Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75166

Hankkeen nimi: Nopeat tiimit Greenreality-verkoston katalyyttina

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.8.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0162193-3

Jakeluosoite: Villimiehentie 1

Puhelinnumero: (05) 616 2220

Postinumero: 53101

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lappeenranta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Markku Juhani Mäki-Hokkonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.maki-hokkonen(at)lappeenranta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405695515

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT-yliopisto), 0245904-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet:
Hankkeen päätavoitteena on ottaa käyttöön GRN -verkostossa digitaalisia työkaluja ja yhteiskehittämisen toimintatapoja hyödyntäviä ratkaisutiimejä, joita sovelletaan käytännössä yritysten, kuntien ja yliopiston ja sen opiskelijoiden koti- ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Toimenpiteet:
1) Analysoidaan erilaisten Greenreality verkoston toimijoiden yhteistyön motiivit ja odotukset kehittyä uutta tietoa luovaksi innovaatio- ja bisnesekosysteemiksi
2) Organisoidaan 100 GRN-verkoston jäsenyhteisön asiantuntijaa sekä koti- ja ulkomaista opiskelijaa ratkaisutiimeihin, missä he työstävät valittuja ongelmia/mahdollisuuksia ja samalla opettelevat uutta toimintamallia.
3) Pilotoidaan ns. nopeita ratkaisutiimejä vähintään 5 kuntien, kaupunkien ja yritysten greenreality-haasteiden ratkaisemisessa.
4) Kehitetään opitun perusteella Greenreality-verkoston tarpeita varten yhteistyömalleja
a) kuntien/kaupunkien ratkaisuiden,
b) yritysratkaisuiden ja
c) EU-hankehakemusten tarpeita varten.

Tulokset:
1. Digitaalisten yhteiskehittämisen työkalujen testaaminen sekä GRN-verkoston yhteiskehittämiseen soveltuvien 1-3 työkalun käyttöönotto.
2. GRN jäsenorganisaatioiden ml verkosto-operaattorin avainhenkilöiden kouluttaminen nopeiden tiimien sekä digitaalisten yhteiskehittämisen työkalujen hyödyntämiseen.
3. GRN verkostoyhteistyössä toteutetut 5 ratkaisupilottia ja yksi uusi EU-hankehakemus.
4. 10 uutta kokoaikaista työpaikkaa GRN-osaajille, 40 lopputyö-, harjoittelu-, ja harjoitustyö paikkaa sekä muita osa-aikaisia tehtäviä. Näistä 15 ulkomaalaisia opiskelijoita.
5. GRN verkoston TKI-panostukset laajenevat ja kasvavat

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

GRN verkoston jäsenet
- yritysten keskinäinen, yritysten ja LUT:n sekä kuntien välinen yhteistyö innovaatiotoiminnassa laajenee ja nopeutuu
- digitaalinen alusta mahdollistaa kytkeytymisen yli aluerajojen toimiviin koti- ja kansainvälisiin verkostoihin
- kotimaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden ja yritysten yhteistyön tiivistyminen
- GRN verkoston synergiaetujen parempi hyödyntäminen
- Yhteistyökulttuurin kehittäminen ja nykyaikaisen verkosto-osaamisen kasvattaminen

LUT
- erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuudet opinnäytetöihin ja harjoitteluun alueella kasvavat
- Liiketaloustieteellisen tutkimuksen kytkeminen alueen GRN-yritysten käytännön ongelmien ratkaisuun paranee
- GRN tapaustutkimuksen kohteena
- Yhteistyökulttuurin kehittäminen ja nykyaikaisen verkosto-osaamisen kasvattaminen

Lappeenrannan kaupunki ja muut GRN kunnat
- kunnilla laajempi kanava tavoittaa yritysten osaajia ratkomaan energia- ja ympäristöalan haasteita
- opiskelijoiden työllistyminen alueelle paranee
- verkoston toiminta tavoittaa laajemman osaajajoukon
- verkoston palveluoperointi tehostuu
- Yhteistyökulttuurin kehittäminen ja nykyaikaisen verkosto-osaamisen kasvattaminen

4.2 Välilliset kohderyhmät

Opiskelijat ja asukkaat sekä alueen ulkopuoliset yritykset ja sijoittajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 185 271

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 143 337

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 407 529

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 204 767

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Taipalsaari, Luumäki, Imatra, Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankehankemus vaiheessa projektille on tehty Suvauskoneella (http://www.lapinletka.fi/pages/suvauskone.php) sukupuolivaikutusten arviointi. Testin mukaan projekti edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Projektin toimenpiteiden toteuttamisessa pyritään huomioimaan sukupuolten tasa-arvo ja toimenpiteiden vaikutuksia sukupuolten tasa-arvon kannalta seurataan ja arvioidaan projektin edetessä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen suunnittelussa on ollut mukana sekä miehiä että naisia, joita lukumääräisesti on osallistunut suunnitteluun enemmän. Suunnitteluhenkilöitä ei ole varsinaisesti valittu sukupuolinäkökulman perusteella. Toteutuksessa tulee olemaan mukana kaikenikäisiä taustoiltaan erilaisia miehiä ja naisia. Projektin kohdeyritykset ovat ennalta arvioiden todennäköisesti miesvaltaisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on tavoitteiltaan ja vaikutuksiltaan sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 7
Hankkeella energia- ja ympäristöalan yritysten innovaatiotoimintaa ja -ympärstöä sekä toteutetaan konkreettisia toimia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 7
Hankkeella energia- ja ympäristöalan yritysten innovaatiotoimintaa ja -ympärstöä sekä toteutetaan konkreettisia toimia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 4
Luonnon monimuotoisuuteen suoraan vaikuttavia yrityksiä on GRN verkostossa vähemmän.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 7
Hankkeella energia- ja ympäristöalan yritysten innovaatiotoimintaa ja -ympärstöä sekä toteutetaan konkreettisia toimia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Hankkeella energia- ja ympäristöalan yritysten innovaatiotoimintaa ja -ympärstöä sekä toteutetaan konkreettisia toimia. Materiaalitehokkuus on monien GRN verkoston yritysten toimialaa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 5
Hankkeella energia- ja ympäristöalan yritysten innovaatiotoimintaa ja -ympärstöä sekä toteutetaan konkreettisia toimia. Uusiutuvien energialähteiden käyttö on monien GRN verkoston yritysten toimialaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Hankkeella tuetaan elinkeinorakenteen kehittymistä vahvistamalla keskeistä alueen kasvualaa energia-ympäristöliiketoiminnassa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 6
Hanke edistää osaamispohjaisen yritystoiminnan kasvua maakunnassa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutuksia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 4 5
Hanke lisää erityisesti ympäristöosaamiseen liittyvää yhteistyökyvykkyyttä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-