysten materiaaleja, joiden hyötykäyttö on haastavaa ja/tai joiden hyötykäytön edistäminen on toivottavaa. Hankkeessa hienonnetaan kartoituksen pohjalta potentiaalisimmiksi arvioituja materiaaleja. Hienontamalla ja mikronisoimalla materiaalien pinta-ala ja reaktiivisuus sekä tasalaatuisuus lisääntyvät, jolloin materiaalien hyötykäyttö helpottuu. Mikronisointia varten BioSammossa on eri kokoluokan pilot-laitteistoja, joita jatkokehitetään hankkeen edetessä soveltumaan uusille hankkeessa kartoitetuille materiaaleille.

Hienonnetuille materiaaleille kartoitetaan käyttösovelluksia ja hyödyntämiskohteita kirjallisuusselvitysten ja yrityskontaktien sekä pienimuotoisten käytännönkokeiden avulla. BIOKE-hankkeen tarkoituksena on edistää materiaalikiertoa ja vähentää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta, jolloin on mahdollista vähentää myös hiilidioksidipäästöjä.

Hankkeen tuloksena on tehty kartoitus Kymenlaakson teollisuuden sivuvirroista ja kierrätysyritysten materiaaleista, arvioitu potentiaalisimmat materiaalit hienontamiskäsittelyyn, ja tehty hienontamiskokeita vähintään kahdelle materiaalille. Saatujen tulosten ja pienimuotoisten käytännönkokeiden pohjalta on arvioitu soveltuvia käyttökohteita hienonnetuille materiaaleille. Mikronisointiprosessia on kehitetty paremmin soveltumaan erilaisille materiaaleille. Tuloksista on myös tiedotettu hankkeen kohderyhmiä, ja hanke on järjestänyt yhden bio- ja kiertotalousteemaisen seminaarin. Hankkeen tulokset ovat mm. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetuksen ja TKI-puolen hyödynnettävissä mahdollistaen uusimman tiedon alueellisen välittämisen.

BIOKE-hankkeen pohjana on Kymenlaakson älykkään erikoistumisen RIS3-strategia, jonka yhtenä kärkenä on biotalous. Lisäksi BioSammon tutkimusympäristön kehittäminen on kirjattu Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan vuosille 2019 - 2020. Xamk on viime vuosina panostanut ja panostaa edelleen BioSammon kehittämiseen lisäämällä tutkimuskeskuksen laitekantaa ja toimintaa. BIOKE-hanke yhdessä rinnakkaishanke BIOKE, investoinnit kanssa edistävät Kymenlaakson bio- ja kiertotalousosaamista ja BioSammon kehittämistä lisäämällä tietotaitoa materiaalien hienontamisesta ja hyötykäytöstä sekä lisäämällä laitekantaa BioSampoon. BIOKE-hankkeella on potentiaalia edistää työllisyyttä ja elinkeinoelämää Kymenlaakson alueella.

Euroopan aluekehitysrahaston linjaamat horisontaaliset periaatteet, sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus otetaan huomioon koko hankkeen ajan. Hankkeessa noudatetaan Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka on linjassa rakennerahasto-ohjelmassa määriteltyjen arvojen kanssa. Hankkeen pääteemana ovat kestävä kehitys ja kiertotalouden edistäminen, joiden kaikki osa-alueet huomioidaan hankkeen toiminnassa. BIOKE-hanke tukee kestävän kehityksen tavoitteita lisäämällä materiaalien hyödyntämisen tutkimusta. Näin on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi loppusijoitettavan materiaalin määrään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

BIOKE-hankkeen kohderyhmiä ovat etenkin Kymenlaakson teollisuusyritykset, joilla muodostuu erilaisia sivuvirtoja, ja yritykset, joilla on potentiaalia hienonnetun materiaalin hyödyntäjinä. Lisäksi Kymenlaakson kunnat ja kaupungit ovat kohderyhminä materiaalivirtojen haltijoina ja hienonnetun materiaalin hyödyntäjinä. Hanke mahdollistaa myös uusien raaka-ainejakeiden ja sitä kautta tuotteiden innovoimisen. Tätä kautta kohderyhmäksi tulevat tämänhetkisten yritysten lisäksi uudet, perustettavat yritykset. Kohderyhminä ovat myös alueelliset elinkeinoyhtiöt ja eri tutkimusorganisaatiot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

BIOKE-hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Xamkin ympäristö-, energia-, kiertotalous- ja rakennuspuolen tutkimushenkilöstö, opettajat ja opiskelijat, jotka hyötyvät hankkeen tuloksista. Opiskelijoille avautuu lisäksi mahdollisuuksia tehdä opinnäytetöitä alan uusimman tiedon ja tutkimuksen parissa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 224 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 222 559

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 310 001

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 308 031

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan, Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä, Kotka, Virolahti, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta ja hankkeessa noudatetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Tasa-arvo- ja yhdenvertaistamissuunnitelmaa. Suunnitelmassa todetaan, että Xamk kohtelee ihmisiä tasa-arvoisesti ja pyrkii edistämään tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Sukupuolten vaikutusta on analysoitu hankkeen toimenpiteiden kautta. Hankkeen tehtävät soveltuvat niin miehille kuin naisillekin, ja tältä osin hanke on sukupuolineutraali. Hankkeen tiedotus toteutetaan huomioimalla kohderyhmä yleisesti, ei sukupuolta. Hankkeen tuloksia pääsevät hyödyntämään ympäristötekniikan koulutukset sekä muiden koulutusten ympäristö- ja kiertotaluden opiskelijat, jolloin tulokset ovat myös useamman naisopiskelijan käytettävissä (ympäristötekniikka suosittu naisten keskuudessa).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tekniset alat kiinnostuvat perinteisesti enemmän miehiä kuin naisia, josta aiheutuu teknisten alojen miesvaltaisuus. Teknisistä aloista ympäristötekniikka on kuitenkin suosittu naisten keskuudessa. BIOKE-hankkeessa käsiteltävä aihe liittyy sekä perinteiseen tekniikan alaan että ympäristötekniikkaan, joten hankkeen aihepiiri kiinnostaa tasaisemmin molempia sukupuolia. Hankkeen tuloksia hyödynnetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun rakennus- ja energiatekniikan koulutuksissa. Näin uusimmat tulokset on kattavammin molemman sukupuolen käytettävissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on edistää vaikeasti kierrätettävien materiaalien saamista uusiokäyttöön ja selvittää mikronisoidun materiaalin parhaita teknisiä materiaalisovelluksia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 7
BIOKE-hankkeessa etsitään jo olemassa oleville materiaaleille uusia käyttökohteita. Samalla loppusijoitettavien materiaalien määrä vähenee. Hanke vähentää tarvetta neitseellisten luonnonvarojen käytölle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 7
Teollisuuden sivuvirtojen ja kierrätysyritysten materiaalien uusiokäyttö vähentää hiilidioksidipäästöjen muodostumista, kun neitseellisten raaka-aineiden käytön tarve pienenee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 5
Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen mahdollistaa neitseellisten luonnonvarojen käytön vähentämistä. Tämä voi tarkoittaa esim. elinympäristöjen säästymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 5
Teollisuuden sivuvirtojen ja kierrätyslaitosten materiaalien hyödyntäminen mahdollistaa neitseellisten luonnonvarojen käytön vähentämisen. Tällä on mahdollisuus vaikuttaa pienentävästi kasvihuonekaasupäästöihin ja riskeihin, jotka kohdistuvat pinta- ja pohjavesiin sekä maaperään.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 9
BIOKE-hankkeen yhtenä kantavana ajatuksena on resurssitehokkuus. Hankkeessa pyritään lisäämään teollisuuden sivuvirtojen ja kierrätysyritysten materiaalien hyödyntämistä, jonka vaikutuksena on neitseellisten raaka-aineiden käytön sekä jätemäärän pieneneminen. BIOKE-hankkeessa halutaan pienentää loppusijoitukseen menevän hyödyntämiskelpoisen materian määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Hanke ei varsinaisesti edistä uusiutuvien energialähteiden käyttöä, mutta tutkittavasta materiaalista riippuen edistää uusiutuvan materiaalin käytöstä syntyvien sivuvirtojen hyödyntämistä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Teollisuuden sivuvirtojen ja kierrätyslaitosten materiaalien hyödyntämistutkimus edistää niiden potentiaalia olla osa korkeamman jalostusasteen tuotteita, joka tukee paikallista elinkeinoelämää. Tutkimus ja siitä saatavat tulokset ovat hyödynnettävissä paikallisesti, ja paikallisten toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö vahvistaa osaltaan tietotaidon lisääntymistä biotalousalalla. Hankkeessa tehtävissä selvityksissä ja tutkimuksissa hyödynnetään etenkin Kymenlaaksolaisia teollisuuden sivuvirtoja ja kierrätysyritysten materiaaleja. Materiaalisovellusten vaikutus huomioidaan Kymenlaakson alueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 8
Hanke vahvistaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamista biotalousalalla, ja lisää uutta tietoa koulutuksisa hyödynnettäväksi mahdollistaen uusimman tiedon leviämisen tulevaisuuden ammattilaisten keskuuteen. BioSammon rooli bio- ja kiertotalouden (paikallisena) keskittymänä vahvistuu.
Liikkuminen ja logistiikka 1 5
Paikallisten yritysten sivu- ja jätevirtojen tutkiminen ja käyttökohteiden innovointi alueella vähentää materiaalin kuljetustarpeita tulevaisuudessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Hankkeella edistetään Kymenlaakson osaamista kiertotalousalalla ja haetaan materiaaleille uusia käyttökohteita hienontamisen avulla. Paikallisen osaamisen ja tietotaidon lisääminen edistää työllisyysmahdollisuuksia. Hankkeella on näin selvä hyvinvoinnin edistämisen potentiaali. Uusimman tiedon tuottaminen mm. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun käyttöön lisää tiedon saatavuutta myös hankkeen ulkopuolelle.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Miehiä ja naisia kohdellaan tasa-arvoisesti ja annetaan yhtäläiset työskentelymahdollisuudet. Tehtävien jaossa työntekijän sukupuoli ei ole määrittävä tekijä, vaan osaaminen ja sitoutuminen tehtävään. Hankkeessa pidetään tasa-arvoisuuden ilmapiiriä yllä, jossa ei korosteta sukupuolistereotypioita vaan huomioidaan jokainen yksilö omana persoonanaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 2
Hanke toteutetaan tasa-arvon periaattein suosimatta ketään ja lokeroimatta ihmisiä taustan, kuten iän, kulttuurin tai uskonnon, takia. Hankkeessa hyväksytään ihmisten ajatusmaailmojen eroavuuksia ja annetaan erilaisille mielipiteille ja näkemyksille tilaa. Koulutus- ja tki-toimintaa tehdään niin, että se mahdollistaa osallistumisen eri lähtökohdista oleville toimijoille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 6 8
Hankkeen tavoitteena on lisätä teollisuuden sivuvirtojen sekä kierrätysyrityksille saapuvien materiaalien hyödyntämistä. Hankkeen aihealue liittyy ympäristötekniikkaan, ja hankkeen aikana vahvistuva hienonnus- ja mikronisointiosaaminen lisäävät samalla ympäristöosaamista. Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä kiertotalouden ja ympäristötekniikan koulutuksessa, jolloin uusin tieto välittyy tuleville ammattilaisille. Myös ympäristöosaamiseen liittyvän biotalouden merkityksen ymmärtäminen lisääntyy ja vahvistuu.

9 Loppuraportin tiivistelmä

BIOKE-Haastavien materiaalien tutkimus ja kierrätyksen edistäminen BioSammossa-hankkeen tavoitteena oli edistää haastavien teollisuuden sivuvirtojen ja kierrätysyritysten materiaalien hyödyntämistä hienontamalla. Hienontaminen tehtiin eri materiaaleille soveltuvien jauhatuslaitteistojen avulla bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus BioSammossa. Hanke toteutettiin 1.1.2020-31.8.2022 välisenä aikana. Hankkeen kanssa samaan aikaan alkoi BIOKE, investoinnit -rinnakkaishanke (306420), jossa hankittii mikronisointitutkimusta edistäviä ja avustavia laitteita, kuten partikkelikokoanalysaattori. Molempien hankkeiden toteutuksesta vastasi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk.

BIOKE-hankkeessa kartoitettiin teollisuuden sivuvirtoja ja kierrätysyritysten materiaaleja, joiden hyötykäyttö on haastavaa ja/tai joiden hyötykäytön edistäminen on toivottavaa. Hankkeessa hienonnettiin kartoituksen pohjalta potentiaalisimmiksi arvioituja materiaaleja. Hienontamalla ja mikronisoimalla materiaalien pinta-ala ja reaktiivisuus sekä tasalaatuisuus lisääntyvät, jolloin materiaalien hyötykäyttö helpottuu. Mikronisointia varten BioSammossa on eri kokoluokan pilot-laitteistoja, joita jatkokehitettiin hankkeen aikana soveltumaan uusille hankkeessa kartoitetuille materiaaleille.

Hienonnetuille materiaaleille kartoitettiin käyttösovelluksia ja hyödyntämiskohteita kirjallisuusselvitysten ja yrityskontaktien sekä pienimuotoisten käytännönkokeiden avulla. BIOKE-hankkeen tarkoituksena oli edistää materiaalikiertoa ja vähentää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta, jolloin on mahdollista vähentää myös hiilidioksidipäästöjä.

Hankkeen tuloksena on tehty kartoitus Kymenlaakson teollisuuden sivuvirroista ja kierrätysyritysten materiaaleista, arvioitu potentiaalisimmat materiaalit hienontamiskäsittelyyn, ja tehty hienontamiskokeita useille eri materiaalille. Saatujen tulosten ja pienimuotoisten käytännönkokeiden pohjalta on arvioitu soveltuvia käyttökohteita hienonnetuille materiaaleille. Mikronisointiprosessia on kehitetty paremmin soveltumaan erilaisille materiaaleille. Hankkeen tuloksista on tiedotettu hankkeen kohderyhmiä, ja hanke on järjestänyt yhden bio- ja kiertotalousteemaisen seminaarin. Hankkeen tulokset ovat mm. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetuksen ja TKI-puolen hyödynnettävissä mahdollistaen uusimman tiedon alueellisen välittämisen.

BIOKE-hankkeen pohjana oli Kymenlaakson älykkään erikoistumisen RIS3-strategia, jonka yhtenä kärkenä on biotalous. Lisäksi BioSammon tutkimusympäristön kehittäminen oli kirjattu Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan vuosille 2019-2020. Xamk on viime vuosina panostanut ja panostaa edelleen BioSammon kehittämiseen lisäämällä tutkimuskeskuksen laitekantaa ja toimintaa. BIOKE-hanke yhdessä rinnakkaishanke BIOKE, investoinnit kanssa edistivät Kymenlaakson bio- ja kiertotalousosaamista ja BioSammon kehittämistä lisäämällä tietotaitoa materiaalien hienontamisesta ja hyötykäytöstä sekä lisäämällä laitekantaa BioSampoon. BIOKE-hankkeella ja sen aikaansaamien tulosten avulla on potentiaalia edistää työllisyyttä ja elinkeinoelämää Kymenlaakson alueella.

Euroopan aluekehitysrahaston linjaamat horisontaaliset periaatteet, sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus otettiin huomioon koko hankkeen ajan. Hankkeessa noudatettiin Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka on linjassa rakennerahasto-ohjelmassa määriteltyjen arvojen kanssa. Hankkeen pääteemana oli kestävä kehitys ja kiertotalouden edistäminen, joiden kaikki osa-alueet huomioitiin hankkeen toiminnassa. BIOKE-hanke tuki kestävän kehityksen tavoitteita lisäämällä materiaalien hyödyntämisen tutkimusta. Hankkeen tuotosten ja tulosten avulla on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi loppusijoitettavan materiaalin määrään.