Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75160

Hankkeen nimi: Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö, investoinnit

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2019 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68 (Patteristonkatu 3 D)

Puhelinnumero: 040 6550 555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Justiina Halonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: justiina.halonen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7028 514

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on rinnakkaishanke Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö -hankkeelle (hakemusnro 306677). Tässä hankkeessa toteutetaan testialtaan käyttöönotton ja siinä tehtävien allaskokeiden turvallisen toteuttamisen edellyttämät rakennusurakat sekä kone- ja laitehankinnat. Hankkeessa kilpailutetaan toimittajat sekä valitaan kokonaistaloudellisin sekä tarkoitusta parhaiten vastaavat palvelut ja laitteet. Investointien tuloksena vanha jätevesiallas saadaan tutkimuskäyttöön. Suojaustoimenpiteillä on varmistettu, ettei oikean öljyn käyttämisestä testialtaassa aiheudu haittaa ympäristölle eikä allasta käyttäville. Investoinnit mahdollistavat täysin uudenlaisten tutkimusinfrasturtuurin synnyn, joka tuottaa uusia tuotekehitys- ja palveluideoita sekä mahdollistaa tutkimustoiminnan kasvattamisen myös kansainvälisesti merkittäväksi. Altaan vaatimat investoinnit ovat vähäisiä, sillä aluetta ja sen valmiita rakenteita voidaan hyödyntää. Tutkimustoiminnan edellyttämät hankinnat kohdistuvat mittalaitteisiin, öljyn käsittelyyn ja varastointiin tarvittaviin säiliöihin, pumppuihin ja suodattimiin sekä lisävoimanlähteisiin. Suurin yksittäinen investointi suunnataan altaan pinnoittamiseen geomembraanikalvolla. Tämä takaa altaan tiiviyden ja helpon puhdistettavuuden. Pinnoite myös estää öljyä imeytymästä altaan betoniseinämiin, mikä on merkittävää tulevaisuudessa altaan mahdollisen käytöstä poiston tai purkamisen tullessa ajankohtaiseksi.

Investointien mahdollistamalla toiminnalla on öljyntorjunnan tuotekehityksen ja tutkimuksen myötä merkittävä vaikutus meriliikenteen ympäristövahinkojen vaikutusten minimointiin. Testiallas lisää tietoa ja ympäristöosaamista, jonka edesauttaa ympäristövahinkojen nopeaa hallintaa, jolloin öljypäästön vaikutusaika, öljyn liukeneminen vesifaasiin, imeytyminen maaperään ja haitallisten yhdisteiden haihtuminen minimoidaan. Lisäksi hankkeessa tutkitaan kerätyn öljyjätteen hyötykäyttöä ja vähähiilisiä loppukäsittelymenetelmiä. Olemassa olevan infran uudelleen hyödyntäminen on resurssiviisasta sekä taloudellisesti että ekologisesti. Näillä toimenpiteillään hanke tukee Euroopan aluekehitysrahaston linjaamia horisontaalisia periaatteita ja kestävää kehitystä. Testiallas lisää uusien tuotteiden ja palvelujen syntymahdollisuuksia, lisää yhteistoimintaa korkeakoulun, yritysten, julkishallinnon, yliopistojen sekä muiden tutkimuslaitosten kanssa tuottaen laadukasta soveltavaa tutkimusta sekä perustutkimusta. Hankkeen tavoitteet ovat yhteneviä Kymenlaakson maakuntaohjelman, Kymenlaakson älykkään erikoistumisen RIS3-strategian ja Itämeristrategian tavoitteiden kanssa.

Testiympäristön pilotoinnin jälkeen testialtaan toimintaa jatketaan osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa yhtenä sen tutkimusympäristöistä Logistiikan ja merenkulun TKI-painoalalla, jonka yhdeksi strategiseksi kärjeksi öljyntorjunta nostettiin 2017. Xamkin oman TKI-työn lisäksi testiympäristöä tarjotaan tutkimus- ja testauspalveluna öljyntorjuntatoimijoille, yrityksille, viranomaisille ja muille tutkimuslaitoksille. Testialtaan tulevat käyttökohteet painottuvat jatkossa uusien markkinoille tulevien öljytuotteiden sekä uusien laitteiden ja menetelmien testaamiseen. Tulevaisuudessa toimintaa voidaan laajentaa koskemaan kemikaalivahinkoja. Lisäksi Kymenlaakson pelastuslaitos käyttää aluetta omaan sisäiseen koulutukseen ja harjoitteluun. Tuotekehitysmahdollisuudet lisäävät Kymenlaakson alueen kiinnostavuutta öljyntorjunnan laite- ja menetelmäkehittäjien silmissä.

Hankkeen toteutuksessa huomioidaan myös horisontaaliset periaatteet sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Hankkeessa noudatetaan Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka on linjassa rakennerahasto-ohjelman tavoitteiden kanssa. Altaan ja testiympäristön rakenteiden suunnittelu mahdollistaa, ettei henkilön fyysisistä ominaisuuksista muodostu rajoitetta työn toteuttamiselle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Investoinnit tulevat hyödyntämään hankkeeseen osallistuvia yrityksiä sekä Xamkin TKI-toimintaa. Kymen Vesi Oy saa hyötykäyttöä toimettomana seisovalle altaalle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Öljyntorjunta-alan yritykset, jätealan yritykset, torjuntaviranomaiset, pelastuslaitokset, erityisesti alueellinen pelastuslaitos, mutta myös muut pelastustoimialueet, rajavartiolaitos, ympäristöhallinto mm. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue ja Suomen ympäristökeskus. Tutkimusyhteistyöhön osallistuvat yliopistot ja Merikotka tutkimusverkosto, mm. Helsingin yliopisto.
Öljyntorjuntaosaamisen kasvusta hyötyvä Kymenlaakson seutu ja rannikon asukkaat sekä merenkulkuala laajemmin, varustamot, merenkulun viranomaiset, energiayhtiöt, öljyntorjuntaan linkittyvät vapaaehtoisjärjestöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 94 955

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 94 920

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 135 650

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 135 600

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sunilantie 10

Postinumero: 48900

Postitoimipaikka: Kotka

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Horisontaalisten periaatteiden toteutumista on selvitetty kartoittamalla toimintaympäristön ja työmarkkinoiden sukupuolten mukaista jakautumista. Lisäksi tutustuttu Xamkin Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, sekä Baltic Gender -hankkeen (Horizon 2020) suosituksiin tasa-arvoisen urakehityksen tukemiseksi ympäristötutkimuksessa ja erityisesti merentutkimuksessa (Uusitalo, L., Rantajärvi, E. and Valve, H. (2017) Guidelines for Gender Equality Plans as a part of marine research proposals and project plans). Hanke kohdistuu pääasiassa pelastus- ja ympäristöalaan. Pelastusala on perinteisesti hyvin miesvaltainen suurelta osin operatiivisen työn fyysisyyden vuoksi. Pelastusopisto on tilastoinut naisten osuuden päätoimisesta pelastuslaitosten henkilöstöstä Suomessa vuodesta 2013 lähtien. Vuonna 2016 pelastuslaitosten päätoimisesta pelastushenkilöstöstä oli vain noin 1,2 % naisia. Vuodesta 2013 naisten määrä on kasvanut 15 henkilöllä ja prosentuaalinen osuus on kaksinkertaistunut 0,66 prosentista kokonaishenkilömäärän vähettyä. Hienoista kasvua naisten määrässä on kolmen saatavilla olevan tilastovuoden perusteella havaittavissa, mutta kokonaismäärään verrattuna naisten osuus on edelleen hyvin pieni. (Pelastustoimen taskutilastot 2010-2014, 2011-2015 ja 2012-2016.) Myös ammattikorkeakoulutuksen ympäristöala on miesvaltainen (57 % miehiä), mutta yliopistotasoisen Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus taas on lievästi naisvaltainen (53 % naisia)(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017, Opiskelijatutkimus 2017. EUROSTUDENT VI-tutkimuksen keskeiset tulokset).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Xamkin Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti huomioidaan tasapuolisuus projektitiimin kokoonpanossa ja palkkauksessa (palkkaus tehtävänkuvan mukaan). Hankkeen ohjausryhmään pyritään ottamaan tasapuolisesti sekä miehiä että naisia. Hankkeessa suunniteltu toiminta ei itsessään ole sukupuoleen sidottua tai toista sukupuolta suosivaa. Altaan ja testiympäristön rakenteissa huomioidaan nosto-, paino- ja ulottuvuus siten, ettei fyysiset rajoitteet määrittele työn tekemistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 10
Hankkeen avulla otetaan käyttöön valmis toimettomana seisova infra, ei rakenneta täysin uutta. Investointien mahdollistamalla tutkimustoiminnalla tuetaan uusiutuvien polttoaineiden käyttöönottoa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 10
Vanhan infran hyödyntäminen. Investointien mahdollistamalla tutkimustoiminnalla etsitään vähähiilisempiä menetelmiä öljyisen jätteen polttoon.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 10
Investointien mahdollistamalla tutkimustoiminnalla etsitään menetelmiä tehokkaaseen öljyntorjuntaan, mikä minimoi luontoon kohdistuvaa haittaa öljyvahingon sattuessa. Altaan rakentamisessa ja käytössä huomioidaan ympäristövaikukset tehokkailla suojauksilla.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 10
Investointien mahdollistamalla tutkimustoiminnalla etsitään menetelmiä tehokkaaseen öljyntorjuntaan sekä jätteen polttoon.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 10
Investointien mahdollistamalla tutkimustoiminnalla etsitään menetelmiä tehokkaaseen öljyntorjuntaan, mikä minimoi luontoon kohdistuvaa haittaa öljyvahingon sattuessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 10
Testialtaaksi otetaan käyttöön valmis toimettomana seisova infra, ei rakenneta täysin uutta. Kehitetään jätteen käsittelyä ja kierrätetään samaa öljyä useammassa harjoituksessa, huolehditaan toiminnassa syntyvien jätteiden lajittelusta ja asianmukaisesta hävittämisestä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 10
Investointien mahdollistamalla tutkimustoiminnalla edistetään uusiutuvien ja biopohjaisten polttoaineiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Lisätään Kymenlaakson jo nyt vaikuttavaa öljyntorjuntaosaamista siten, että se vahvistaa paiakllisten toimijoiden tuotekehitystä, sekä houkuttelee alueelle uusia toimijoita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Uusi tutkimusinfra lisää alueen huippuosaamista myös vientiin
Liikkuminen ja logistiikka 0 10
Investointien mahdollistamalla tutkimustoiminnalla tuetaan meriliikenteen turvallisuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Investointien mahdollistamalla tutkimustoiminnalla lisätään öljyntorjuntaosaamista, millä on vaikutus luonnon puhtauteen ja asukkaiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 10 10
Investointien mahdollistama tutkimustoiminta lisää merkittävästi osaamista uusista polttoaineista ja eri torjuntamenetelmien tehokkuudesta. Uusi tutkimusinfra mahdollistaa kv-hankkeisiin osallistumisen mikä lisää toimijoiden osaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-