Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75228

Hankkeen nimi: Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuoden hyödyntäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2019 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden seutu - Lahti Region Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1074350-2

Jakeluosoite: Salpausselänkatu 7

Puhelinnumero: 0207 281 760

Postinumero: 15110

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.visitlahti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Raija Forsman

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raija.forsman(at)lahtiregion.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 516 2803

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuosi 2019 Lahden seudun elinkeinojen hyödyksi

Suomen ja Kiinan presidenttien tapaamisen yhteydessä 2016 syntyi yhteisymmärrys Suomen ja Kiinan välisen talviurheilun teemavuoden järjestämisestä. Teemavuosi ja Kiinan valmistautuminen Pekingin vuoden 2022 talviolympialaisiin lisää entisestään Kiinan kiinnostusta suomalaiseen talviurheiluosaamiseen Kiinan valtion tavoite houkutella 300 miljoonaa ihmistä talviurheilun pariin. Kiinan kiinnostus pohjoismaisten talviurheilulajeihin luo erinomaisen mahdollisuuden edistää niin talviurheilua ja -matkailua, talviurheilukulttuuria kuin talviurheilun kaupallisia aspekteja sekä vahvistaa Suomen ja Lahden seudun mainetta niiden osaajana. Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuosi järjestetään toimenpiteineen vuonna 2019.

OKM koordinoi sisällöllisesti Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuoden 2019 kokonaisuutta yhteistyössä Business Finland/Visit Finlandin, talviurheilukaupunkien sekä Suomen laajan toimijajoukon kanssa. Lahden kaupunki ja Visit Lahti ovat mukana Business Finlandin Finland Winter Sport Cluster:issa (FWSC). FWSC koordinoi tapaamisia, jossa on käyty läpi teemavuoden tärkeimpiä teemoja ja toimenpiteitä. Kyse on ennen kaikkea toimialarajat ylittävästä suomalaisen talviosaamisen viennistä Kiinaan.

Lahden kaupunki ja seutukunta toimijoineen ovat Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuoden keskeisimpiä toimijoita ja sisällön tuottajia olympiakomitean urheiluopistoineen, talviurheiluosaamisineen, välineosaamisineen ja fasiliteetteineen. Lisäksi Lahden kaupungin ja Kiinan olympiakaupunki Zhangjiakoun välinen syksyllä 2018 allekirjoitettu ystävyyssopimus merkitsee Lahden kaupungin roolin korostumista Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuonna. Jokainen FWSC:n toiminnassa mukana oleva kaupunki, yritys tai toimija voi osaltaan hyödyntää teemavuotta olemalla aktiivinen ja osallistumalla teemavuoden sisällön tuotantoon.

Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että talviurheilustaan kansainvälisesti tunnettu Laden seutu ja Lahden kaupunki toimijoineen maksimoi teemavuoden vaikutuksen. Hanke mahdollistaa valtakunnallisesti suunnitelluissa ja toteutetuissa toimenpiteissä Lahden ja seudun mukanaolon sekä näkyväisyyden riittävällä vaikuttavuudella. Hanke täydentää hyvin sisällöntuotantoon keskittyviä muita Aasiaan ja Kiinaan suuntautuvia hankkeita. Tässä hankkeessa keskitytään kuitenkin itse teemavuoteen 2019 OKM:n ja Business Finland/Visit Finland taholta määriteltyihin toimenpiteisiin sekä toteuttamaan Lahden seudun omia toimenpiteitä, joilla varmistetaan alueen toimijoiden mahdollisuuksia osallistua hyödyntämään teemavuotta. Keskeistä hankkeessa on myös tiedottaminen eri toimenpiteistä yrityskentälle sekä myös tiedottaminen teemavuodesta niin paikallisesti, kansainvälisesti kuin Kiinan markkinoilla. Hanke hyödyntää myös jo olemassa olevia Kiina-verkostoja toimenpiteiden toteutuksessa.

Hankkeeseen sisältyy vielä vuodelle 2020 toimenpiteitä, jotka jatkavat teemavuoden sisällöllä. ITB Shanghai 2020 sekä Sport Accord Peking 2020-tapahtumissa tullaan vielä nostamaan suomalaista talviurheiluosaamista vuoden 2019 teemalla. Tästä syystä kyseiset toimenpiteet on vielä sisällytetty hankkeen piriin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kaikki Kiinan talviurheiluvuoden mahdollisuuksista kiinnostuneet Päijät-Hämeen toimijat. Pääsääntöisesti mikro- ja pk-yritykset, mutta myös laajasti suomalaisen talviurheiluosaamisen toimijat. Yrityskenttä on laaja ja korostuu ekosysteemeistä, jossa yli toimialarajojen toimijoita. Johtavana toimijana hankkeessa matkailu- ja tapahtumasidonnaiset toimijat. Mukaan toimenpiteisiin voivat lähteä kuitenkin laajasti yrityskentän toimijat. Hankkeen tavoitteena lisätä yli toimialarajojen tapahtuvaa verkostoitumista, mistä voidaan erityisesti Kiinan markkinoille löytää uusia vetovoimaisia palvelu- tai tuotekokonaisuuksia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen avulla hyötyvät välillisesti Päijät-Hämeen maakunnan elinkeinoelämän toimijat, kun Lahden seudun tunnettuus Kiinan markkinoilla kasvaa. Erityisesti matkailun kasvun kannalta hyötyvät oheispalveluiden tuottajat, kuten kuljetus- ja liikennöintiyhtiöt ja vähittäiskauppa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 67 737

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 96 767

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso, Päijät-Häme

Seutukunnat: Kouvolan, Lahden

Kunnat: Lahti, Sysmä, Asikkala, Padasjoki, Hollola, Heinola, Hartola, Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu sukupuolineutraalisti mitään sukupuolta erityisesti suosivaksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
OKM:n Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuoden ohjelmaraamituksessa tasa-arvonäkökulma on huomioitu vuoden toimenpideohjelmassa. Tätä kautta sukupuolinäkökulma heijastuu myös hankkeessa toteutettaviin toimenpiteisiin ja tulee näin välillisesti huomioitua toimenpiteissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Ympäristö ja kestävä kehitys on yksi Suomen ja Kiinan teemavuoden sisällöistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Ympäristö ja kestävä kehitys on yksi Suomen ja Kiinan teemavuoden sisällöistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
-
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
-
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Teemavuoden tavoitteena on nostaa Suomen ja Kiinan yhteistyötä kestävälle pohjalle pitkällä tähtäyksellä. Vastaavasti hankkeen avulla tavoitteena on huolehtia Suomen talviurheilun pääkaupungin Lahden ja seudun pääsemisestä alkuun pitkäjänteisen vienninedistämisessä Kiinan markkinoille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Palveluiden kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Suomen ja Kiinan välinen nopea lentoyhteys ja edelleen Lahden seudun sijainnin vahva korostaminen keskeisenä osana metropolialuetta kansainvälisen lentokentän vieressä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Lahden seudun tunnettuuden lisääminen hyvinvoinnin ja liikunnan maakuntana.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuoden yksi teemoista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuoden yksi tavoitteista.
Kulttuuriympäristö 2 2
Talviurheilukulttuuri ja sen pitkä perintö Lahden seudulla.
Ympäristöosaaminen 2 2
Myös yksi Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuoden teemoista ja nousee keskiöön kaiken kaikkiaan teemavuonna myös hankkeen osalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vuosi 2019 oli Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuosi. OKM koordinoi Suomen ja Kiinan talviurheilun teemvuoden kokonaisuutta yhteistyössä Business Finlandin kanssa. Lahden kaupunki ja Lahti Region ovat olleet mukana Business Finlandin Winter Sport Clusterissa (FWSC). Lahden kaupunki toimijoineen oli yksi Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuoden 2019 keskeisimmistä toimijoista ja sisällöntuottajista merkkivuoteen. Mukana verkostossa olivat seudulta niin olympiakomitean hyväksymät urheiluopistot Vierumäki ja Pajulahti kuin myös talviurheilu- ja välineosaamiseen erkoistuneet toimijat. Merkittävä tekijä Kiinan talviurheilun teemavuoden vaikuttavuuden maksimoinnissa on ollut myös Lahden kaupungin ja Kiinan 2022 olympiakaupungin Zhangjiakoun välinen ystävyyskaupunkisopimus, joka merkitsi Lahden kaupungin roolin korostumista Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuoden toteutuksessa. Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuoden 2019 hyödyntäminen Lahden seudun elinkeinojen hyväksi -hanke rakennettiin juuri ottamaan erikoisvuodesta mahdollisimman paljon irti seudun elinkeinotoimijoiden viennin edistämiseksi ja tätä kautta toimijoiden kansainvälisen toiminnan kasvattamiseksi.Talviurheilun teemavuoden osalta toimenpiteet vuonna 2019 kulminoitui Pekingissä järjestettävään World Winter Sport -tapahtumaan, jossa Suomi oli kunniamaana edustajineen. Hanke mahdollisti, että Lahti oli näyttävästi esille messuilla toteutetussa yhteisosastossa muiden Suomen talviurheilutoimijoiden rinnalla. Hanke ulotettiin kestämään vuoden 2020 kesäkuun loppuun, jotta vuoden aikana saavutettua Suomen talviurheiluosaamisesta kiinnostunutta verkostoa pystytään hyödyntämään ja syntyy pysyvämpiä toimintamalleja. Talviurheilun teemavuosi onnistui erinomaisesti ja mm. matkailun osalta saavutettiin todella merkittäviä kiinalaisten matkailijoiden kasvulukuja Päijät-Hämeessä. Kehityksen pysäytti kuitenkin tammikuussa Kiinasta liikkeelle lähtenyt pandemia, joka pysäytti ainakin toistaiseksi Kiinan markkinoiden kasvun matkailun osalta. Hankkeessa syntynyttä urheilumatkailun sisältöosaamista haluttiin kuitenkin hyödyntää edelleen. Rahoittajan kanssa helmikuussa käytyjen neuvotteluiden pohjalta toteutettiin hankemuutos, joka mahdollisti matkailun kehittämisen myös kotimaan markkinoilla Suomessa. Näin hankkeessa muotoiltiin Kiinan markkinoille suunnattuja palvelukokonaisuuksia ns. urheilumatkailua kotimaan markkinoille. Uuden sisällön kehittäminen tehtiin yhteistyössä Kiinan markkinoilla aktiivisesti toimineiden yritysten Vierumäki ja Pajulahti kanssa. Hankkeen sisällössä pystyttiin näin onnistuneesti kehittämään matkailun uusi teema urheilumatkailu, mutta se sisältö ja palvelutarjonta muotoiltiin vastaamaan kotimaan matkailun kysyntää. Urheilumatkailun sisältö on nähtävissä ensimmäisen kerran Lakeland Finland Visit Lahti -nettisivuilla kotimaan matkailun osiossa pilotointina. Kiinan markkinoiden osalta hankkeessa keskityttiin vuoden 2020 aikana pitämään digitaalisesti yhteyttä talviurheilun teemavuonna syntyneisiin kontakteihin. Verkosto on ollut aktiivisen Kiinan sosiaalisen median Weibo kuin myös mm. sähköisten suorapostitusten kohteena. Vaikka matkailumarkkinat hankkeen loppuraportin kirjoitushetkellä on lähes jäissä, on odotettavissa, että pitämällä hankkeessa syntyneitä kontakteja yllä, on mahdollisuus saavuttaa uudelleen kasvua Kiinan markkinoilta urheilumatkailun osalta rajojen avautuessa ja Aasian lentojen palautuessa normaaliin.