Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75161

Hankkeen nimi: BIOKE - Haastavien materiaalien tutkimus ja kierrätyksen edistäminen BioSammossa, investoinnit

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Pääskysentie 1

Puhelinnumero: 040 6550 555

Postinumero: 48220

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Gango

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.gango(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 702 8217

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Bioke, investoinnit -hankkeen tavoitteena on kehittää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskuksen BioSammon materiaalihienonnustekniikan tutkimusympäristöä. Laiteinvestointien jälkeen BioSammossa voidaan toteuttaa entistä laajemmin ja laadukkaammin kiertotalouden pilotointeja sekä pyrkiä kohti tuotteiden innovointia. BIOKE, investoinnit on rinnakkaishanke ”BIOKE-Haastavien materiaalien tutkimus ja kierrätyksen edistäminen BioSammossa” -hankkeelle (hakemusnumero 306419), jonka toimintaa investointihanke pääasiallisesti tukee.

Hankkeessa investoidaan hienonnetun materiaalin analyysitekniikkaan, kuten partikkelikokoanalysaattoriin ja sihtisarjaan. Lisäksi hankitaan hienontamisprosessissa tarvittavia välineitä ja laitteita. Hankittavat laitteistot ovat BIOKE-hankkeessa tehtävän hienonnustutkimuksen lisäksi käytettävissä muissakin BioSammon analyysitarpeissa kuten jo toteutuksessa olevassa "Biohiilen ja -lentotuhkan mikronisointi ja materiaalisovellukset Kymenlaaksossa- HITU" (A74157) -hankkeessa. Tämän ohella laitteistot ovat hyödynnettävissä Xamkin opetuksessa ja muussa tulevassakin tutkimuksessa mahdollistaen paremman tutkimus- ja koulutustoiminnan kehittämisen. Tutkimusympäristön kehittäminen parantaa Kymenlaakson valmiuksia hyödyntää sivuvirtoja ja muita alueellisia materiaalivirtoja luoden kehittyneen kierto- ja biotalouden kokeellisen tutkimusympäristön ja siten mahdollistaa vahvemman yhteistyön Kymenlaaksolaisten yritysten kanssa.

BioSammon kehittäminen tukee Kymenlaakson älykkään erikoistumisen RIS3-strategian toteuttamista mahdollistaen tutkimuksen, jonka tuloksena on mm. bio- ja kiertotalouden edistäminen sekä innovatiivisten tuotteiden kehittäminen hienontamisen avulla.

Euroopan aluekehitysrahaston linjaamat horisontaaliset periaatteet, sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus otetaan huomioon koko hankkeen ajan. Hankkeessa noudatetaan Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka on linjassa rakennerahasto-ohjelmassa määriteltyjen arvojen kanssa. Hankkeen pääteemana on kestävä kehitys, jonka kaikki osa-alueet huomioidaan hankkeen toiminnassa. BIOKE, investoinnit -hanke tukee kestävän kehityksen tavoitteita lisäämällä materiaalien hyödyntämisen tutkimusta. Näin on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi loppusijoitettavan materiaalin määrään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

BIOKE, investoinnit –hanke on puhtaasti investointihanke, jossa täydennetään ja kehitetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus BioSammon laitekantaa. Hankkeen varsinainen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat investointien loppukäyttäjät, eli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tki- ja opetushenkilöstö sekä opiskelijat, sekä muut toimijat, jotka hyödyntävät tuloksia ja laitekantaa osallistumalla kehitystyöhön Xamkin kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 122 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 122 500

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 175 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 175 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ankkapurhantie 10

Postinumero: 46910

Postitoimipaikka: Kouvola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta ja hankkeessa noudatetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Tasa-arvo- ja yhdenvertaistamissuunnitelmaa. Suunnitelmassa todetaan, että Xamk kohtelee ihmisiä tasa-arvoisesti ja pyrkii edistämään tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Hankkeen tiedotus toteutetaan huomioimalla kohderyhmä yleisesti, ei sukupuolta. Hankkeen tuloksena tehtyjä investointeja pääsevät hyödyntämään mm. kiertotalouden, materiaalitekniikan ja ympäristötekniikan opetukset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tekniset alat kiinnostavat perinteisesti enemmän miehiä kuin naisia, josta aiheutuu teknisten alojen miesvaltaisuus. Teknisistä aloista ympäristötekniikka on kuitenkin suosittu naisten keskuudessa. BIOKE, investoinnit -hankkeessa käsiteltävä aihe liittyy sekä perinteiseen tekniikan alaan että ympäristötekniikkaan, joten hankkeen aihepiiri kiinnostaa tasaisemmin molempia sukupuolia. Hankkeen tuloksia hyödynnetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan, materiaalitekniikan ja kiertotalouden opetuksessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tehdä investointeja BioSammon toimintaympäristöön, jolloin saadaan edistettyä erilaisten materiaalien ml. haastavien tutkimusta ja kierrätystä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 7
Investoinnit mahdollistavat haastavien materiaalien tutkimisen ja kierrätyksen edistämisen BioSammossa. Tutkimusten tuloksena loppusijoitettavien materiaalien määrä vähenee. Tämä vähentää tarvetta neitseellisten luonnonvarojen käytölle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 7
Investoinnit mahdollistavat BIOKE-hankkeessa tehtävää teollisuuden sivuvirtojen ja kierrätysyritysten materiaalien uusiokäyttöä, joka vähentää hiilidioksidipäästöjen muodostumista, kun neitseellisten raaka-aineiden käytön tarve vähenee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 5
Investoinnit mahdollistavat BIOKE-hankkeessa tehtävää teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistutkimusta, joka mahdollistaa neitseellisten luonnonvarojen käytön vähentämistä. Tämä voi tarkoittaa esim. elinympäristöjen säästymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 5
Investoinnit edesauttavat teollisuuden sivuvirtojen ja kierrätyslaitosten materiaalien hyödyntämistä, joka taas mahdollistaa neitseellisten luonnonvarojen käytön vähentämisen. Tällä on mahdollisuus vaikuttaa pienentävästi kasvihuonekaasupäästöihin ja riskeihin, jotka kohdistuvat pinta- ja pohjavesiin sekä maaperään.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 8
Investoinnit hankkeen rinnakkaishankkeen BIOKE-hankkeen yhtenä kantavana ajatuksena on resurssitehokkuus. Hankkeessa pyritään lisäämään teollisuuden sivuvirtojen ja kierrätysyritysten materiaalien hyödyntämistä, jonka vaikutuksena on neitseellisten raaka-aineiden käytön sekä jätemäärän pieneneminen. BIOKE-hankkeessa halutaan pienentää loppusijoitukseen menevän hyödyntämiskelpoisen materiaalin määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Hanke ei varsinaisesti edistä uusiutuvien energialähteiden käyttöä, mutta BIOKE-hankkeessa tutkittavasta materiaalista riippuen, se edistää uusiutuvan materiaalin käytöstä syntyvien sivuvirtojen hyödyntämistä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
BIOKE-rinnakkaishankkeessa tehtävä teollisuuden biopohjaisten sivuvirtojen ja kierrätyslaitosten materiaalien hyödyntämistutkimus edistää niiden potentiaalia olla osa korkeamman jalostusasteen tuotteita, joka tukee paikallista elinkeinoelämää. Tutkimus ja siitä saatavat tulokset ovat hyödynnettävissä paikallisesti, ja paikallisten toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö vahvistaa osaltaan tietotaidon lisääntymistä biotalousalalla. Hankkeessa tehtävissä selvityksissä ja tutkimuksissa hyödynnetään etenkin Kymenlaaksolaisia teollisuuden sivuvirtoja ja kierrätysyritysten materiaaleja. Materiaalisovellusten vaikutus huomioidaan Kymenlaakson alueella. BIOKE-investoinnit hanke tukee BIOKE-hankkeessa tehtävää toimintaa mahdollistamalla laite- ja analyysikannan kehittämisen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 6
Tämä BIOKE. investoinnit-hanke mahdollistaa BIOKE-hankkeen paremman toteuttamisen. BIOKE vahvistaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamista biotalousalalla. BioSammon rooli bio- ja kiertotalouden paikallisena keskittymänä vahvistuu. Hankkeen tuloksia hyödynnetään rakennus- ja energiatekniikan koulutuksissa mahdollistaen uusimman tiedon leviämisen tulevaisuuden ammattilaisten keskuuteen.
Liikkuminen ja logistiikka 1 3
BIOKE, investoinnin rinnakkaishanke mahdollistaa paikallisten yritysten sivu- ja jätevirtojentutkimisen ja käyttökohteiden innovoinnin, jotka vähentävät tulevaisuudessa materiaalin kuljetustarpeita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 6
Hanke mahdollistaa rinnakkaishanke BIOKE kautta Kymenlaakson osaamisen edistämisen kiertotalousalalla ja uusien käyttökohteiden hakemisen materiaaleille hienontamisen avulla. Paikallisen osaamisen ja tietotaidon lisääminen edistää työllisyysmahdollisuuksia. Hankkeella on näin selvä hyvinvoinnin edistämisen potentiaali. Uusimman tiedon tuottaminen mm. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun käyttöön lisää tiedon saatavuutta myös hankkeen ulkopuolelle.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hankkeessa pidetään tasa-arvoisuuden ilmapiiriä yllä, jolloin ei korosteta sukupuolistereotypioita vaan huomioidaan jokainen yksilö omana persoonanaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 2
Hanke toteutetaan tasa-arvon periaattein suosimatta ketään ja lokeroimatta ihmisiä taustan, kuten iän, kulttuurin tai uskonnon, takia. Hankkeessa hyväksytään ihmisten ajatusmaailmojen eroavuuksia ja annetaan erilaisille mielipiteille ja näkemyksille tilaa. Koulutus- ja tki-toimintaa tehdään niin, että se mahdollistaa osallistumisen eri lähtökohdista oleville toimijoille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 6 7
BIOKE-investoinnit mahdollistavat BIOKE-hankkeen pääsyä tavoitteeseen, joka on lisätä teollisuuden sivuvirtojen sekä kierrätysyrityksille saapuvien materiaalien hyödyntämistä. BIOKE-hankkeen aihealue liittyy ympäristötekniikkaan, ja hankkeen aikana vahvistuva hienonnus- ja mikronisointiosaaminen lisäävät samalla ympäristöosaamista. Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä kiertotalouden ja ympäristötekniikan koulutuksessa, jolloin uusin tieto välittyy tuleville ammattilaisille. Myös ympäristöosaamiseen liittyvän biotalouden merkityksen ymmärtäminen lisääntyy ja vahvistuu.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-