Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75159

Hankkeen nimi: Helsinki Network Brain & Mind

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Helsingin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0313471-7

Jakeluosoite: Fabianinkatu 33 (PL 3)

Puhelinnumero: +358 (0) 2941 911

Postinumero: 00014

Postitoimipaikka: Helsingin yliopisto

WWW-osoite: https://www.helsinki.fi/fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Patana

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.patana(at)helsinki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505913279

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Aivosairauksien kustannustaakka Suomessa on lähes 9 mrd ja Euroopan tasolla 800 mrd euroa vuodessa. Väestön ikääntyessä aivosairauksien kustannukset kasvavat entisestään sekä Suomessa että globaalisti, mikäli uusia preventiivisiä menetelmiä, diagnostiikkaa, hoitoja ja kuntoutusmenetelmiä ei saada käyttöön. Toisaalta yleisen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen sekä edelleen kehittäminen, samoin kuin oppimisen helpottaminen edellyttävät aivojen normaalin toiminnan ymmärtämistä ja aivoterveyden parantamista kaikissa väestöryhmissä.

Pääkaupunkiseudulla on Suomen merkittävin aivotutkimuksen keskittymä, jossa mm. Helsingin yliopisto (HY), Aalto-yliopisto (Aalto), HUS ja sektoritutkimuslaitokset ovat panostaneet pitkäjänteisesti alan perus-, kliiniseen ja teknologian tutkimukseen sekä teknologioiden kehittämiseen. Samaan aikaan kun korkeatasoinen aivotutkimus ja sitä tukeva infrastruktuuri ja Euroopan laajimpiin kuuluva digitaalinen potilasdata ovat Uudenmaan maakunnan merkittävä vahvuus ja voimavara, on kansainvälisten kaupallisten toimijoiden tutkimus ja tutkimustulosten kaupallistaminen siirtynyt yhä enemmän tutkimuskeskittymien ja yliopistojen kanssa tehtäväksi yhteistyöksi.

Jotta pääkaupunkiseutu voisi Uusimaa-ohjelma 2.0:n ja terveysalan kasvustrategian mukaisesti kehittää alueen terveysalan ekosysteemiä, tarjota kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön alan kasvuyrityksille, ja lisätä vientiä, työpaikkoja sekä kansainvälistä houkuttelevuutta investointien kohdealueena, rakennetaan pääkaupunkiseudulle neurotieteen tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymä, Helsinki Brain & Mind (HB&M). Yhdistämällä HY:n, Aallon ja HUSin, sekä alueen sektorilaitosten ja ammattikorkeakoulujen neurotieteen osaaminen ja sitä tukevat infrastruktuurit tutkimusta ja yrityksiä palvelevaksi verkostomaiseksi kokonaisuudeksi, HB&M edistää tutkimuksesta syntyvien innovaatioiden tunnistamista ja rakentaa niille selkeän hyödyntämispolun. HB&M kokoaa yhteen tiedot pääkaupunkiseudulla tehtävästä aivotutkimuksesta ja saattaa sen helposti saatavaan sähköiseen muotoon, edistää monialaista tutkimusyhteistyötä, infrastruktuurien kehittämistä ja hyödyntämistä, opetusyhteistyötä, yritysyhteistyötä, tutkimuksen hyödyntämistä sekä tutkimuksesta syntyvien ideoiden kaupallistamista ja neuroalan startup-yritysten syntymistä.

Konkreettisina toimina hankkeessa ovat
1) tutkija- ja yritystietokannan (CRM) rakentaminen neurotiedettä tekevistä ja sitä keskeisesti hyödyntävistä tutkimusryhmistä ja yrityksistä
2) Innovaatiotoiminnan edistäminen yhdessä mm. Health Capital Helsingin kanssa
- työkalut neuroalan keksintöjen synnyttämiseen ja tunnistamiseen
- selvitys ekosysteemin keskeisistä toimijoista ja
- prosessi tutkimuksesta lähtevien ideoiden hyödyntämiseksi
3) malli yritysyhteistyön edistämiseksi, jossa mm.
- tunnistetaan keskeiset yhteistyön esteet ja
- rakennetaan toimintatavat näiden purkamiseksi yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa (esim. Health Capital Helsinki, Helsingin kaupunki ja Espoon kaupunki)
- pk-seudun potentiaalisten yhteistyöyritysten kartoittaminen ja yhteistyötarpeiden selvittäminen
4) HUSin tietoaltaan ja biopankkien aivosairauksiin liittyvän datan hyödyntämismahdollisuuksien kartoittaminen tutkimus- sekä yritysyhteistyönä tehtävien pilottiprojektien avulla hyödyntäen CleverHealth Network ekosysteemiä
5) www-portaalin rakentaminen ja viestintäsuunnitelma
6) infrastruktuurien kartoitus, tiedon kokoaminen verkkoportaaliin ja hyödyntämissuunnitelma
7) toimintamallin rakentaminen verkoston toiminnan juurruttamiseksi.

HB&M toimii yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston koordinoiman Kansallinen neurokeskus -valmisteluhankkeen kanssa ja toimii Kansallisen neurokeskuksen perustamisen jälkeen pääkaupunkiseudun paikallisena keskuksena. HB&M juurrutetaan pysyväksi ja edelleen kehitettäväksi dynaamiseksi toiminnaksi sen jäsenorganisaatioiden ja Kansallisen neurokeskuksen tuella sekä infrastruktuurien palvelututkimuksesta ja tieteellisestä/yritysyhteistyöstä saatavalla rahoituksella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1) Neuroalan tutkimusyhteistyötä tekevät yritykset sekä kansallisesti että kansainvälisesti, mm. lääketeollisuus,terveysteknologia
2) Neuroalan startupit
3) IT- ja bioinformatiikkayritykset
4) Neuroalan opetusta järjestävät organisaatiot
5) Oppimiseen liittyviä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset
6) Neurotieteen ja neurotiedettä tukevaa perus-, soveltavaa sekä kliinistä tutkimusta tekevien tutkimusorganisaatioiden muodostama toimijayhteisö tukitoimintoineen pääkaupunkiseudulla (Helsingin, Aalto-yliopisto, HUS, sektoritutkimuslaitokset (THL, TTL, VTT), ammattikorkeakoulut (Laurea, Metropolia, Diak))

4.2 Välilliset kohderyhmät

Uudet innovaatiot voivat luoda mahdollisuuksia yrityksille ja organisaatioille, jotka toimivat myös muilla kuin suoraan neurotiedettä hyödyntävillä aloilla. Tällaisia mahdollisuuksia ovat mm.
- Yksilöllisen hoidon kehittäminen osana ekosysteemiä, mikä palvelee väestöä yleisesti
- Uusien neurotieteen laskennallisten menetelmien kehittäminen ja big data -analyysimenetelmien kehittäminen, mikä palvelee akateemisia ja kliinisiä tutkijoita tieteenalasta riippumatta
Kohderyhminä ovat myös potilasjärjestöt, etujärjestöt esim. Teknologiateollisuus ry, Lääketeollisuus ry, Suomen Bioteollisuus ry sekä neurotieteiden tutkimusta rahoittavat tahot (sekä julkinen että yksityinen rahoitus: säätiöt, pääomasijoitusyhtiöt ja yksityiset sijoittajat)
- Hankkeessa tuotettu palvelusivusto, kerätty informaatio sekä kehitetyt toimintamallit hyödyttävät myös muita terveysalan ekosysteemin toimijoita

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 350 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 344 610

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 500 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 492 299

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Vantaa, Espoo, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toiminnassa pyritään huomioimaan sukupuolten välinen tasa-arvo niin, ettei hanke suosi erityisesti jompaakumpaa sukupuolta. Pyritään mahdollisuuksien mukaan edistämään hankkeeseen linkittyvien tutkijoiden sekä muiden asiantuntijoiden tasapuolista sukupuolijakaumaa. Kukin organisaatio on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissaan sitoutunut tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa otetaan huomioon tasa-arvoisesti molemmat sukupuolet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa otetaan huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo, mutta ei ole olemassa sukupuolikiintiöitä esim. palkattaville työntekijöille vaan henkilö valitaan toimeen pätevyyden mukaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Hankkeessa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet materiaalivalinnoissa sekä liikkumisessa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Kyseinen hanke ei juurikaan vaikuta kasvillisuuteen tai eliöihin ja luonnonmonimuotoisuuteen. Vähäinen välillinen vaikutus syntyy keskuksessa käytettyjen materiaalivalintojen kautta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Kyseinen hanke ei juurikaan vaikuta pinta- ja pohjavesiin ym. Vähäinen välillinen vaikutus voi olla keskuksessa käytettyjen materiaalivalintojen vuoksi myös tähän. Kehitettävät aivotutkimukseen liittyvät teknologiset ratkaisut, jotka hyödyntävät mm. digitalisaatiota, suosivat ratkaisuja, joissa fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole selvää yhteyttä Natura 2000 ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeessa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet materiaaleissa, ja jätteet kierrätetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Hankkeella ei ole suurta yhteyttä uusiutuvien energialähteiden käyttöön, mutta joissakin hankkeen innovatiivisissä ratkaisuissa kehitetään muovia korvaavia materiaaleja biologisesti syntyvistä varannoista, kuten puusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hanke tukee alueen elinkeinoelämän osallistumista neurotieteiden tutkimukseen ja teknologian kehitykseen. HNBM luo uutta yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja alueelle. Keskuksen toiminnan on tarkoitus olla pysyvää ja sen toiminnan odotetaan laajenevan aina yrityslähtöisiä tarpeita vastaamaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hanke kehittää ensisijaisesti palveluja ja osaamista neurotieteiden tutkimuksen tukemiseen sekä kaupallistettavien innovaatioiden jalostumista. Vaikutusten oletetaan olevan suuret. Kun osaaminen leviää laajemmin yrityksiin ja potilashoitoon ym., myös välillisiä positiivisia vaikutuksia ilmenee
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole selvää yhteyttä liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Hanke edistää neurotieteiden tutkijoiden ja yritysten hyvinvointia tarjoamalla tarpeellisia tukipalveluita ja osaamista, jotka ruokkivat työnteon motivaatiota ja hyvinvointia työpaikoilla. Tulevaisuudessa hanke edistää myös keskushermoston sairauksista kärsivien potilaiden hyvinvointia, kun tutkimuksesta saatavat innovaatiot saadaan nopeammin potilaiden käyttöön.
Tasa-arvon edistäminen 8 7
Hanke kehittää avointa innovaatioalustaa ja yhteistyöverkostoa ja mahdollistaa tutkijoille (perus- ja kliinisille tutkijoille, myös urapolkujen eri vaiheessa oleville) ja yrityksille (suurille ja pienille) tasa-arvoisen hyödyntämismahdollisuuden neurotieteiden tutkimuksen parissa. Sukupuolten välinen tasa-arvo on jo aiemmin käsitelty. Väestön ja potilaiden kannalta merkittävä tasa-arvon edistyminen tapahtuu henkilökohtaisen lääketiede -teknologian mukana, jolloin hoito ja kuntoutus kohdistuu tasapuolisesti resursoituna jokaiseen yksilöön.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Hankkeen myötä syntyvät uudet koulutukselliset ja kaupalliset innovaatiot ovat hyödynnettävissä kaikkialla maailmassa. Hanke tukee kaikkia neurotieteiden tutkijoita ja yrityksiä, taustaan katsomatta.
Kulttuuriympäristö 3 3
Hanke pyrkii tekemään neurotieteiden tutkimuksesta avoimemman ja helposti lähestyttävämmän myös koko väestölle, mahdollistaen sen populaarikulttuurin osallistumista ja kansalaisten kiinnostuksen ruokkimista aluepoliittisesti tärkeässä positiivisessa hengessä - myös kansainvälisesti.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei oleteta olevan vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Helsinki Network Brain & Mind hankkeen tavoitteena oli perustaa pääkaupunkiseudulle Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja HUSin muodostama verkostomainen neurotieteen tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymä, joka samalla toimii Kansallisen neurokeskuksen alueellisena keskuksena. Hankkeen aikana keskittymä lanseerattiin nimellä Helsinki Brain & Mind. Perustetun keskittymän tehtävänä on edistää monialaista tutkimusyhteistyötä, infrastruktuurien kehittämistä ja hyödyntämistä, opetusyhteistyötä, yritysyhteistyötä, tutkimuksen hyödyntämistä sekä tutkimuksesta syntyvien ideoiden kaupallistamista ja neuroalan startup-yritysten syntymistä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on edistää parempaa aivoterveyttä, sairauksien ennaltaehkäisyä, diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta.

Hankkeen aikana kartoitettiin
1) Toteuttajaorganisaatioiden eli HY:n, HUSin ja Aallon neurotieteen tai neurotieteen tutkimusta tukevat tutkimusryhmät ja tutkimushankkeista vastaavat kliinikot
2) HY:n, HUSin ja Aallon neurotieteen tutkimusinfrastruktuurit
3) HUS tietoaltaan datan hyödyntämismahdollisuuksia
4) neuroalalla toimivat pk-seudun yritykset sekä
5) pääkaupunkiseudun innovaatiotoimijat
6) neuroalan opetus pääkaupunkiseudulla
Tiedot koottiin hankkeen aikana rakennetulle verkkosivustolle https://helsinkibrainandmind.fi/ tutkimusta ja yrityksiä palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Monitieteisen tutkimus- sekä yritysyhteistyön edistämiseksi järjestettiin tutkijoiden ja yritysten yhteisiä verkottumistilaisuuksia, tutkijatyöpajoja sekä innovaatioseminaareja, joista osa yhteistyössä muiden ekosysteemitoimijoiden kanssa. Innovaatiotoiminnan edistämisen tueksi rakennettiin verkkosivustolle innovaatio- sekä ekosysteemioppaat. Lisäksi hankkeen aikana pilotoitiin Biodesign Finlandin alla NeuroBiodesign -konseptia yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.

Hanke tuki monitieteistä yhteistyötä ja edisti usean monitieteisen hankkeen toteutusta, se lisäsi vuoropuhelua tutkijoiden ja yritysten välillä sekä ymmärrystä tutkimus-yritysyhteistyön haasteista. Se edisti HUS tietoaltaan datan käyttöä neuroalan tutkimuksissa sekä lisäsi ymmärrystä datan hyödyntämisen pullonkauloista. NeuroBiodesign -projektin tuloksena syntyi havaintoja sairaalan klinikoiden ratkaisemattomista tarpeista sekä lääketieteellistä teknologiaa edustava potentiaalinen uusi sovellus.