Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75174

Hankkeen nimi: Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt - EKI

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LAB-AMMATTIKORKEAKOULU OY

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Puhelinnumero: +358408255407

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Manskinen Kati

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-Johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kati.manskinen(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503018167

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on suunnitella Lahden NiemiCampukselle, alueen kiertotalousstrategiaa toteuttava, energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöjä. Toimintaympäristöt koostuvat yritysten kehitystarpeisiin vastaavista pilotointi- ja demonstraatioympäristöistä. Pilotointiympäristöjen rakentamiseksi toteutetaan NiemiCampuksen energiajärjestelmän mallinnus ja alueen yritysten pilotointitarpeiden kartoitus, sekä yritysten tarpeet ratkaisuiden demonstroinnille. NiemiCampuksen olemassa olevat laboratoriomittakaavan pilotit ja hankkeissa syntyneet demonstraatiot integroidaan osaksi toimintaympäristöjä, ja ne tuotteistetetaan yritysten käyttöön palvelukokonaisuuksiksi. Rakennetut toimintaympäristöt ja NiemiCampus toimintoineen yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi Green Campus-konseptilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 410 680

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 410 680

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 656 935

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 656 935

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: LAHTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Useimmissa tilastoissa naisten ja miesten yrityksiä ei ole eritelty. Teknologialähtöisissä yrityksissä yrittäjät ovat pääsääntöisesti miehiä, kun taas naiset perustavat enemmän palvelualojen yrityksiä. Noin 30% yrittäjistä on naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tuloksien kannalta sukupuolinäkökulma ei ole keskeisessä roolissa. Hankkeen toimenpiteiden toteuttamisessa huomioidaan naisille ja miehille yhtäläiset osallistumismahdollisuudet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole päätavoitteena sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 8
Kampuksen energiajärjestelmän mallinnus ja energiajärjestlmään liitettävät uudet teknologiat mahdollistavat luonnonvarojen kestävän käytön. Hankkeessa edistetään myös uusien teknologioiden käyttöönottoa yrityksissä, mikä edistää välillisesti luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 6
Kts yllä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 3
Hanke edistää energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä, mikä vähentää mm. kasvihuonekaasuja ja muita päästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 7
Hankkeessa kehitettävät kiertotalouden pilotit edistävät alueen yritysten materiaalitehokkuutta ja vähentävät muodostuvien jätteiden määrää. Kampuksella jo olemassa olevat pilotit saadaan jalkautetettua yrityskäyttöön nopealla aikataululla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 6
Hankkeen pilotit ja demonstraatiot edistävät uusiutuvien energialähteiden käyttöä alueen pk-yrityksissä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 10
Hankkeessa elinkeinoelämään jalkautettavat ratkaisut, palvelut ja uusi tieto, sekä uudenlainen tki-yhteistyö edistävät yritysten kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
-
Liikkuminen ja logistiikka 5 3
Hankkeessa tuotetaan liikkumisen kestäviä ratkaisuja, kuten yhteiskäyttöpyörien käyttömahdollisuuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Esim. hankkeessa kehitettävät kestävän liiikumisen ratkaisut edistävät välittömästi hlökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointia.Energia ja kiertotalouden ratkaisut edistävät kestävää kehistystä, millä on pidemmällä aikavälillä hyvinvointivaikutuksia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
-
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
-
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 9 10
Hankkeen toimenpiteet lisäävät yrityksissä työskentelvien ja kampuksen käyttäjien ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt -EKI hankkeessa suunniteltiin ja rakennettiin uusi moderni energia- ja kiertotalouden toimintaympäristö tuottamaan yrityspalveluita sekä alueen yrityksille että myös yrityksille kansallisella tasolla. Hankkeessa kehitettiin energiajärjestelmämalli, jolla voidaan arvioida erilaisten komponenttien soveltuvuutta suuren rakennuksen muodostamiseksi energiaomavaraiseksi tai jopa energiaa tuottavaksi yksiköksi. Malli on vapaasti ladattavissa ja yritysten hyödynnettävissä hankkeen nettisivuilla. Hankkeessa investoitiin energia- ja kiertotalouden yrityspalveluita tukeviin laitteisiin, laitteistoihin ja uusiin teknologioihin. Investoituja laitteita olivat mm. Pyrolyysilaitteisto, XRF, UV-VIS spektrometri, biokaasureaktorit, sameusmittari ja flokkulaattori. Hankkeen aikana kehitettiin yrityspalvelukonsepti kiertotalouden ja energiatehokkuuden palveluille sekä toimintaympäristön hyödyntämiseksi yrityskäyttöön. Uusi energia- ja kiertotalouden toimintaympäristö on osa LUT- konsernin kestävän kehityksen teemaa. Hankkeen tavoitteet ja investoinnit toteutuivat suunnitellusti, jokseenkin aikataulusta hieman jäljessä.