Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75162

Hankkeen nimi: AutoMate - Alusten sähkö- ja automaatiojärjestelmien etäseuranta sekä tilannekuvan välittäminen, investoinnit

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68 (Patteristonkatu 3 D)

Puhelinnumero: 040 6550 555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Justiina Halonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: justiina.halonen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7028 514

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on rinnakkaishanke AutoMate - Alusten sähkö- ja automaatiojärjestelmien etäseuranta sekä tilannekuvan välittäminen -hankkeelle (hakemusnro 306674). Tässä hankkeessa toteutetaan etäseurannan testaus- ja kokeilualustojen edellyttämät laite- ja järjestelmäinvestoinnit. Hankkeessa kilpailutetaan laitetoimittajat sekä valitaan kokonaistaloudellisin sekä tarkoitusta parhaiten vastaavat laitteistot tarvittavine lisävarusteineen ja ohjelmineen. Investointien tuloksena syntyy tekninen valmius komentosiltatoimintoja sekä konevalvontadataa hyödyntäville testaus- ja kokeilualustoille. Investoinnit mahdollistavat täysin uudenlaisten testaus- ja kokeilualustojen synnyn, joka tuottaa uusia tuotekehitys- ja palveluideoita sekä mahdollistaa jatkossa uudenlaisen tutkimustoiminnan käynnistämisen.

Euroopan aluekehitysrahaston linjaamat horisontaaliset periaatteet, kestävä kehitys, sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, huomioidaan hankkeen toiminnoissa. Hankkeessa noudatetaan Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka on linjassa rakennerahasto-ohjelman tavoitteiden kanssa. Hankkeen investointien mahdollistamalla toiminnalla on tuotekehityksen sekä ennakoivan kunnossapidon kautta alusten energiatehokkuutta lisäävä sekä ympäristövaikutuksia vähentävä vaikutus, jotka molemmat tukevat kestävää kehitystä ja luonnonvarojen riittävyyttä, sillä hankkeen tavoitteiden tuoma energiansäästö vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita myös ennaltaehkäisevän huollon ja kunnossapidon kautta. Etäseuranta ja automatisaatio lisäävät merenkulun turvallisuutta, kun älykkyys ja digitalisaatio vähentävät inhimillisistä virheistä johtuvia riskejä. Automaatisaation ja digitalisaation lisääntymisellä saattaa olla potentiaalia myös tasapainottaa merenkulku- ja logistiikka-alan miesvaltaisuutta fyysisen työn vähentyessä. Älykäs logistiikka, digitalisaatio ja automaatio, meriliikenteen energiatehokkuus, vähäpäästöisyys ja turvallisuus ovat yhteneviä myös Kymenlaakson maakuntaohjelman, Kymenlaakson älykkään erikoistumisen RIS3-strategian ja Itämeristrategian tavoitteiden kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Investoinnit tulevat hyödyntämään hankkeeseen osallistuvia yrityksiä sekä Xamkin tutkimus- ja opetustoimintaa sekä Ekamia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut testausalustasta hyötyvät yritykset ja tutkimusorganisaatiot, mm. Merikotka.
Osaamisen kasvusta ja tekniikkakehityksestä hyötyvä Kymenlaakson seutu sekä merenkulkuala laajemmin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 58 156

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 58 068

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 83 080

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 82 954

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suunnitteluvaiheessa tutustuttiin Xamkin Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan sekä arvioitiin automaation tuomaa muutosta miesvaltaiseen merenkulkualaan fyysisen työn vähentyessä. Hankesuunnittelun pohjaksi etsittiin tietoa toimintaympäristön sukupuolijakaumasta. Merenkulku ja logistiikka-ala ovat tutkitusti miesvaltaisia. Tilastokeskuksen koko maata koskevasta työvoimatutkimuksesta (2012) löytyy toimialaluokka "kuljetus ja varastointi", jonka alla työntekijöistä naisia on 21%. Alueellisia tilastoja tai erityisesti PK-yrityksiin kohdistuvia tilastoja ei ole ilmaiseksi saatavilla, mutta ei ole syytä olettaa, että sukupuolijakauma Kymenlaaksossa merkittävästi poikkeaisi maan keskiarvoista. Tilastollisesti koko kuljetus- ja varastointiala työllistää Suomessa 30 000 naista ja 114 000 miestä (Tilastokeskus 2014). Sama sukupuolijakauma näkyy tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla AMK:ssa: alan opiskelijoista oli 86% miehiä v. 2015. Sama jakauma näkyy teknillisissä tutkinnoissa; esimerkiksi teknillistieteellisen yliopistotutkinnon on suorittanut vain 24 % naisista, kun miesten osuus on 76 %. (Suomen virallinen tilasto 2015. Ammattikorkeakoulukoulutus, verkkojulkaisu. ISSN 1799-0033. Helsinki: Tilastokeskus. Saatavilla http://www.stat.fi/til/akop/2015/akop_2015_2016-04-19_tie_001_fi.html [Viitattu: 28.2.2019]. Yleisesti näistä luvuista voidaan todeta sekä kohderyhmän miesvaltaisuus ja samalla teknologioista kiinnostuneiden nuorten (opiskelijoiden) yhtäläinen miesvaltaisuus.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Xamkin Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti huomioidaan tasapuolisuus projektitiimin kokoonpanossa ja palkkauksessa (palkkaus tehtävänkuvan mukaan). Hankkeen ohjausryhmään ja pilotteihin pyritään ottamaan tasapuolisesti mukaan sekä miehiä että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Tämä on puhdas investointihanke. Investoinnit eivät yksin vaikuta asiaan, vaan niiden mahdollistama toiminta, joka lisää meriliikenteen energiatehokkuutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Investointien mahdollistama toiminta vähentää välillisesti meriliikenteen pakokaasupäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 8
Investointien mahdollistama toiminta lisää välillisesti merenkulun turvallisuutta ja ennaltaehkäisee onnettomuuksia, joista voisi olla suuret ympäristövaikutukset.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 10
Investointien mahdollistama toiminnalla vaikutuksia alusten energiankulutukseen ja päästöihin. Lisää välillisesti merenkulun turvallisuutta ja ennaltaehkäisee onnettomuuksia, joista voisi olla suuret vaikutukset vesiympäristöön, kuten öljyvahingoista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Tukee yleisesti merenkulun ympäristöystävällisyyttä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 10
Investointien mahdollistama toiminta tukee ennaltaehkäisevää huoltoa ja kunnossapitoa. Hankinnoissa huomioidaan yhteensopivuus jo olemassa oleviin laitteisiin ja järjestelmiin, jolloin niiden käyttöikä pitenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Investointien mahdollistama toiminta tukee energiatehokkuutta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 10
Alueen erikoisosaamisen säilyminen ja kehittyminen, hankinnoissa pyritään huomioimaan paikalliset toimijat
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 10
Edesauttaa Suomen asemaa älykkään merenkulun ja automatisaation edelläkävijänä, tavoitellaan alueen toimijoiden osaamispääoman kasvattamista
Liikkuminen ja logistiikka 0 10
Investointien mahdollistama toiminta tukee meriliikenteen digitalisaatio- ja automatisaatiokehitystä ja älykästä logistiikkaa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 7
Investointien mahdollistama toiminta lisää välillisesti merenkulun työturvallisuutta
Tasa-arvon edistäminen 0 8
Investointien mahdollistama toiminta johtaa välillisesti automaatiotekniikoiden edistämiseen fyysisesti raskaan työn vähentämisessä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Investointien mahdollistama toiminnalla välillisiä vaikutuksia poikkeuksellisten hätätilanteiden hallintaan ja ympäristöturvallisuuteen. Ei vaikutusta kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen.
Kulttuuriympäristö 5 5
Kymenlaakson alueen merenkulkuperinteen jatkaminen
Ympäristöosaaminen 0 10
Investointien mahdollistama toiminnalla välillisiä vaikutuksia merenkulun turvallisuuden ja energiatehokkuuden kautta ympäristövaikutusten vähentämiseen ja merenkulun ympäristöosaamisen lisääntymiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-