Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75167

Hankkeen nimi: Level up, Ruotsinsalmi 2020!

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.7.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6, PL 14

Puhelinnumero: +358 40 1902500

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjo Satu Johanna Luomi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koordinaattori, kehittämishankkeet ja -palvelut

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.luomi(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 1902575

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Level Up, Ruotsinsalmi 2020! -hanke vastaa tarpeeseen kehittää Kotkan-Haminan seudulle ja Kymenlaaksoon uusia kulttuuri- ja elämysmatkailutuotteita sekä esimerkiksi kansainvälisille risteilymatkustajille tarjottuja kv. tason kulttuuripalveluja. Palveluja kehitetään valitun Ruotsinsalmi -teeman mukaisesti. Hankkeen teemaksi valikoitui Ruotsinsalmi, koska vuonna 2020 avataan Merikeskus Vellamossa Ruotsinsalmen 2. meritaistelua esittelevä näyttely, joka tarjoaa ennen kokemattoman elämyksen suurvaltojen taistelusta. Näkökulma on samaan aikaan globaali ja paikallinen. Näyttelyä varten tehty laaja tutkimustyö tarjoaa pohjan tuotteistukselle.

Hankkeen tavoitteet:
1. Matkailu- ja kulttuuritoimijoille suunnatulla kiihdytysohjelmalla parantaa kulttuuri- ja matkailutoimijoiden liiketoimintaosaamista ja toiminnan kannattavuutta
2. Kehittää Kymenlaaksoon uusia, aitoihin historiallisiin tarinoihin perustuvia palveluja ja tuotteita sekä parantaa olemassa olevien palvelujen laatua.
3. Saada uusia palvelu- ja matkailualan yrityksiä ja osaajia seudulle
4. Kasvattaa matkailijamääriä Kymenlaaksossa
5. Koota sisältöpankki seudun tarinoista tuotteistuksen pohjaksi.
6. Vahvistaa hajanaisen toimijakentän yhteistyötä, joka jatkossa hyödyttää myös muiden teema- ja juhlavuosien toteutusta Kymenlaaksossa.

Horisontaaliset tavoitteet:
- Sukupuolten tasa-arvo: Hanke kannustaa erityisesti naisten vetämiä palveluyrityksiä osallistumaan esim. kiihdytysohjelmaan.
- Kestävä kehitys: Hanke edistää yleistä tietoisuutta alueen ominaispiirteistä, myös luonnon erityislaadusta, ja ottaa huomioon esim. suojelualueiden rajoitukset matkailukohteina. Hankkeen avulla syntynyt uusi liiketoiminta monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta.
- Hanke myös tuo seudun historiallisia tarinoita tähän päivään ja vahvistaa alueen asukkaiden kulttuurista identiteettiä.

Toimenpiteet:
WP1: Kulttuuri- ja matkailutoimijoiden yhteistyön vahvistaminen ja koordinointi
1. Olemassa olevien Ruotsinsalmi-teemaan sopivien palvelujen ja tapahtumien kartoitus
2. Paikallisten toimijoiden osallistaminen yhteistyöhön uusien matkailupalvelujen kehittämiseksi
3. Yhteydet sidosryhmiin kuten oppilaitoksiin sekä valtakunnallisiin kulttuuri- ja tapahtumatoimijoihin.

WP2: Ruotsinsalmi-teemainen kiihdytysohjelma
1. Kiihdytysohjelma matkailu- ja kulttuuritoimijoille ja yrityksille hyödyntäen Level Up –kiihdyttämöalustaa sekä sen hyviä käytäntöjä ja kokemuksia. Ohjelma on maksuton ja avoin kaikille kulttuuri- ja matkailutoimijoille(esim. museot, orkesterit, tapahtumat), yrityksille ja alan opiskelijoille. Kiihdytysohjelmassa työstetään ja testataan opiskelijatiimien kanssa ja kv. tason mentoreiden johdolla uusia matkailu- ja kulttuuripalveluja asiakaslähtöisesti. Opiskelijoille hanke ja kiihdyttämö tarjoaa mahdollisuuden kehittää työelämävalmiuksia ja osaamista todellisissa kehittämisprojekteissa tai synnyttää jopa uusia yrityksiä kehitettyjen palvelujen ympärille.
2. Matkailu- ja kulttuuritoimijoiden kytkeminen osaksi Kymenlaakson start up -ekosysteemiä.
3. Muut koulutukset.

WP3: Markkinointiosaamisen vahvistaminen ja viestintä
1. Sisältö- ja materiaalipankki: Ruotsinsalmi-teemaan liittyvien tarinoiden koonti yhteen sisältöpankiksi, jota eri toimijat voivat hyödyntää palvelujen ja tuotteiden kehittämisessä.
2. Ruotsinsalmi-kiihdytysohjelman viestintä, markkinointikampanjat, jotka toimivat osaltaan myös alueen kansainvälisen markkinoinnin välineenä
3. Toimijoiden yhteistyön vahvistaminen viestinnän keinoin. Kaakon kajauttajat ja muut yhteisöt Ruotsinsalmi-teeman viestinviejiksi

Tulokset:
WP1: Yhteistyön vahvistaminen:
- Olemassa olevien valittuun Ruotsinsalmi-teemaan sopivien tuotteiden, palvelujen ja tapahtumien kokoaminen toisiaan hyödyttäväksi kokonaisuudeksi
- Yhteistyön vahvistuminen eri toimijoiden kesken myös tulevia juhla- ja teemavuosia hyödyttävästi.
- Kulttuuri- ja matkailutoimijoiden liittäminen osaksi alueen startup-ekosysteemiä. Uusi tapa tehdä yhteistyötä museoiden, muiden kulttuuriorganisaatioiden ja -toimijoiden sekä yritysten ja oppilaitosten kesken.

WP2: Ruotsinsalmi-teemainen kiihdytysohjelma
- Uutta liiketoimintaa ja osaamista yrityksille ja muille kulttuuri- ja matkailualan toimijoille
- Uusia kulttuuri- ja matkailupalveluyrityksiä ja osaajia seudulle
- Uusia, seudun todellisiin historiallisiin tarinoihin integroituja ja aidosta kulttuuriperinnöstä ideoituja palveluja asiakkaille.

WP3: Markkinointiosaamisen vahvistaminen ja viestintä
- Hankkeen avulla kootaan myös myöhempää tuotteistusta hyödyttävä sisältöpankki.Museokeskus Vellamon tutkijoiden tuottamien tieteellisten sisältöjen ja muiden jo olemassa olevien tarinoiden koonti tuotteistuksen pohjaksi. Samalla vahvistetaan myös tieteentekijöiden mahdollisuuksia kaupallistaa omaa osaamistaan
- Kiihdytysohjelman kansainvälisen markkinoinnin onnistuessa on mahdollista saada uusia kv. osaajia/tiimejä Kymenlaaksoon.
- Seudun erityispiirteiden ja ainutlaatuisen historian hyödyntäminen myös seudun markkinoinnissa sekä kotimaisille että kansainvälisille kohderyhmille

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat kulttuuri- ja matkailualojen yritykset ja toimijat sekä opiskelijat.

Hyödynsaajina ovat jälleenmyyjien ja jakeluverkostojen kautta kotimaiset ja ulkomaiset kuluttajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Asukkaat ja matkailijat, kuluttajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 106 568

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 90 106

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 152 240

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 129 133

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan, Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan monipuolisesti molemmat sukupuolet. Huomioitavaa on, että Suomen työmarkkinat ovat jakautuneet sukupuolen mukaan ja erityisesti matkailun ala on vahvasti naisvaltainen. Myös muut palvelutoimialat ja kulttuuripuoli osallistetaan hankkeen toimenpiteisiin, jolloin tavoitteena on tasapainottaa sukupuolinen jakauma osallistuvien toimijoiden osalta. Toteutettavissa toimenpiteissä mahdollistetaan molempien sukupuolten tasavertainen osallistuminen. Hankkeen järjestämien koulutusten ja tilaisuuksien suunnittelussa otetaan huomioon tilaisuuksien kesto ja ajankohta niin, että mahdollisimman moni toimija pystyisi osallistumaan. Tuotteistuksessa sisältöjen osalta pyritään vahvistamaan kohderyhmien valinnassa sukupuolien tasavertaisuus.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tukee sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua hanketoimintaan. Asiakaskontaktoinnissa pyritään edistämään valtavirtaistamista kannustamalla erityisesti naisten vetämiä palveluyrityksiä osallistumaan hankkeen toimenpiteisiin. Yritysten kehittämisen kautta tuetaan kaikkien mahdollisuuksia samanarvoisesti. Sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen on osa normaalia hankevalmistelua.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen, mutta hanke pyrkii siihen, että hanke edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta saavutettavuudella ja tarjoamalla palveluita mahdollisimman kattavasti. Hankkeen toimenpiteissä pyritään varmistamaan sellaiset olosuhteet, jotka tukevat sukupuolista tasa-arvoa. Mahdollisesti hanke pystyy jopa avaamaan uusia näkökulmia nuorille sukupuolineutraaliudesta eri toimialoilla, esimerkiksi nuoria naisyrittäjiä kiinnostavalla kiihdytysohjelmalla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Hanke edistää matkailun kestävää kehitystä Kymenlaaksossa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hanke on tältä osin neutraali
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Hanke edistää osaltaan yleistä tietoisuutta alueen ominaispiirteistä, myös luonnon erityislaadusta, ja ottaa huomioon esim. suojelualueiden rajoitukset matkailukohteina.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke on tältä osin neutraali
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Hanke edistää osaltaan yleistä tietoisuutta alueen ominaispiirteistä, myös luonnon erityislaadusta, ja ottaa huomioon esim. suojelualueiden rajoitukset matkailukohteina.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hanke on tältä osin neutraali
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke on tältä osin neutraali
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Hankkeen avulla parannetaan poikkialaista kulttuuri- ja matkailutoimijoiden yhteistyötä, lisätään alueen vetovoimaa, saavutetaan uusia avauksia sekä kehitetään uutta liiketoimintaa paikallisen elinkeinorakenteen kehittämiseksi ja paikallistalouden vahvistamiseksi kestävän kehityksen periaattein.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeella kehitetään uutta liiketoimintaa, tuotteita ja palveluja alueellisesta kulttuuriperinnöstä ja erityispiirteistä paikallisella yhteistyöllä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hanke on tältä osin neutraali
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Alueen kulttuuripalvelujen kehittäminen lisää asukkaiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on tältä osin neutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 8
Hanke huomioi yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden.
Kulttuuriympäristö 9 8
Hanke edistää alueen virkistysalueiden, kulttuuriperinnön, rakennusten kestävää käyttöä matkailu-ja virkistyskohteina sekä asukkaille että matkailijoille. Seudun historiallisten tarinoiden tuominen tähän päivään vahvistaa asukkaiden kulttuurista identiteettiä ja ymmärrystä seudun kulttuuriympäristön erityislaatuisuudesta ja suojelutarpeesta.
Ympäristöosaaminen 0 2
Parempi seudun historiallinen tuntemus herättää halun ja ymmärryksen suojella ja säilyttää ympäristö myös tuleville sukupolville.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen perusideana oli toteuttaa kansainvälinen matkailuaiheinen Level-Up koulutus, jolla pyrittäisiin parantamaan koulutukseen osallistuvien yritysten kansainvälistymisvalmiuksia. Hyvin pian hankkeen käynnistymisen jälkeen alkoi maailmanlaajuinen koronapandemia, joka sulki rajat ja lopetti matkustamisen lähes tyystin. Tämä muutti myös hankkeen tavoiteltua kohderyhmää ja pääpaino siirtyi paikallisten matkailun ja kulttuuripuolen yritysten kehittämiseen.
Seudun matkailu on nojannut hyvin vahvasti ryhmämyyntiin, mutta pandemian myötä tämä kohderyhmä katosi täysin. Oli keksittävä keinoja löytää uusia asiakkaita ja kehittää palveluita paremmin yksittäiselle matkailijalle soveltuvaksi. Ensi vaiheessa yrittäjille järjestettiin tuotteistus- ja hinnoittelukoulutusta, jonka tavoitteena oli opettaa yrittäjiä omien tuotteiden tuotteistamisessa ja myyntikuntoon saattamisessa. Monen yrittäjän kohdalla tarvittiin myös vierihoitotyyppistä apua tuotteen valmiiksi saattamiseksi. Lähes kaikkien yrittäjien kanssa tuotteistetut palvelut sidottiin tavalla tai toisella Ruotsinsalmi-teeman ympärille.

Yrittäjille tarjoutui mahdollisuus päästä tehdyillä tuotteilla osaksi visitkotkahamina.travel -verkkokaupan tarjoomaa. Heille tarjottiin tietoa kyseisestä verkkokauppa-alustasta sekä konkreettista apua tuotteiden syöttämiseksi järjestelmään. Hankkeen avustuksella tarjosimme yrittäjille myöskin verkkokaupan alitilimallia, jolla yrittäjät pääsivät kahden vuoden ajaksi ilmaiseksi mukaan.

Tuotetarjoomasta valikoitui 16 yritystä, joiden kanssa tehtiin verkkokaupassa olevista tuotteista lyhyet markkinointivideot. Näitä videoita hyödynnettiin heinäkuussa 2021 pidetyssä somekampanjassa, jossa tavoiteltiin näkyvyyttä sekä tuotteille että verkkokaupalle. Kampanja onnistui erinomaisesti ja näkyvyyttä tuotteille saatiin ennakoitua enemmän. Kampanjalla saatiin youtubessa 638 000 mainosnäyttöä ja 251 000 kokonaan katsottua videota

Ruotsinsalmi aiheisessa Facebook- ja Instagram-kampanjassa hyödynnettiin niin edellä mainittuja yritysten tuotteita kuin muitakin Ruotsinsalmi-teemaan liittyvää aineistoa. Kampanjassa tehtiin 12 eri maksullista postausta, joilla saavutettiin 1,65 miljoonaa näyttöä ja klikkejä verkkokauppaan lähes 3000 kpl. Kampanja onnistui tuloksellisesti hyvin, varsinkin verrattaessa aiemmin samalle kohdeyleisölle tekemiimme kampanjoihin. Maksullisten kampanjoiden lisäksi toteutimme orgaanista somemarkkinointia.

Hankkeen aikana onnistuttiin kehittämään hyvin mukaan lähteneiden yritysten (26) palvelutarjontaa sekä saattamaan tuotteet uudella tavalla myytäväksi. Verkkokaupan ja yritysten tuotteiden kehittäminen jatkuu hallinnoijan toimesta myös hankkeen jälkeenkin.