Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75210

Hankkeen nimi: Päijät-Hämeen urheilu-, matkailu- ja ympäristöliiketoiminnan kasvu Aasian markkinoilla

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2019 ja päättyy 30.9.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden seutu - Lahti Region Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1074350-2

Jakeluosoite: Salpausselänkatu 7

Puhelinnumero: 0207 281 760

Postinumero: 15110

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.visitlahti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Raija Forsman

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raija.forsman(at)lahtiregion.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 516 2803

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on viennin kasvu Aasian kasvavilta markkinoilta. Kasvu avulla saavutetaan Lahden seudulle vientitoiminnan kautta kestävää pitkäjänteistä kasvua ja työllisyyttä. Kehittämisen keskiössä ovat Lahden seudun elinkeino- ja kilpalukykystrategiassa keskeisten liikunta- ja elämykset sekä kiertotalous -teemojen alla toimivat yritykset. Aasiasta Suomeen suuntautuvan matkailun kasvupotentiaali on tunnistettu merkittäväksi mahdollisuudeksi Lahden seudulle, jonka maantieteellinen sijainti lentoaseman ja hyvien Aasian lentoyhteyksen äärellä on Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen. Erityisesti urheiluun, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvä osaaminen ovat Päijät-Hämeessä vetovoimaisia vientituotteita suhteessa Aasiasta Suomeen suuntautuvaan matkailuun ja urheilu- ja liikuntasidonnaisen liiketoiminnan kasvuun. Hankkeen keskeinen tavoite on edistää matkailutoiminnan voimakasta kasvua sekä päijäthämäläisten yritysten vientiä Aasiaan toimialarajattomasti. Lahti Region Oy:n hallinnoimassa hankkeen osakokonaisuudessa matkailutoiminnan kasvua tavoitellaan myös Venäjän sekä valikoiden myös entisten Neuvostoliiton alueen maista.

COVID19 pandemian mukanaan tuoma matkailumarkkinoiden muutoksesta johtuen hankkeen toimenpiteet kohdistuvat myös kotimaahan. Tavoitteena matkailuyrityskentän toiminnan jatkumisen varmistaminen sekä loppukuluttajien luottamuksen palauttaminen matkailuun, ensin kotimaan matkailupainotteisesti ja myöhemmin matkailun kansainvälisen luottamuksen palautuessa myös muilta hankkeen kohdemarkkinoilta.

Kaikki hankkeissa toteutettavat toimenpiteet on suunniteltu sukupuolineutraalisti ja sisällöt kohtelevat molempia sukupuolia tasa-arvoisesti. Toteutettavat toimenpiteet eivät ole sukupuolisidonnaisia.

Hankkeen toimenpiteillä rakennetaan toimivaa ja aktiivista yhteistyöverkostoa Aasian ja Suomen välille. Toimenpiteiden keskiössä on Kiinan markkina ja samalla rakennetaan kontaktiverkostoa ja alueellisten yrityskonsortioiden tarjoamaa myös muihin Aasian pääomavaltaisiin markkinoihin, Japaniin, Etelä-Koreaan ja Singaporeen. Vientitoiminnan osalta tuodaan Lahden seudun yrityksille tietoa ja mahdollisuuksia liittyen EU:n tuoreisiin vapaakauppasopimuksiin sekä mahdollistetaan tuotekehitys ja tki-toiminta aasialaisten suuryritysten kanssa. Tähän liittyen rakennetaan verkostoa sijoitustoiminnasta kiinnostuneiden suuryritysten (Corporate Venturing) kanssa start-up ja pienyritysten uusien ja innovatiivisten teknologioiden vienninedistämiseksi valituille kohdemarkkinoille sekä niillä toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa Aasian muihin maihin. Sijoitustoiminnan ja start-up yritysten kehittämisen tueksi hankkeessa selvitetään Lahden seudulle perustettavan urheiluliiketoiminnan kiihdyttämön käynnistämistä.

Urheiluliiketoiminnan sijoitus- ja startup-toiminnan osalta tarkastellaan Aasian lisäksi myös Euroopan markkinaa ja muodostetaan urheilusektorin innovaatiotoiminnan yhteistyöverkostoa Aasian ja Euroopan välillä. Tällä tavoitellaan Lahden seudun urheiluliiketoiminnan vienninedistämisen ja investin-toiminnan kannalta tunnettuuden lisäämistä ja korona-tilanteen tuomien haasteiden taklaamista Aasian markkinan suhteen syventämällä eurooppalaista vienti- ja innovaatioyhteistyötä

Hankkeen tuloksena:
(1) Rakennetaan suuryritysten pääomasijoitustoiminnan (Corporate Venture Capital) -toimintaverkosto päijäthämäläisille yrityksille Aasiassa ja Euroopassa
(2) Luodaan suoria B2B-kontakteja päijäthämäläisille yrityksille ja tuetaan yritysten tuotekehitystoimintaa paikallisten yritysten ja korkeakoulujen kanssa kohdemarkkinoilla
(3) Urheiluliiketoiminnan kiihdyttämötoiminnan selvittäminen ja käynnistäminen startup- ja pk-yritysten porttina Euroopan ja Aasian välillä rakentamalla vahvoja verkostoja kumpaakin suuntaan.
(4) Matkailuyritysten kasvun hakeminen uusien urheilu- ja liikunta-, hyvinvointimatkailuekosysteemin toimijoiden kanssa uusien matkailupalveluiden viennin kasvusta – viennin kasvu vaatii myös Aasian markkinoilta täysin uusien kohderyhmien tunnistamista, joiden kautta kasvu saavutetaan (mm. yliopistot, urheilukoulut jne)
(5) Valmennus- ja koulutusosaamisen vienti ja kehittäminen kiinalaisten oppilaitosten Olympiakomitean hyväksymien urheiluopistojen, Vierumäen ja Pajulahden, sekä muiden Lahden seudun urheilu- ja liikuntaorganisaatioiden ja näiden verkostojen välillä
(6) Uudet palveluiden tunnettuuteen ja kaupallistamiseen liittyvät toimintamallit ja viennin edistäminen
(7) Lahden seudun yritysten vientitoiminnan vahvistaminen Kiinan talviurheilumarkkinalla hyödyntäen Lahti-Zhangjiakou ystävyyskaupunkistatusta
(8) Valtiotason yhteistyökonsortioiden ja Suomi-Kiina talviurheiluyhteistyön hyödyt maksimoidaan Lahden seudulla
(9) Vahvistetaan ja monipuolistetaan Päijät-Hämeen matkailutuotteen tunnettuutta Venäjän ja valittujen entisen Neuvostoliiton alueen maiden markkinoilla
(10) COVID19 pandemian jälkeisen matkailun elvyttäminen kotimaan matkailulähtöisesti. Tulevaisuudessa luottamuksen palauduttua kotimaassa ja kansainvälisesti myös muilla kohdemarkkinoilla.
(11) Kansainvälisen matkailun elvyttäminen COVID19 pandemian jälkeen lähimarkkinalähtöisesti. Hankkeen toimenpiteiden avulla kasvatetaan ruotsalaisten vapaa-ajan matkailijoiden kiinnostusta ja määrää Lahden seudulla

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat päijät-hämäläiset mikro- ja pk-yritykset matkailun, liikunnan ja urheilun, hyvinvoinnin sekä ympäristöalojen osaajat. Erityisesti olympiakomitean hyväksymät urheiluopistot Vierumäki ja Pajulahti kokoavat verkostoonsa merkittävän määrän mikro- ja pk-yrityksiä erityisesti liikunnan ja urheilun oheispalveluiden osalta. Mukaan ekosysteemiin tulevat matkailun osalta myös ylimaakunnalliset toimijat sekä kansainväliset liikenneyhtiöt.

Innovaatiotoiminnan ja tuotekehityksen osalta kohderyhmänä ja kumppaneina ovat korkeakoulut sekä isot yritykset Suomessa ja kohdemarkkinoilla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat urheilumatkailun osalta suomalaiset kuljetus- ja liikennöintiyhtiöt.
Välillisesti kohderyhmänä ovat kansainvälistyvien yritysten tuotteiden ja palvelujen tuotantoon ja suunnitteluun osallistuvat toimijat mm. Lahti Design Venture -ohjelman kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 643 511

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 631 460

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 919 302

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 902 086

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Padasjoki, Sysmä, Lahti, Asikkala, Hollola, Iitti, Heinola, Orimattila, Hartola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu sukupuolineutraalisti kohdentamatta toimenpiteitä erityisesti kumpaakaan sukupuolta suosivasti. Naisten ja miesten osuus kohderyhmässä vaihtelee toimialoittain.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin toteutuksessa huomioidaan tasa-arvo mahdollisimman hyvin. Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu sukupuolineutraalisti ja työpakettien sisällöt kohtelevat molempia sukupuolia tasapuolisesti. Sukupuolinäkökulma huomioidaan myös hankkeelle perustettavan ohjausryhmän osalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali ja kohtelee molempia sukupuolia tasapuolisesti tavoiteasettelun ja toimenpiteiden osalta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 3
Hankkeessa yhtenä teemana on kestävän kehityksen edistäminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Lahden seudun sijainti korostaa logistista saavutettavuutta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
-
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
-
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Tavoitteena matkailun osalta löytää eri markkinoilta uusia segmenttejä matkailuvuoden erojen tasapainottamiseksi. Tämä mahdollistaa matkailusidonnaisten elinkeinojen tasaisen kysynnän ja toimialan kestävän kehittymisen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Matkailusidonnainen liiketoiminnan kehittämisessä korostuu palvelumuotoilu ja aineettomien palveluiden kehittäminen (urheilu- ja liikunta)
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Kiinan ja Suomen välinen logistinen saavutettavuus sekä Lahden seudun logistinen saavutettavuus lentokentän välittömässä läheisyydessä julkisten liikenneyhteyksien päässä. Kestävä elinkeinotoiminnan kehittäminen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Samalla kun kehitetään kansainvälisiä matkailu-, urheilu- ja liikuntapalveluita kehitetään myös infraa ja palveluita paikallisten asukkaiden hyödyksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
-
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Kehitellyt toimenpiteet hyödyntävät Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuotta. Tässä korostuu Suomen ja Kiinan välisten yhdenvertaisten suhteiden muodostuminen.
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 2 4
Lahden seudun ympäristöosaaminen heijastuu kaikkeen toimintaan Kiinan markkinoilla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Päijät-Hämeen urheilu-, matkailu- ja ympäristöliiketoiminnan kasvu Aasian markkinoilla -hankkeen tavoitteena oli nimensä mukaisesti kehittää ja kasvattaa alueen urheilu-, matkailu- ja ympäristöliiketoimintaa Aasiassa ja se aloitettiin v. 2019 tilanteessa, jossa ko. markkina-alueen laaja kasvupotentiaali oli tunnistettu, Päijät-Hämeen perustuotetarjonta kehittynyt ja toimijat vahvasti kasvuhakuista. Hanke ennätti toimia vain reilut puoli vuotta, kun toimintaympäristö muuttui dramaattisesti. Korona epidemia puhkeaminen Kiinassa tammikuussa 2020 ja myöhemmin sen laajeneminen globaaliksi pandemiaksi, aiheutti merkittävän epävarmuustilanteen, jonka johdosta hankkeen alkuperäisen toimintasuunnitelman toteuttaminen osoittautui mahdottomaksi. Hankkeen toiminnan suunnittelua ja toimenpiteiden toteuttamismahdollisuutta korona-aikana oli monin osin arvioitava ja muutettava hyvin lyhyellä – korkeintaan muutaman kuukauden – aikajänteellä. Toimenpiteet oli muokattava tilanteen sallimien yhteiskunnan sulkutilojen ja matkustusrajoitusten puitteissa. Toimintasuunnitelmaan tehtiin rahoittajan suostumuksella hankeaikana peräti viisi muutosta. Hankesuunnitelmaan kirjattujen työpakettien muotoa tai niiden tarkoituksenmukaisuutta uudessa tilanteessa arvioitiin muutoshakemusten yhteydessä kriittisesti. Muutokset mahdollistivat hankkeen tavoitteiden täsmentämisen vastaamaan uutta epävarmaa toimintaympäristöä sekä niiden realistisen tavoitetason.

Koronan lisäksi hankekaudella tapahtui myös toinen ennakoimaton globaali muutos, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa 2022. Tämä käytännössä merkitsi hankkeessa mukana olleen yhden kohdemarkkinan, Venäjän, täydellistä nollaamista ja lisäsi yleistä epävarmuutta kaikkialla muuallakin.

Matkailun osalta korona pandemiasta johtuen hankkeen toiminnassa painottui merkittävästi valmistautuminen matkustusrajoitusten poistumisen jälkeiseen aikaan. Hankkeen aikana alueella matkailutuotetarjontaa tuotteistettiin ja lisättiin ennen kaikkea koulutusmatkailutuotteen sekä technical visitien osalta. Hanke on omalla työpanoksellaan ollut vaikuttamassa myös kotimaisten urheilutoimijoiden yhteistyön kehittymiseen ja sen syventämiseen niin, että sen tuloksena viiden urheilukaupungin (Lahti, Jyväskylä, Tampere, Turku, Helsinki) aloitettiin vuonna 2021 Lahti Regionin johdolla tehtävä Host City -toiminta. Hanke on edistänyt Päijät-Hämeen edelläkävijyyttä kestävässä toiminnassa ja ympäristöosaamisessa myös matkailun osalta. Hankkeen puitteissa koordinoitiin Päijät-Hämeen yritysten osallistumista valtakunnalliseen kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -ohjelmaan. Kotimaassa toteutetut näkyvyyskampanjat auttoivat merkittävästi Päijät-Hämeen matkailuelinkeinoa selviytymään koronakriisistä.

Kansainvälistä kumppaniverkostoa laajennettiin Aasiassa ja muilla hankkeen kohdemarkkinoilla ennen kaikkea virtuaalisissa myyntitilaisuuksissa. Matkustusrajoitukset ja yhteiskuntien sulkutilat korona-aikana kuitenkin vähensivät merkittävästi esim. myyntitapahtumiin osallistumista tai asiakaskäyntien määrää.

LADEC:n osahankkeen osalta toiminnan keskeisiä toimenpidekokonaisuuksia olivat suorien yrityskontaktien luominen sekä tki-toiminnan edistäminen paikallisten yritysten ja korkeakoulujen kanssa kohdemarkkinalla. Koronapandemian aikana keskityttiin hankkeen kannalta keskeisen tavoitteen, Lahden seudun urheilusektorin startup-ekosysteemin rakentamiseen. Tämän työn kautta muodostui sittemmin mm. Lahden kaupungin ekosysteemisopimukseen noussut Lahti Sports Hub-toimintamalli, jonka kehittämistä jatketaan tulevissa hankkeissa. Alueellisen toimintamallin keskeisenä tekijänä oli SMASH-tapahtuma, josta muodostui vuosittainen kohtaamispaikka Lahden seudun urheilusektorin startup-yhteisölle.

Aasian verkoston rakentamisen oheen lisättiin hankesuunnitelman muutoksen kautta operaatiot Euroopan yhteistyöverkoston syventämisestä. Pohjoismaisen yhteistyön kautta Lahden seudulle avautui yksi merkittävimpiä urheiluinnovaatiotoiminnan yhteistyökanavia Tanskassa, jossa lähennyttiin Syddansk Universityn kanssa urheiluteknologiatutkimuksen osalta. Tämä yhteistyö poiki merkittäviä avauksia LUT yliopiston suunnitelmiin käynnistää Lahdessa sports engineering-sektorin tutkimus ja koulutustoimintaa. Hankkeen voidaan katsoa olevan yksi merkittävä alullepanija LUT:n sittemmin käynnistyneen Sports Engineering Research Centerin osalta. Toinen merkittävä yhteistyöavaus oli liittyminen European Platform for Sports Innovation (EPSI) verkostoon, jonka osalta yhteistyötä rakennettiin vuoden 2021 aikana yhdessä LAB Ammattikorkeakoulun ja Päijät-Hämeen liiton kanssa.

Verkostotoimenpiteet mahdollistivat hankkeen kautta Aasiaan rakentuneen laajan yhteistyöverkoston jalkauttamisen Eurooppaan ja Lahden roolin muodostumisen Euroopan ja Aasian väliseksi liiketoimintaportiksi erityisesti urheilusektorin osalta.