Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75227

Hankkeen nimi: Kymiring-innovaatioekosysteemi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ulla Kotonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ulla.kotonen(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447080588

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke vauhdittaa KymiRingin ympärille muodostuvan innovaatioekosysteemin rakentumista selvittämällä miten TKI-toiminnalla parhaiten tuetaan liiketoiminnan syntymistä ja kehittämistä. Hankkeessa kootaan yhteen tki-toimijoita, kehittäjiä ja yritysten edustajia rakentamaan yhteisiä toimintatapoja liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Hankkeessa keskitytään erityisesti kestävän kehityksen ja muotoilun teemoihin Päijät-Hämeen maakuntastrategian mukaisesti.

Hankkeessa toteutetaan moottoriratojen ekosysteemien ja niihin liittyvien korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan benchmarking. KymiRingin innovaatioekosysteemin toiminnassa tarvittavan osaamisen perusteella rakennetaan yhteistyöverkostoja ja toimintatapoja. Lopuksi kuvataan yhteistyötavat ja laaditaan tiekartta KymiRingin innovaatioekosysteemin jatkokehittämisestä erityisesti TKI-toiminnan tulosten hyödyntämisen näkökulmasta.

Hankkeen tuloksena syntyy kansainvälisten benchmarking-tulosten pohjalta yhteistyömallikuvaus moottoriratojen ja korkeakoulujen välisestä yhteistyöstä, KymiRingin TKI-ekosysteemikuvaus sekä TKI-ekosysteemin kehittämiseksi laadittu TKI-tiekartta KymiRingin innovaatioekosysteemin tueksi. Hanke parantaa päijäthämäläisten ja kymenlaaksolaisten yritysten mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä omaa liiketoimintaansa KymiRingin tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Hankkeessa kiinnitetään huomiota naisten ja miesten erilaiseen kiinnostukseen moottoriurheilussa. Moottoriurheilu mielletään perinteisesti miehiseksi alaksi, mutta esim. naiskuljettajien määrä kasvaa. Naiskatsojia halutaan myös lisää. TKI-toimia kartoitettaessa ja suunniteltaessa huomioidaan tasapuolisesti sekä mies- ja naisomistuksessa olevien yritysten sekä nais- ja miesyrittäjien kehittämistarpeet. Nais- ja miesyrittäjillä on erilaisia ideoita tki-toiminnaksi.

Hankkeessa luodaan tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan. Hanke pitää huolta, että sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu käytännössä kaikissa toimenpiteissä. Hankkeen verkostossa toimivia yrityksiä kannustetaan ennakkoluulottomaan ja tasa-arvoiseen suhtautumiseen.

Hankkeessa kartoitetaan erityisesti luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähähiilisyyttä edistävää liiketoimintaa. Moottoriradan ympärillä tapahtuvan tki-toiminnan tulee korostaa ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämistä. Hanke tukee paikallista elinkeinoelämää kehittämällä uudenlaista, kestävää ja ympäristöystävällistä liiketoimintaa sekä auttaa käynnistämään erilaisia tki-toimintaan ja liiketoimintaan tähtääviä yhteistyöverkostoja.

Hanke korostaa kaikessa tki-toiminnassa ja uuden liiketoiminnan kartoittamisessa ja innovoinnissa ympäristöosaamista, kestävää kehitystä ja kiertotaloutta. Pitkällä aikajänteellä tämä vaikuttaa yritysten tuotteiden ja palveluiden kestävyyteen sekä kulutuksen hiilijalanjäljen pienenemiseen.

Lahden ammattikorkeakoulu Oy (2630644-6) ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (2177546-2) sulautuivat 1.1.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy:ksi. Kyseessä on osakeyhtiölain 16 luvun ja 2 §:n mukainen absorptiosulautuminen ja Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n y-tunnus on aiemmin ollut Lahden ammattikorkeakoulun y-tunnus (2630644-6). Kaikki kummankin sulautuneen ammattikorkeakoulun sopimukset, projektit ja velvoitteet siirtyivät fuusiossa lain mukaisesti yleisseuraantona uudelle Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle ja näin ollen sopimusten ja projektien osapuoli on Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n sijaan Lab-ammattikorkeakoulu Oy. Fuusiolla ei ole vaikutuksia tämän projektin toiminnalliseen toteuttamiseen, vaan projektin tavoitteet, kohderyhmä ja tulokset säilyvät projektisuunnitelman mukaisina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä on Päijät-Hämeen kasvuhakuiset pk-yritykset ja alueen korkeakoulut sekä alueen kehittämisyhtiöt ml. LADECin Uusyrityskeskus.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä on KymiRing Oy sekä muut alueelliset, kansalliset ja kansainväliset TKI-toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 93 463

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 92 228

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 133 519

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 131 754

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme, Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan, Lahden

Kunnat: Lahti, Kouvola, Heinola, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysiin on käytetty Suvauskonetta. Analyysin perusteella hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Hankkeessa tehtävässä benchmarking-työssä kiinnitetään huomiota naisten ja miesten erilaiseen kiinnostukseen moottoriurheilussa. Moottoriurheilu mielletään perinteisesti miehiseksi alaksi, mutta esim. naiskuljettajien määrä kasvaa. Naiskatsojia halutaan myös lisää. TKI-toimia kartoitettaessa ja suunniteltaessa huomioidaan tasapuolisesti sekä mies- ja naisomistuksessa olevien yritysten sekä nais- ja miesyrittäjien kehittämistarpeet. Moottoriurheiluun linkittyy monialaista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- sekä liiketoimintaa esim. teknisistä innovaatioista aina moottoriurheilijoiden hyvinvoinnin tukemiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
KymiRing-innovaatioekosysteemi pyrkii toimenpiteissään huomioimaan naiset ja miehet tasa-arvoisesti, kun kartoitetaan olemassaolevaa tki-toimintaa ja suunnitellaan uutta. Nais- ja miesyrittäjillä on erilaisia ideoita tki-toiminnaksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tamän hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeessa luodaan kuitenkin tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan. Hanke pitää huolta, että sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu käytännössä kaikissa toimenpiteissä. Hankkeen verkostossa toimivia yrityksiä kannustetaan ennakkoluulottomaan ja tasa-arvoiseen suhtautumiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 6
Hankkeessa nostetaan esille kehittämistarpeita erityisesti kiertotalouden ja siihen liittyvän tki-toiminnan näkökulmasta. Hankkeessa kartoitetaan erityisesti luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähähiilisyyttä edistävää liiketoimintaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Moottoriradan ympärillä tapahtuvan tki-toiminnan tulee korostaa ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Huomioitu KymiRingin YVA-suunnittelmassa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 3
KymiRing sijaitsee pohjavisealueella, mikä on otettava huomioon kaikessa alueelle suunniteltavassa TKI- ja liiketoiminnassa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei olennaista tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 6
Moottoriradan ympärillä tapahtuvan tki-toiminnan ydinkohtia voi olla materiaalien kierrättämnen ja jätteiden vähentäminen. Aihealue antaa monia tki-hankemahdollisuuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 6
Moottoriradan ympärillä tapahtuvan tki-toiminnan tärkeä kohde voi olla uusiutuvien energialähteiden käyttö. Aihealue antaa monia tki-hankemahdollisuuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Hanke tukee paikallista elinkeinoelämää kehittämällä uudenlaista, kestävää ja ympäristöystävällistä liiketoimintaa sekä auttaa käynnistämään erilaisia tki-toimintaan ja liiketoimintaan tähtääviä yhteistyöverkostoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 7
Moottoriradan ympärillä tapahtuvan liiketoiminnan ja tki-toiminnan kehittämisen yhtenä kohteena voi olla erilaisten aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 3 7
Moottoriradan ympärillä tapahtuvan liiketoiminnan ja tki-toiminnan kehittämisen yhtenä kohteena voi olla liikkuminen ja logistiikka. Suurtapahtumien kannalta olennaista on, että logistiikka toimii.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 6
Hanke luo edellytyksiä liiketoiminnan kasvulle ja uudelle yrittäjyydelle. Tämä lisää pitkällä aikajänteellä työpaikkojen määrää, mikä vähentää työttömyyttä sekä kasvattaa ihmisten henkilökohtaista hyvinvointia, osallisuutta ja sosiaalista kestävyyttä.
Tasa-arvon edistäminen 2 6
Hanke tukee sukupuolesta tai kulttuurista riippumatonta tki-työtä, kehittämistyötä ja verkostojen välistä toimintaa. Yritysten ja niiden työntekijöiden sekä korkeakoulun opiskelijoiden ja asiantuntijoiden erilaisuus nähdään hankkeessa rikkautena ja innovatiivisen toiminnan lähteenä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 6
Hankkeen aikana syntyvässä ekosysteemissä huomioidaan yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus. Hankkeen toiminta perustuu yhdenvertaiseen kulttuurien kohtaamiseen ja hankkeella on valmiudet esimerkiksi yritysten kansainvälisyyden edistämiseen ja maahanmuuttajien yrittäjyyden tukemiseen.
Kulttuuriympäristö 2 5
Hanke korostaa toiminnassaan erityisesti liiketaloutta ja kiertotaloutta, ja lisäksi myös esim. muotoilua ja hyvinvointia. Niillä on merkittävä vaikutus yritysten, moottoriradan kävijöiden ja asiakkaiden kulttuuriympäristöön. Uudenlaiset, kehittyvät tuotteet ja palvelut muuttavat kulttuuriympäristöä ekologiseen ja hyvinvointia korostavaan suuntaan.
Ympäristöosaaminen 2 7
Hanke korostaa kaikessa tki-toiminnassa ja uuden liiketoiminnan kartoittamisessa ja innovoinnissa ympäristöosaamista, kestävää kehitystä ja kiertotaloutta. Pitkällä aikajänteellä tämä vaikuttaa yritysten tuotteiden ja palveluiden kestävyyteen sekä kulutuksen hiilijalanjäljen pienenemiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana maailma sekä tapamme toimia on muuttunut radikaalisti. On siis hienoa, että hanke saatiin vietyä loppuun tuloksellisesti ja lähes tavoitteiden mukaisesti.

Ns. uuden normaalin ennustamisen hankaluudesta seuraa vaikeus luoda yksiselitteistä tiekarttaa, joka perustuisi faktoihin ja luotettavaan muuttumattomaan totuuteen. On selvää, että moottoriurheilu, radan muut toiminnallisuudet, asiakasvirtojen hallinta tapahtumatyypistä riippumatta, turismin kehittäminen ja palveluliiketoimintojen kuten ajokoulutuksen, ajoneuvokehityksen sekä ajoturvallisuuskoulutusten aloittaminen tulisi aloittaa heti, kun yhteiskunnan avautuminen antaa siihen mahdollisuuksia. Tämä pitää sisällään myös koulutusjärjestelmien integroinnin. Nämä asiat ovat kuitenkin konkreettisuudessaan niin isoja, että niiden toteutumisen aikajänteeksi voidaan ennustaa 5-10 vuotta, ennen kuin ekosysteemissä saadaan kaikki osiot liikkeelle ja operatiiviseksi. Silverstonen rata on harjoitellut tätä yli 70 vuotta.

Yhteenvetona todettakoon, että KymiRingin TKI-innovaatioekosysteemin tulee 30 vuoden päästä olla, ei enempää eikä vähempää, kuin kansainvälisesti kilpailukykyinen ja paras suomalainen moottorikäyttöisen toiminnan kehitysalusta.

Tähän jatkohankkeiden, alueellisten kehitysyhtiöiden ja julkisten toimijoiden sekä Kymenlaaksossa että Päivät-Hämeessä tulee tulevina vuosina asettaa tavoitetasonsa ja pyrkimyksensä. KymiRing ei siis ole alueellinen projekti, se on kansallinen ja voimakkaasti myös kansainvälinen.