Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75164

Hankkeen nimi: NIPPU - Niputtamalla ja kokeilemalla uutta bisnestä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kulttuuritila Nuijamies ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2865968-3

Jakeluosoite: Valtakatu 39

Puhelinnumero: 040 5508 119

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.nuijamies.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mikko Vento

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko(at)nuijamies.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 5508119

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (jäljempänä LUT-yliopisto), 0245904-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

"NIPPU -niputtamalla ja kokeilemalla uutta bisnestä" -hanke luo Etelä-Karjalaan uusia tuotteita ja uutta liiketoimintaa. Tavoitteeseen päästään yhdistämällä innovatiivisesti olemassa olevaa ja kokeiluttamalla pienten toimijoiden uutuustuotteita ja -palveluja suoraan asiakkailla. Hankkeessa luodaan innovointi- ja kokeilualusta ”Nippu”, johon toimijoiden on helppo tulla mukaan ja etsiä toiminnalleen kasvua sekä kannattavaa liiketoimintaa. Alusta tukee uudenlaisten tuotekokonaisuuksien kehittämistä ja ansaintamahdollisuuksia osallistamalla asiakkaat kokeiluihin. Hankkeen aikana testataan erilaisia tuote/palvelukokonaisuutta (”toimijanippua”) sekä useita uudenlaisia yksittäisiä tuotteita.

Yhteenvetona NIPPU on:
• Luovan alan toimijoiden tuotteiden ja osaamisen niputtamista yhteen uusien tuotteiden ja palvelujen kanssa liiketoiminnan luomiseksi sekä tuoteideoiden testaamista matalalla kynnyksellä suoraan asiakkaalla, työkalujen avulla tuloksia havainnoiden
• Kulttuuri-, taide- ja tiedealojen toimijoiden sekä toimivien menetelmien niputtamista yhteen verkostoon uudelle innovointi- ja kokeilualustalle
• Uudenlaisen myyntikanavan luominen pienille toimijoille
• Luovien alojen yhteistylkumppanuuksien kehittämistä

Toisin sanoen keskitytään yhdistämään olemassa olevaa innovatiivisella tavalla ja luomaan sitä kautta uutta arvoa, josta asiakkaat ovat valmiita maksamaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhmä muodostuu pienyrittäjistä, eli luovien alojen ammttilaiset ja muut pienyrittäjät - kaikenlaiset pienet toimijat, joilla on ajoittain hankaluuksia löytää tapoja elättää itsensä omalla osaamisellaan (itsensä työllistäjät, taiteilijat, freelancerit, yksinkyrittäjät jne.).

Hankkeen aikana keskiö on Etelä-Karjalan alueen toimijoissa, mutta hankkeessa luotavasti toimintamallista tehdään sellainen, että se on monistettavissa valtakunnallisesti.

Toinen tärkeä kohderyhmä on tutkimus- ja koulutusorganisaatio eli Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Hankkeen aikana käynnistetään uudenlainen tutkimusta, kehittämistä ja innovointia jatkossa tuottava yhteistyön malli Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä pienyrittäjien kesken. Hankkeen päätyttyä tämä yhteistyö jatkuu hankkeessa luotavan NIPPU-alustan kautta. Näin pienet toimijat pääsevät uusin keinoin hyödyntämään yliopiston alueelle mukanaan tuomaa osaamista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen asukkaat, jotka hyötyvät parantuvista palveluista. Aluksi tämä tarkoittaa erityisesti Etelä-Karjalan aluetta, mutta hankkeen jälkeen luotavan alustan ja työkalujen on tarkoitus laajentua valtakunnallisesti, jolloin parantuvista palveluista ja liieketoimintapotentiaalista hyödytään laajemminkin.

Parantuvien luovien alojen työmahdollisuuksien kautta hankkeen tuloksista hyötyvät mm. ne korkeakoulut, jotka kouluttavat kulttuurialoja. Kun työllistymismahdollisuusdet parantuvat ja uudenlaisten asiakkuuksien löytämiseen ja palvelujen kehittämiseen madalletaan kynnystä hankkeessa luotavan alustan kautta, helpottaa se aloilla vastavalmistuneiden työllistymismahdollisuuksia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 119 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 57 889

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 159 363

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 321

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Taipalsaari, Luumäki, Lemi, Savitaipale, Imatra, Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa sukupuolten välinen tasa-arvo on huomioitu siinä, että case-nippuihin on suunniteltu otettavan mukaan tasaisesti molemman sukupuolten edustajia. Kautta linjan sukupuolten välinen tasa-arvo otetaan hankkeen toteutuksessa huomioon, mm. hanketoteuttajia ja ohjeusryhmää valittaessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten välinen tasa-arvo hanketoimijoiden toimintaa suunniteltaessa on otettu huomioon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on uudenlaisen liiketoiminnan luominen niputtamalla uutta osaamista yhteen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 8
Hankkeessa kehitetään paljon paikallisia ja aineettomia tuotteita ja palveluja, joka suuntaan kulutusta aineettomaan suuntaan ja näin edistää luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Ilmantonmuutoksen riskit eivät suoraan kuulu hankkeen tulosten vaikutusten piiriin, mutta edistämällä paikallista aineetonta kulutusta hanke osaltaan edistää positiivisesti ilmastotyötä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toimilla ei ole vaikutuksia kasvillisuuden, eliöiden tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen toimilla ei ole vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toimilla ei ole vaikutuksia Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 8
Koska hankkeessa ensisijaisesti kehitetään luovien alojen pienyrittäjien palveluja, se myös osaltaan kehittää paljon aineettomien palvelujen liiketoimintamalleja, joka vähentää aineellista kulutusta ja näin vaikutukset materiaaleihin ja jätteisiin ovat positiivisia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 5
Hankkeessa kehitetään uudenlaisia innovaatioita yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa, joka välillisesti voi edistää myös uudistuvien energialähteiden käyttöä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke vaikuttaa suoraan paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen, koska hankkeessa luotavan NIPPU-alustan päätavoite on luoda paikallisille toimijoille kannattava alusta itsensä työllistymiseen, uudenlaisten tuotteiden kehittämiseen sekä asiakkaiden löytämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 10
Hankkeen case-tapaukset ovat paljon luovien alojen kehittämistä, joka tarkoittaa erilaisten tapahtumien, kulttuuriesityksien, uudenlaisten palvelujen jne. kehittämistä eli aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen on tässä kaikessa keskiössä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia liikkumiseen ja logistiikkaan, mutta kaupungin keskustassa sijaitsevana hankkeen tukikohtana kulttuuritila Nuijamies kehittää kaupungin keskustaa ja liikkuminen tapahtuu paljon kaupunkialueella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 8
Hankkeessa kehitetään paikallisten uudenlaisten palvelujen jatkuvuutta ja edistetään uudenlaisen liiketoiminnan syntymistä alueellisesti, mikä välillisesti myös tukee hyvinvoinnin edistämistä. Lisäksi lisääntyvät kulttuuripalvelut tukevat alueen asukkaiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hanke ei suoraan edistä tasa-arvoa, mutta hankkeen toimenpiteisiin ja tuloksiin osallistuu tasa-arvoisesti molemmat sukupuolet, mikä välillisesti edistää tasa-arvoa. Monet case-yritysten alat ovat myös sellaisia, että niiden kehittäminen kehittää varsinkin naisyrittäjyyttä alueella.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 8
Hanke kehittää NIPPU-alustaa, joka sijaitsee aluksi fyysisesti Kulttuuritila Nuijamiehessä, joka on matalan kynnyksen kulttuurin kuluttamisen paikka. Nuijamies yhdistää ihmisiä erilaisista yhteiskunnallisista ja kulttuurisista taustoista ja siten alustan kehittäminen välillisesti edistää myös yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 10 10
NIPPU-alustan tavoitteena on nimenomaan niputtaa luovien alojen ammattilaisia luoden uutta liiketoimintaa heidän palveluilleen nyt ja vielä laajemmin tulevaisuudessa. Tämä kehittää kulttuuriympäristöä alueella laajasti.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen tulokset eivät kehitä ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-