Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75210

Hankkeen nimi: Päijät-Hämeen urheilu-, matkailu- ja ympäristöliiketoiminnan kasvu Aasian markkinoilla

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2019 ja päättyy 30.4.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden seutu - Lahti Region Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1074350-2

Jakeluosoite: Salpausselänkatu 7

Puhelinnumero: 0207 281 760

Postinumero: 15110

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.visitlahti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Raija Forsman

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raija.forsman(at)lahtiregion.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 516 2803

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, 0855115-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on viennin kasvu Aasian kasvavilta markkinoilta. Kasvu avulla saavutetaan Lahden seudulle vientitoiminnan kautta kestävää pitkäjänteistä kasvua ja työllisyyttä. Kehittämisen keskiössä ovat Lahden seudun elinkeino- ja kilpalukykystrategiassa keskeisten liikunta- ja elämykset sekä kiertotalous -teemojen alla toimivat yritykset. Aasiasta Suomeen suuntautuvan matkailun kasvupotentiaali on tunnistettu merkittäväksi mahdollisuudeksi Lahden seudulle, jonka maantieteellinen sijainti lentoaseman ja hyvien Aasian lentoyhteyksen äärellä on Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen. Erityisesti urheiluun, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvä osaaminen ovat Päijät-Hämeessä vetovoimaisia vientituotteita suhteessa Aasiasta Suomeen suuntautuvaan matkailuun ja urheilu- ja liikuntasidonnaisen liiketoiminnan kasvuun. Hankkeen keskeinen tavoite on edistää matkailutoiminnan voimakasta kasvua sekä päijäthämäläisten yritysten vientiä Aasiaan toimialarajattomasti. Lahti Region Oy:n hallinnoimassa hankkeen osakokonaisuudessa matkailutoiminnan kasvua tavoitellaan myös Venäjän sekä valikoiden myös entisten Neuvostoliiton alueen maista.

COVID19 pandemian mukanaan tuoma matkailumarkkinoiden muutoksesta johtuen hankkeen toimenpiteet kohdistuvat myös kotimaan. Tavoitteena matkailuyrityskentän toiminnan jatkumisen varmistaminen sekä loppukuluttajien luottamuksen palauttaminen matkailuun, ensin kotimaan matkailupainotteisesti ja myöhemmin matkailun kansainvälisen luottamuksen palautuessa myös muilta hankkeen kohdemarkkinoilta.

Kaikki hankkeissa toteutettavat toimenpiteet on suunniteltu sukupuolineutraalisti ja sisällöt kohtelevat molempia sukupuolia tasa-arvoisesti. Toteutettavat toimenpiteet eivät ole sukupuolisidonnaisia.

Hankkeen toimenpiteillä rakennetaan toimivaa ja aktiivista yhteistyöverkostoa Aasian ja Suomen välille. Toimenpiteiden keskiössä on Kiinan markkina ja samalla rakennetaan kontaktiverkostoa ja alueellisten yrityskonsortioiden tarjoamaa myös muihin Aasian pääomavaltaisiin markkinoihin, Japaniin, Etelä-Koreaan ja Singaporeen. Vientitoiminnan osalta tuodaan Lahden seudun yrityksille tietoa ja mahdollisuuksia liittyen EU:n tuoreisiin vapaakauppasopimuksiin sekä mahdollistetaan tuotekehitys ja tki-toiminta aasialaisten suuryritysten kanssa. Tähän liittyen rakennetaan verkostoa sijoitustoiminnasta kiinnostuneiden suuryritysten (Corporate Venturing) kanssa start-up ja pienyritysten uusien ja innovatiivisten teknologioiden vienninedistämiseksi valituille kohdemarkkinoille sekä niillä toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa Aasian muihin maihin. Sijoitustoiminnan ja start-up yritysten kehittämisen tueksi hankkeessa selvitetään Lahden seudulle perustettavan urheiluliiketoiminnan kiihdyttämön käynnistämistä.

Hankkeen tuloksena:
(1) Rakennetaan suuryritysten pääomasijoitustoiminnan (Corporate Venture Capital) -toimintaverkosto päijäthämäläisille yrityksille Aasiassa
(2) Luodaan suoria B2B-kontakteja päijäthämäläisille yrityksille ja tuetaan yritysten tuotekehitystoimintaa paikallisten yritysten ja korkeakoulujen kanssa kohdemarkkinoilla
(3) Urheiluliiketoiminnan kiihdyttämötoiminnan selvittäminen ja käynnistäminen startup- ja pk-yritysten porttina Aasiaan
(4) Matkailuyritysten kasvun hakeminen uusien urheilu- ja liikunta-, hyvinvointimatkailuekosysteemin toimijoiden kanssa uusien matkailupalveluiden viennin kasvusta – viennin kasvu vaatii myös Aasian markkinoilta täysin uusien kohderyhmien tunnistamista, joiden kautta kasvu saavutetaan (mm. yliopistot, urheilukoulut jne)
(5) Valmennus- ja koulutusosaamisen vienti ja kehittäminen kiinalaisten oppilaitosten Olympiakomitean hyväksymien urheiluopistojen, Vierumäen ja Pajulahden, sekä muiden Lahden seudun urheilu- ja liikuntaorganisaatioiden ja näiden verkostojen välillä
(6) Uudet palveluiden tunnettuuteen ja kaupallistamiseen liittyvät toimintamallit ja viennin edistäminen
(7) Lahden seudun yritysten vientitoiminnan vahvistaminen Kiinan talviurheilumarkkinalla hyödyntäen Lahti-Zhangjiakou ystävyyskaupunkistatusta
(8) Valtiotason yhteistyökonsortioiden ja Suomi-Kiina talviurheiluyhteistyön hyödyt maksimoidaan Lahden seudulla
(9) Vahvistetaan ja monipuolistetaan Päijät-Hämeen matkailutuotteen tunnettuutta Venäjän ja valittujen entisen Neuvostoliiton alueen maiden markkinoilla
(10) COVID19 pandemian jälkeisen matkailun elvyttäminen kotimaan matkailulähtöisesti. Tulevaisuudessa luottamuksen palauduttua kotimaassa ja kansainvälisesti myös muilla kohdemarkkinoilla.
(11) Kansainvälisen matkailun elvyttäminen COVID19 pandemian jälkeen lähimarkkinalähtöisesti. Hankkeen toimenpiteiden avulla kasvatetaan ruotsalaisten vapaa-ajan matkailijoiden kiinnostusta ja määrää Lahden seudulla

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat päijät-hämäläiset mikro- ja pk-yritykset matkailun, liikunnan ja urheilun, hyvinvoinnin sekä ympäristöalojen osaajat. Erityisesti olympiakomitean hyväksymät urheiluopistot Vierumäki ja Pajulahti kokoavat verkostoonsa merkittävän määrän mikro- ja pk-yrityksiä erityisesti liikunnan ja urheilun oheispalveluiden osalta. Mukaan ekosysteemiin tulevat matkailun osalta myös ylimaakunnalliset toimijat sekä kansainväliset liikenneyhtiöt.

Innovaatiotoiminnan ja tuotekehityksen osalta kohderyhmänä ja kumppaneina ovat korkeakoulut sekä isot yritykset Suomessa ja kohdemarkkinoilla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat urheilumatkailun osalta suomalaiset kuljetus- ja liikennöintiyhtiöt.
Välillisesti kohderyhmänä ovat kansainvälistyvien yritysten tuotteiden ja palvelujen tuotantoon ja suunnitteluun osallistuvat toimijat mm. Lahti Design Venture -ohjelman kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 543 511

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 164 470

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 919 302

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 234 958

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Padasjoki, Sysmä, Lahti, Asikkala, Hollola, Iitti, Orimattila, Heinola, Hartola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu sukupuolineutraalisti kohdentamatta toimenpiteitä erityisesti kumpaakaan sukupuolta suosivasti. Naisten ja miesten osuus kohderyhmässä vaihtelee toimialoittain.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin toteutuksessa huomioidaan tasa-arvo mahdollisimman hyvin. Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu sukupuolineutraalisti ja työpakettien sisällöt kohtelevat molempia sukupuolia tasapuolisesti. Sukupuolinäkökulma huomioidaan myös hankkeelle perustettavan ohjausryhmän osalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali ja kohtelee molempia sukupuolia tasapuolisesti tavoiteasettelun ja toimenpiteiden osalta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 3
Hankkeessa yhtenä teemana on kestävän kehityksen edistäminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Lahden seudun sijainti korostaa logistista saavutettavuutta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
-
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
-
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Tavoitteena matkailun osalta löytää eri markkinoilta uusia segmenttejä matkailuvuoden erojen tasapainottamiseksi. Tämä mahdollistaa matkailusidonnaisten elinkeinojen tasaisen kysynnän ja toimialan kestävän kehittymisen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Matkailusidonnainen liiketoiminnan kehittämisessä korostuu palvelumuotoilu ja aineettomien palveluiden kehittäminen (urheilu- ja liikunta)
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Kiinan ja Suomen välinen logistinen saavutettavuus sekä Lahden seudun logistinen saavutettavuus lentokentän välittömässä läheisyydessä julkisten liikenneyhteyksien päässä. Kestävä elinkeinotoiminnan kehittäminen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Samalla kun kehitetään kansainvälisiä matkailu-, urheilu- ja liikuntapalveluita kehitetään myös infraa ja palveluita paikallisten asukkaiden hyödyksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
-
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Kehitellyt toimenpiteet hyödyntävät Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuotta. Tässä korostuu Suomen ja Kiinan välisten yhdenvertaisten suhteiden muodostuminen.
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 2 4
Lahden seudun ympäristöosaaminen heijastuu kaikkeen toimintaan Kiinan markkinoilla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-