Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75176

Hankkeen nimi: Kymenlaakson matkailun digiloikka

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2019 ja päättyy 30.4.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68 (Patteristonkatu 3 D)

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Erika Vanhala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erika.vanhala(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7028 360

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitalisaation konkretisoiminen on nostettu keskeiseksi kehittämisen kohteeksi koko Suomessa. Kymenlaakson matkailun kehittämisessä on tehty ansiokasta työtä tuotteistuksen ja markkinoinnin osalta. Koska yritykset ovat kuitenkin pieniä, eivät yritysten taidot ja kyvyt aina kohtaa asiakkaiden odotuksia tai kansainvälisen markkinoinnin vaatimuksia esimerkiksi juuri digitaalisuuden osalta. Matkailu on nopeimmin kasvavia toimialoja, jota digitaalisten palveluiden kehitys muokkaa jatkuvasti. Tämä on tunnistettu niin Kymenlaakson älykkään erikoistumisen RIS3-strategiassa, maakuntaohjelmassa kuin kaupunkistrategioissa.

Kymenlaakson digitaalisen markkinaosuuden kehittäminen alkaa asiakas- ja digitalisaatioymmärryksen kerryttämisestä erilaisten mittarien ja tutkimusten avulla. Näiden pohjalta osataan valita oikeat tavat, kanavat ja viestit, joilla nostetaan alueen digitaalista houkuttelevuutta tuomalla esiin vetovoimatekijöitä, kehittämällä yritysten, palveluiden ja asiakkaiden läsnäoloa verkossa. Lisäksi panostetaan sekä näkyvyyteen, markkinointiin että myyntiin asiakaspolut huomioiden. Niinpä hankkeessa sparrataan ja koulutetaan yrityksiä ja toimijoita erilaisten kaikille avoimien motivaatio- ja koulutustilaisuuksien avulla sekä erityishaasteisiin ja -aiheisiin keskittyvissä omatyöpajoissa.

Visit Finland on luonut matkailutoimijoiden ohjeistukseksi Suomen Digitiekartan, jonka edistämiseen tämä hanke tähtää Kymenlaakson osalta erilaisten myyynninedistämis-, myymis- ja markkinointivaihtoehtojen tutkimisella ja käyttöönotolla

XAMK on puolestaan keskustellut VF:n kanssa yhteistyöstä koskien valtakunnallisesti laaditun digiroadmapin mittariston kehittämistä. Näiden keskustelujen tuloksia hyödynnetään myös tässä hankkeessa.

Tuoreella EU-direktiivillä julkisten sivustojen saavutettavuudesta halutaan taata ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa. Visit-sivuille tavoitellaan saavutettavuussertifikaatteja ensimmäisinä Suomessa.

Digitaalisuuden kehittämisen lisäksi tässä projektissa vahvistetaan maakunnallista matkailuyhteistyötä. Hyvänä esimerkkinä tästä on jo hankkeen toteuttajat: molemmat elinkeinoyhtiöt ja ammattikorkeakoulu. Lisäksi Kymenlaakson matkailun kehittäjäorganisaatiot ovat viime vuosina tiivistäneet yhteistyötä ja projektin tuloksena käynnistyy maakunnallisen Advisory Boardin toiminta. Kymenlaakson Matkailuparlamentti järjestetään toimijoiden yhteistyönä.

Kaikki edellämainitut toimet edistävät alueen elinvoimaisuutta ja kiinnostavuutta. Koska digitalisaatio mahdollistaa avoimen osallistuminen, mahdollistaa se tasa-arvoisen ja toisia arvostavan yrittäjyysympäristön syntyminen.
Kestävän kehityksen osalta erityisesti taloudellinen ja sosiaalinen kestävä kehitys on keskiössä, kun elinvoimaa korostetaan ja toisaalta yrittäjiä koulutetaan huomioimaan digitaalisuuden mahdollisuudet sekä omatoiminen kehittäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Matkanjärjestäjät ja sähköisiä jakelukanavia ylläpitävät tahot ovat keskeistä kohderyhmää, joiden parissa toivotaan entistä parempaa ja tehokkaampaa näkyvyyttä Kymenlaakson matkailulle.

Hankkeen kohderyhmä on kymenlaaksolaiset matkailun pk- ja mikroyritykset, joiden osaamista lisätään tällä hankkeella. Yritysten ohella myös erilaiset matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumaorganisaatiot hyötyvät hankkeesta.

Lisäksi alueen osaajat ja oppilaitokset ovat myös kohderyhmää, koska lisäämällä myös heidän kompetenssejään pystytään kouluttamaan entistä ammattitaitoisempia työntekijöitä ja yrittäjiä Kymenlaaksoon.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti tästä hyötyvät muutkin Kymenlaakson yrittäjät, kun tietoisuus ja kiinnostavuus aluetta kohtaan lisääntyy. Tätä kautta hyödyn saajia ovat myös kuntalaiset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 442 905

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 421 227

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 632 721

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 601 753

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Pyhtää, Miehikkälä, Hamina, Kouvola, Virolahti, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.50, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Digitalisaation hyödyntäminen ei katso sukupuolta, mutta sen käytössä on todettu sukupuolittuneita eroja, joita huomioidaan hankkeen toteutuksessa. Tutkimuksissa on todettu, että sukupuolten kulutustottumukset eroavat Kymenlaakson eri matkakohteissa (esim. naiset ja kulttuuri, miehet ja kalastus). Vastaavasti on todettu, että eri sukupuolilla ja ikäryhmillä on eri preferenssejä kanavien ja sisältöjen suhteen. Näitä pyritään hankkeessa tarkemtamaan ja hyödyntämään.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Digitalisaation hyödyntäminen ei katso sukupuolta, mutta sen käytössä on todettu sukupuolittuneita eroja, joita huomioidaan hankkeen toteutuksessa. Digitaalisessa saavutettavuudessa tutkitaan ja huomioidaan, että sukupuolten preferensseissä on eroja niin kanavien kuin viestinkin suhteen, ja nämä erot pyritään huomioimaan tarjoamalla kummallekin sukupuolelle mahdollisimman hyvä kanava ja viesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen pääasiallinen tavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta koska digitalisaatio ei katso sukupuolta ja mahdollistaa toiminnan sukupuolesta riippumatta, voi hankkeella olla myönteisiä vaikutuksia tähänkin epäsuorasti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 7
Digitalisaation ja digitaalisen saavutettavuuden myötä vähennetään perinteisiä markkinointikeinoja ja täten esim. paperin käyttöä, mikä suorasta vaikuttaa luonnovarojen äyttöön. Epäsuorasti digitalisaatiolla on myös vaikutuksia mm. kulutukseen (virtuaalisuus), joka vähentää päästöjä Myös tiedotuksellinen merkitys vastuullisuudesta on osa digitalisaation ja tämän hankkeen kehittämistoimia
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 5
Kuten yllä mainittiin, mahdollistaa digitaalinen saavutettavuus entistä vähähiilisiemmät kulutustottumukset ja niihin kannustamisen viestinnän avulla. Kymenlaakson saavutettavuus julkisilla ja mahdolliset digitaaliset tuotteet sekä ostaminen online, vähentävät omalta osaltaan ilmastomuutoksen riskejä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Digitaalisella saavutettavuudella ja näkyvyydellä viestitään myös Kymenlaakson luonnon monimuotoisuudesta sekä "matkailijan pelisäännöistä", jotka edesauttavat kestävää kehitystä tällä saralla. Näkyy siis osaltaan sisällöissä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Tämäkin näkyy osaltaan joissain viestinnän sisällöissä, esim. tuotekuvauksissa tms. Digitaalisuus auttaa puolestaan esim. vähäpäästöisten liikennevälineiden käyttöön ohjaamisessa, mikä vähentää päästöjä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Tämäkin näkyy sisällöissä ja sitä kautta matkailijan opastuksessa oikeaoppiseen toimintaan. Ei kuitenkaan ole hankkeen ensisijainen tavoite / toimenpide
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Digitalisaation ja digitaalisen saavutettavuuden ratkaisujen tehostamisen myötä vähennetään eritysesti perinteisten toimistomateriaalien käyttöä ja pienennetään jätteitä tämän osalta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Uusiutiven energialähteiden käyttö ei ole hankkeen ensijaisessa fokuksessa, mutta sitäkin voidaan edistää luomalla mielenkiintoisia sisältöjä ja painottamalla yrityskoulutuksessa vastuullisuusviestinnän merkitstä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 10
Digitaalisen saavutettavuuden ja tämän hankkeen myötä tuetaan paikallista matkailuelinkeinoa ja sen kiinnostavuutta, sekä koulutetaan yrittäjiä omatoimisuuteen digisaavutettavuuden tiimoilta. Digitalisaation mahdolliuuksien avulla voidaan tarvittaessa luoda elinkeinoja sinnekin, mistä ne muuten ovat häviämässä (esim. maaseudulle) Hankkeesta eivät hyödy vain matkailuyrittäjät, vaan alueen muutkin toimijat ja digipalveluja tarjoavat yrittäjät Tehostetuilla myyntikanavilla alueen tuotteiden myynti on tehokkaamaan ja selkeämpää --- ja ekologisempaa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 10
Digitaalinen saavutettavuus, analytiikka yms. on kaikki anineettomia palveluja. Hankkeessa tutkitaan näille parhaita vaihtoehtoja ja edistetään käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Koulutuksella tuoteaan yritysten kykyä kehittää näitä jatkossa itsekin analyyttisesti. Digipalveluja tarjoavat yrittäjät hyötyvät hankkeesta yritysten ottaessa digitalisaation paremmin käyttöön ja ymmärtäessä sen merkityksen ja osatessa ostaa palveluja Mahdollista myös ideoida erilaisia VR/AR/mobiilipalveluja yritysten kanssa Sevlittämällä toimivat onlinemyyntikanavat ja kouluttamalla yrityksiä näiden käyttöönotossa kehitetään epäsuorasti aineettomia palveluita
Liikkuminen ja logistiikka 8 10
Digitaalinen saavutettavuus edistää tietoliikenteen logistisia ratkaisuja ja viestinnän, myynnin sekä seurannan tehokkuutta. Lisäksi luonnollisestikin houkutellaan ihmisiä Kymenlaaksoon, joka puolestaan edistää alueen elinvoimaan ja kehittymistä. Viestinnällisin keinoin voidaan erityisesti korostaa Kymenlaakson helppoa saavutettavuutta myös julkisen liikennevälinen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Digitaalisella saavutettavuudella edistetään alueen löydettävyyttä ja sitä kautta yrittäjyyttä, mikä puolestaan näkyy alueen elinvoimaisuutena ja hyvinvoinnin kasvuna. EU-direktiivin ja Näkövammaisten liiton mukaisen sertifioinnin hankkimisella visitsivustoille edistetään erityisryhmien kokemusta ja hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 2 5
Digitaalinen saavutettavuus ei ole sukupuolisidonnaista vaan kaikille avointa ja mahdollista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 9
Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuudet avoimeen ja laaja-alaiseen keskusteluun iästä, sukupuolesta yms. riippumatta ja täten mahdollistaa myös marginaalisten ryhmien mukaanoton ja näkyvyyden, ja tarjoaa kaikille mahdollisuuden saada tietoa, antaa tietoa ja päästä nauttimaan Kymenlaakson kohteista. EU-direktiivin ja Näkövammaisten liiton mukaisen sertifioinnin hankkimisella visitsivustoille edistetään erityisryhmien kokemusta ja hyvinvointia ja myös marginaaliryhmien yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 5 7
Digitaalisella saavutettavuudella tuodaan logistisesti haasteellistenkin yhteyksien päässä olevat kulttuurikohteet ihmisten tietoisuuteen. Digitalisaatiolal voidaan myös mietiä keinoja, joilla arat ja harvinaiset kohteet suojellaan esim. rajaamalla matkailijoiden määrää siellä. Verkostoitumistapaamisilla edistetään matkailualan toimijoiden yhteistyötä ja kulttuuriympäristön vaalimista ja kehittämistä
Ympäristöosaaminen 1 2
Hankkeen myötä ihmisille voidaan yksinkertaisesti, mutta houkuttelevasti tarjota tietoa Kymenlaakson luontokohteistakin, ja oikeaoppisesta käyttäytymisestä näissä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digitalisaation merkitys on kasvanut merkittäväksi osaksi matkailutoimialaa. Pienten yritysten vastaaminen digitalisaation vaatimuksiin on kuitenkin haasteellista resurssi –ja aikahaasteiden vuoksi. Lisäksi matkailuyritykset ovat pieniä, eivätkä taidot ja kyvyt aina kohtaa asiakkaiden odotuksia tai kansainvälisen markkinoinnin digitaalisia vaatimuksia. Digiloikka –hankkeella pyrittiin vastaamaan tähän haasteeseen tukemalla matkailuyrityksiä digiliiketoiminnan kehittämisessä, kehittämällä alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta ja sitä kautta koko Kymenlaakson erottautumista ja markkinaosuutta.

Hankkeen alussa kymenlaaksolaisille matkailuyrityksille toteutettiin digitaalisuuden lähtötasokartoitus, jotta kyettiin tarjoamaan heidän tarpeisiinsa oikeanlaista apua hankkeen toimenpiteiden avulla. Kartoituksen pohjalta tuotettiin monipuolisesti tietoiskuja webinaarien muodossa sekä perustettiin verkko-oppimisympäristö. Webinaareja hankkeessa järjestettiin yhteensä 23. Kaiken kaikkiaan webinaarien ja seminaarien osallistujia hankkeessa on ollut yhteensä 912. Kaikki webinaarit löytyvät myös tallenteina YouTubesta. Youtubessa tallenteita katsottu yhteensä 3150 kertaa. Verkko-oppimisympäristössä oli koulutusvideoita yli 50 liittyen digitaalisen liiketoiminnan eri teemoihin. Verkossa opiskelu tuli tarpeeseen myös COVID-19 pandemian myötä, sillä hankkeen tarjoamat koulutuskeinot toteutettiin heti alkumetreillä etänä ja niiden tallenteisiin pääsi palaamaan milloin itselle parhaiten sopi. Hankkeessa myös sparrattiin ja koulutettiin yrityksiä ja toimijoita käytännönläheisesti erityishaasteisiin ja -aiheisiin keskittyvissä omatyöpajoissa. Monipuolisten koulutusten myötä yritykset kokivat kynnyksen madaltuvan tarttua omalle yritykselle ajankohtaisiin kehittämistä vaativiin teemoihin ja saivat alkusysäyksen ja konkreettisia keinoja toiminnan eteenpäin viemiseksi.

Selvittämällä alueen digitaalista asiakaskokemusta, saatiin kokonaisvaltaista kuvaa asiakkaan kokemuksen tasosta verkkoympäristön eri kosketuspisteissä. Tieto on arvokasta, kun seurataan alueellista kehitystä myös asiakkaan kokemuksen kautta. Tietoa hyödynnettiin myös yrityksille olennaisten koulutusteemojen suunnittelussa.

Hankeessa edistettiin myös tiedolla johtamista selvittämällä yritysten avustuksella ennakointia mahdollistavia toimialalle tarpeellisia tietolähteitä. Yritysten dataohjautuvaa toimintaa edistämään luotiin Tiedolla johtamisen huoneentaulut yrityksille ja alueorganisaatioille muistuttamaan tärkeistä toimenpiteistä tietoon perustuvaa liiketoiminnan kehittämistä varten. Tiedon visuaalista esittämistä varten kokeiltiin erilaisia dashboad –ratkaisuja. Digitaalisten työkalujen ja teknologioiden hyödyntämistä palveluiden ja tuotteiden lisäarvoa nostattavina tekijöinä edistettiin hankkeessa tukemalla kolmeen alueen kohteeseen tuotettavia AR-toteutuksia. Tuomalla esiin konkreettisilla esimerkeillä virtuaaliteknologioiden mahdollisuuksia matkailupalveluiden monipuolistamisessa, luotiin ymmärrystä laajemminkin ja rohkaistiin yrityksiä hyödyntämään nykyaikaisia ratkaisuja liiketoiminnassaan.

Alueen näkyvyyttä ja saavutettavuutta kehitettiin erilaisten kampanjoiden, työkalujen ja toimintatapojen sekä Visit-sivustojen kehittämisen avulla. Alueellista näkyvyyttä kehitettiin hakukoneoptimoinnilla ja tehostetulla sosiaalisen median kampanjoinnilla. Yritysten palveluiden digimyyntiä tuettiin koulutuksilla ja sparrauksilla.

Hankkeen myötä yrityksen kykenivät ottamaan digiloikkaa ja saivat kannustusta ja konkreettista apua yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä digitaaliseen suuntaan. Tukemalla yritysten diginäkyvyyden ja digitaalisen asiakaskokemuksen kehitystä saavutetaan välitöntä vaikututusta koko Kymenlaakson alueelle.