Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75226

Hankkeen nimi: Next Step Lahti Region

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0855115-7

Jakeluosoite: Niemenkatu 73

Puhelinnumero: +358447022700

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.ladec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sari Heikkilä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sari.heikkila(at)ladec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 402 6913

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritysten sijoittumispäätöksissä korostuvat yhä enemmän alueelliset liiketoimintaekosysteemit ja niiden lisäarvotekijät (mm. verkostot, korkeakouluyhteistyö sekä pilotointi- ja referenssimahdollisuudet). Sijoittuvan yrityksen kannalta ne helpottavat pääsyä osaavaan työvoimaan, asiakkuuksiin ja arvoketjuihin. Toimivat ekosysteemit ovat osoittautuneet alueen vetovoiman kannalta olennaisiksi tekijöiksi. Hyviä esimerkkejä ovat OuluHealth, Tampereen ITS Factory sekä HealthTurku ja Blue Industry Park Turussa. Myös Invest in Finland on ottanut ekosysteeminäkökulman vahvasti mukaan kansainvälisten yritysten houkutteluun.

Lahden seudulla sijoittumiseen liittyvät kovat faktat – mm. sijainti ja liikenneyhteydet – ovat Suomen kärkeä. Alueellisia liiketoimintaekosysteemejä ei ole sen sijaan pystytty hyödyntämään riittävän kokonaisvaltaisesti uusien yritysten houkuttelussa. Tunnistettavia, ekosysteemin tapaan toimivia ja tuotteistettuja kokonaisuuksia on ollut liian vähän tarjolla.

Alueella on kuitenkin useita potentiaalisia, kehittyviä ekosysteemejä: mm. VT12 Eteläinen kehätie, uusi kierrätyspuisto ja KymiRing ympäristöineen. Näiden täysimittainen hyödyntäminen vetovoimatekijöinä edellyttää niiden tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien ja lisäarvotekijoiden tunnistamista ja tuotteistamista.

Hanke tähtää seuraavan askeleen ottamiseen yrityshankinnassa hyödyntämällä ekosysteemiajattelua entistä tavoitteellisemmin. Päämääränä on kasvattaa alueen vetovoimaa ja kiinnostavuutta yritysten toimintaympäristönä koti- ja ulkomaisten toimijoiden silmissä ja sitä kautta lisätä alueelle sijoittuvien yritysten ja työpaikkojen määrää. Hanke fokusoituu erityisesti seuraaviin ekosysteemien vetovoimaa tukeviin tekijöihin:
- ekosysteemin liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen,
- sijoittuvien yritysten kannalta tärkeiden lisäarvotekijöiden tunnistaminen ja kehittäminen,
- ekosysteemin tuotteistaminen.

Valmisteluvaiheessa on tunnistettu 7 ekosysteemiä, joilla nähdään olevan erityistä kehittymispotentiaalia sijoittumisnäkökulmasta. Hankkeen keskeiset toimenpiteet:
1. Kehittämistiekartat vähintään viidestä liiketoimintaekosysteemistä
2. Taustaselvitykset ekosysteemien liiketoimintapotentiaalista ja kehittämistarpeista
3. Ekosysteemien tuotteistaminen ja profilointi
4. Uusien yritysten ja toimijoiden linkittäminen ekosysteemeihin
5. Potentiaalisten yritysten kontaktointi.

Lyhyen aikavälin tulokset:
- Sijoittumisnäkökulmasta laaditut ekosysteemien tiekartat ja niitä tukevat taustaselvitykset
- Tuotteistettu kokonaiskuvaus ekosysteemeistä hyödynnettäväksi invest in -toiminnassa
- 1000 liiketoimintaekosysteemien kannalta potentiaalista yrityskontaktia.

Keskipitkän/pitkän aikavälin vaikutuksena syntyy 5 kansainvälisestikin vetovoimaista liiketoimintaekosysteemiä, joiden yritysmäärä kasvaa ja 1-2 merkittävää kansainvälistä yritystä sijoittuu ekosysteemeihin.

Hanke tukee Päijät-Hämeen maakuntastrategian tavoitetta Alueen vetovoiman lisääminen ja maakunnan älykästä erikoistumista vahvistamalla alueen profiloitumista ja sijoittuville yrityksille tarjolla olevia lisäarvotekijöitä. Hankkeessa edistetään kestävää kehitystä vahvistamalla kiertotalouden ja liikkumisen ekosysteemejä ja niiden kautta uusien kestävien ratkaisujen käyttöönottoa. Hanke on sukupuoli- ja tasa-arvovaikutuksiltaan neutraali.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Liiketoimintaekosysteemeissä toimivat yritykset ja muut organisaatiot sekä potentiaaliset niihin sijoittuvat uudet yritykset ja toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa kehitettävien ekosysteemien arvoketjuissa toimivat Lahden seudun pk-yritykset. Korkeakoulut ja oppilaitokset, jotka verkottuvat ekosysteemeihin ja tuottavat niille lisäarvoa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 447 020

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 445 460

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 638 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 636 372

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Asikkala, Hollola, Padasjoki, Orimattila, Hartola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 30, joihin työllistyvät naiset 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Projektin toimenpiteiden ja kohderyhmien osalta sukupuolinäkökulmaa on analysoitu mm. hyödyntäen Suvauskonetta. Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu sukupuolineutraalisti kohdentamatta toimenpiteitä erityisesti kumpaakaan sukupuolta suosivasti. Naisten ja miesten osuus kohderyhmän yrityksissä vaihtelee toimialoittain.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin toteutuksessa pyritään huomioimaan tasa-arvo mahdollisimman hyvin suosimatta erityisesti kumpaakaan sukupuolta. Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu sukupuolineutraalisti ja ne kohtelevat molempia sukupuolia tasapuolisesti tavoiteasettelun ja toimenpiteiden osalta. Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvassa työryhmässä on tasapuolisesti naisia ja miehiä. Sukupuolinäkökulma huomioidaan myös hankkeelle perustettavan ohjausryhmän osalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali ja kohtelee molempia sukupuolia tasapuolisesti tavoiteasettelun ja toimenpiteiden osalta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Kiertotalous on yksi hankkeessa kehitettävistä ekosysteemeistä, ja sen avulla edistetään kierrätysliiketoiminnan kehittymistä Päijät-Hämeessä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Liikkumisen ekosysteemi on yksi hankkeessa kehitettävistä ekosysteemeistä, ja sen avulla edistetään uusien kestävän liikkumisen ratkaisujen käyttöönottoa Päijät-Hämeessä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei odoteta olevan merkittäviä vaikutuksia tämän kriteerin osalta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Kiertotalous on yksi hankkeessa kehitettävistä ekosysteemeistä, ja sen avulla edistetään ympäristöosaamisen ja -liiketoiminnan kehittymistä Päijät-Hämeessä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei odoteta olevan merkittäviä vaikutuksia tämän kriteerin osalta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 5
Kiertotalous on yksi hankkeessa kehitettävistä ekosysteemeistä, ja sen avulla edistetään kierrätysliiketoiminnan kehittymistä Päijät-Hämeessä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 4
Kiertotalous on yksi hankkeessa kehitettävistä ekosysteemeistä, ja sen avulla edistetään kestävien energiaratkaisujen kehittymistä Päijät-Hämeessä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 7
Hanke monipuolistaa paikallista elinkeinorakennetta ja edistää sen verkottumista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Hanke edistää aineettomiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvää liiketoimintaa (mm. liikkumisen ja logistiikan palvelut, ict) Päijät-Hämeessä.
Liikkuminen ja logistiikka 4 7
Liikkumisen ja logistiikan ekosysteemit ovat hankkeessa kehitettäviä ekosysteemejä, ja niiden avulla edistetään kestävään liikkumiseen ja logistiikkaan liittyvän liiketoiminnan kehittymistä Päijät-Hämeessä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 6
Terveyden edistämisen ekosysteemi on yksi hankkeessa kehitettävistä ekosysteemeistä, ja sen avulla edistetään uusien innovatiivisten terveyden edistämisen ratkaisujen käyttöönottoa ja liiketoiminnan kehittymistä Päijät-Hämeessä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei odoteta olevan merkittäviä vaikutuksia tämän kriteerin osalta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei odoteta olevan merkittäviä vaikutuksia tämän kriteerin osalta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei odoteta olevan merkittäviä vaikutuksia tämän kriteerin osalta.
Ympäristöosaaminen 2 5
Kiertotalous on yksi hankkeessa kehitettävistä ekosysteemeistä, ja sen avulla edistetään kiertotalous- ja ympäristöosaamisen kehittymistä Päijät-Hämeessä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Päijät-Hämeen liiton rahoittamassa Next Step Lahti Region -EAKR-hankkeessa kehitettiin vuosina 2019–2022 alueellisia liiketoimintaekosysteemejä, joissa Lahden seudun yritykset sekä julkiset toimijat ovat yhteistyössä kehittäneet mm. palvelu- ja tuotantokokonaisuuksia sekä pyrkivät myös vastaamaan osaavan työvoiman saatavuuteen liittyviin haasteisiin. Next Step Lahti Region -hanke on kaikkiaan hyvä esimerkki siitä, että pitkäjänteisyydellä ja kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä on todella merkitystä. Lahden seudun Invest in -työssä tuodaan esille alueen mahdollisuuksia kokonaisuutena, seudullisuus tuo markkinointiin lisävoimaa ja -vaikuttavuutta.

Hankkeella on ollut suuri merkitys uusien yritysten ja investointien houkuttelun kannalta. Perustekijät kuten sijainti, yhteydet ja kustannustaso ovat Lahden seudulla kunnossa. Haasteena on ollut saada riittävän hyvin esiin nämä edut sekä alueella oleva osaaminen ja yhteistyömahdollisuudet sijoittuvan yrityksen näkökulmasta. Tätä Lahden seudun tarjoomaa pystyttiin olennaisesti parantamaan hankkeen avulla. Uudet klusterit ja ekosysteemit tarjoavat konkreettista lisäarvoa sijoittuville yrityksille.

Hankkeen tavoitteena oli valita vähintään viisi potentiaalisinta ekosysteemiä tarkempaan jatkokehitykseen. Hankkeen aikana kehitettäviksi ekosysteemeiksi valikoituivat logistiikka, sähköinen liikenne, liikunta ja urheilu, Niemen alue sekä Vesivehmaan lentoaseman ympäristö.

KymiRing ympäristöineen näytti pitkään potentiaaliselta ekosysteemiltä, mutta ratayhtiön ajauduttua ongelmiin, sen status muuttui nopeasti. KymiRing on kuitenkin esimerkki mahdollisuudesta, joka voi tulevaisuudessa kehittyä myös nopeasti positiiviseen suuntaan.

Merkittävää on ollut että alueen mahdollisuuksia on katsottu ekosysteemien näkökulmasta. Suuria kehittämishankkeita on näin pystytty pohtimaan kokonaisuuksien ja myös seudullisen yhteistyön näkökulmasta, ei vain yksittäisen yrityksen tai aina edes yksittäisen kunnan kannalta.

Hankkeen avulla käynnistettiin kahden uuden klusterin toiminta: Lahden seudun sähköisen liikenteen klusteri Lahti GEM sekä urheiluliiketoiminnan klusteri Lahti Sports Hub. Lisäksi hankkeen kautta kehitettiin uusia toimintatapoja seudulliseen invest in –työhön sekä uudistettiin Lahti Business Region – sijoittumismarkkinointibrändiä ja verkkosivusto. Invest in -työn toimintatapojen ja brändin uudistamisella on ollut konkreettista merkitystä: sijoittumispalveluiden asiakasmäärä ja sijoittuneiden yritysten määrä ovat merkittävästi kasvaneet. Myös kansainväliset invest in -caset ovat lisääntyneet merkittävästi. LADECilla oli hankkeen toimenpiteiden kautta noin 1200 yrityskontaktia.