Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75208

Hankkeen nimi: 2nd round - jätelavalta palkintovitriiniin

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 30.11.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ulla Kotonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ulla.kotonen(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447080588

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

2nd round - jätelavalta palkintovitriiniin -hankkeen tavoitteena löytää uudenlaisia, konkreettisia kierrätysmateriaalien käyttötarkoituksia tapahtumatoiminnassa ja selvittää siihen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia sekä monipuolistaa erilaisten tapahtumien materiaalien kierrätysmahdollisuuksia. Miten voidaan kierrättää ja printata opasteet, joissa on vanhat vuosiluvut tai sponsorilogot vaikkapa mitaleiksi palkintovitriineihin? Tai miten hyötykäytetään muut suurtapahtumien jätemäärästä löytyvät potentiaaliset materiaalierät pientuotantoon? Uudenlaiset 3D printterit mahdollistavat erilaisten materiaalien käyttämisen ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti. Lisäksi tapahtuma-alan kehitys alueellisesti sekä kansallisesti avaa uusia potentiaalisia markkinoita mikro- ja pk-yritykselle.

2nd round - jätelavalta palkintovitriiniin -hanke keskittyy selvittämään tapahtumissa tarvittavien tuotteiden toteuttamista valmiiksi kierrätetyistä materiaalieristä hyödyntäen mm. 3D printtausta ja ruiskuvalutekniikoita. Potentiaalisia tuotteita ovat mm. monissa alueellisissa ja kansallisissa urheilu- ja massatapahtumissa jaettavat mitalit ja palkinnot sekä opasteet. Hankkeen kautta vahvistetaan tapahtumien välistä yhteistyötä ja luodaan malleja tapahtumien tuottamien jäte-erien jatkojalostukseen toisten tapahtumien tarvitsemiksi tuotteiksi. 2nd round -hankkeen kautta laajennetaan tapahtumien materiaalipolkuja ja materiaalin jatkokäyttöä uusien tapahtumien toteuttamisessa. Uusien teknologioiden ja alueellisen liiketoimintamallin avulla tapahtumissa käytössä olleen materiaalin loppusijoituspaikkana voi olla palkintokaappi.

Suurtapahtumien kävijöissä ja osallistujissa on sekä naisia että miehiä. Naiset ovat tutkimusten mukaan miehiä innokaampia materiaalien kierrättäjiä ja ilmastoystävällisen elämäntyylin noudattajia. Hankkeessa huomioidaan sukupuolien väliset suhtautumiserot toimijahaastatteluissa (TP 1) sekä tapahtumajärjestäjille suunnatuissa kyselyissä ja haastatteluissa (TP 3). Prototyyppien testaukseen ja arviointiin (TP 2) SELL student games 2020 –tapahtumassa osallistuu sekä naisia että miehiä. Arvioinnissa huomioidaan sekä naisten että miesten kokemukset ja suhtautuminen uudenlaisiin, kierrätysmateriaaleista tehtyihin palkintoihin. Kartoitus toteutetaan eri sukupuolet huomioiden ja haastateltaviksi pyritään saamaan tasapuolisesti sekä naisia että miehiä kattavan kokonaiskuvan muodostamiseksi.

Hankkeessa huomioidaan sukupuolien väliset suhtautumiserot uusien tuotteiden kehittämisessä, naiset ja miehet ovat kohderyhminä ja kuluttajina erilaisia. Hankkeen kaikissa viestintä- ja tiedottamistoimissa noudatetaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Hankehenkilökunnassa ja ohjausryhmässä on tasapuolisesti naisia ja miehiä.

Sukupuolinäkökulma otetaan hankkeessa huomioon siten, että se on osa normaalia hanketyötä ja hyvää asioiden valmistelua. Lähtökohtaisesti hanke pitää huolta, että kaikenlainen sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu käytännössä kaikissa toimenpiteissä.

Hankkeessa korostetaan kiertotalouteen liittyviä kehittämistarpeita ja niihin liittyviä ratkaisuja. Hanke tukee kierräytysmateriaalien uudenlaisten käyttötarkoitusten löytämistä ja edistää kestävyyttä ja vähähiilisyyttä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä erilaisten tapahtumien palveluntuottajina, alihankkijoina ja yhteistyökumppaneina toimivat pk- ja mikroyritykset sekä yritykset, joilla on kasvuhalukkuutta ja innovatiivisuutta löytää uudenlaista tuotantoa ja liiketoimintaa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat tapahtumia järjestävät yritykset, organisaatiot ja urheiluseurat sekä kunnalliset toimijat (esim. koulutoimi).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 73 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 49 846

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 105 358

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 71 209

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Asikkala, Kärkölä, Padasjoki, Sysmä, Hollola, Lahti, Hartola, Heinola, Orimattila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysiin on käytetty Suvauskonetta. Analyysin perusteella hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Suurtapahtumien kävijöissä ja osallistujissa on sekä naisia että miehiä. Naiset ovat tutkimusten mukaan miehiä innokaampia materiaalien kierrättäjiä ja ilmastoystävällisen elämäntyylin noudattajia. Hankkeessa huomioidaan sukupuolien väliset suhtautumiserot mm. viestinnässä ja uusia tuotteita kehitettäessä. Hankkeeseen pyritään saamaan mukaan sekä naisten että miesten vetämiä yrityksiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tuloksien kannalta sukupuolinäkökulma ei ole keskeisessä roolissa. On kuitenkin havaittu, että naisten ja miesten välillä on eroa esim. suhtautumisessa ympäristöasioihin. Hankkeessa painopiste on kierrätysmateriaalien testaamisessa uusien tuotteiden valmistuksessa ja konkreettisten tuotteiden kokeilussa sekä liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa. Esim. uusia tuotteita suunniteltaessa sukupuolinäkökulma on hyvä huomioida jatkossa, naiset ja miehet ovat kohderyhminä ja kuluttajina erilaisia. Myös asenteet kierrätystuotteita kohtaan voi vaihdella. Hankehenkilökunnassa ja ohjausryhmässä on tasapuolisesti naisia ja miehiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma otetaan hankkeessa huomioon siten, että se on osa normaalia hanketyötä ja hyvää asioiden valmistelua. Lähtökohtaisesti hanke pitää huolta, että sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu käytännössä kaikissa toimenpiteissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Hankkeessa korostetaan nimenomaan kiertotalouteen liittyviä kehittämistarpeita ja niihin liittyviä ratkaisuja. Hanke tukee kierräytysmateriaalien uudenlaisten käyttötarkoitusten löytämistä ja edistää kestävyyttä ja vähähiilisyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 6
Kiertotalous ja materiaalien tehokas uusiokäyttö ovat keskeinen osa ilmastonmuutoksen hillintää sekä sen aiheuttamiin muutoksiin vastaamista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Biologisten kiertojen tehostaminen voi välillisesti vaikuttaa monimuotoisuuteen esim. ravinnekierron kautta. Myös resurssitehokkuus voi vähentää monimuotoisuuteen kohdistuvaa painetta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Kasvihuonekaasujen vähentämisessä resurssitehokkuudella ja kiertotaloudella on tärkeä rooli.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Hanke edistää Päijät-Hämeen alueen materiaalien kiertoa. Kiertotalouteen liittyvät palvelut voivat vähentää syntyvän jätteen määrää sekä lisätä tuotteiden kiertoa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Kiertotalous on Päijät-Hämeen maakunnan strateginen kärkiteema ja keskeinen menestystekijä. Materiaalivirtojen selvityksen kuuluvat energianäkökohdat.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 7
Hankkeessa etsitään uusia liiketoiminnan muotoja. Se mahdollistaa uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen. Se rikastaa elinkeinorakennetta ja luo kasvua yrityksiin. Tämä näkyy pitkällä aikajänteellä työpaikkojen määrä kasvuna ja liiketoiminnan lisääntymisenä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeessa mietitään ja luodaan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Vaikka pääpaino on konkreettisissa kierräytysmateriaalituotteissa, voi myös aineettomien tuotteiden ja palveluiden osalta syntyä uusia innovaatioita.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Materiaalitehokkuudessa yksi huomioitava seikka on logistiikka.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Kiertotalouden taloudelliset ja ympäristölliset hyödyt ovat merkittävät. Hanke vaikuttaa positiivisesti ympäristöön, mikä lisää osaltaan hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Kiertotaloudessa yhdistyvät tekniikka sekä pehmeämmät arvot ja uudet palvelut, mikä voi lisätä tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hankkeessa varsinaisena tavoitteena ei ole yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden lisääminen, mutta aihealueet huomioidaan hanketoiminnassa toimimalla tasapuolisesti osallistujien sukupuolesta tai kulttuurista riippumattomasti. Erilaisuus nähdään rikkautena ja innovatiivisuuden kasvattajana.
Kulttuuriympäristö 2 2
Hanke korostaa toiminnassaan kiertotaloutta, millä on merkittävä vaikutus yritysten, organisaatioiden ja tapahtumajärjestäjien kulttuuriympäristöön. Kehittyvät tuotteet ja kierrätyksen kasvu muuttaaa kulttuuriympäristöä ekologiseen ja hyvinvointia korostavaan suuntaan.
Ympäristöosaaminen 5 5
Hanke lisää ynpäristöosaamista kiertotalouden ja kierrätysmateriaalien osalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-