Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75183

Hankkeen nimi: Investointihanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.8.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HILL PAINT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3015810-8

Jakeluosoite: Laturintie 2

Puhelinnumero: 0503008671

Postinumero: 88200

Postitoimipaikka: OTANMÄKI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Raatikainen Mika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: proellioy(at)outlook.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503008671

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pulverimaalaamon perustaminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 24 130

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 20 622

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 24 130

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 622

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Laturintie 2

Postinumero: 88200

Postitoimipaikka: OTANMÄKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tasa-arvohanke
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työntekijät valitaan ammattipätevyyden perusteella
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Työntekijät valitaan ammattipätevyyden perusteella

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Pulverimaalaus ekoloogisempi kuin nyt käytetty märkämaalaus
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Yrityksellä ei ole tiedossa vaikuttavuuteen liittyviä tietoja
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Yrityksellä ei ole tiedossa vaikuttavuuteen liittyviä tietoja
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Yrityksellä ei ole tiedossa vaikuttavuuteen liittyviä tietoja
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Yrityksellä ei ole tiedossa vaikuttavuuteen liittyviä tietoja
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Käytetään sähköyhtiön toimittamaa energiaa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Parantaa paikallista elinkeinorakennetta ja työllisyyttä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka -2 0
Vähentää liikkumista. Paikalliset yritykset joutuneet ostamaan maalauksen kainuun ulkopuolelta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei tasa-arvo hanke
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Ei tietoa.