Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75229

Hankkeen nimi: Harjun hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskus - EERCF, investointiosuus

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Harjun Oppimiskeskus Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 1055483-2

Jakeluosoite: Prikaatintie 2

Puhelinnumero: 0440232980

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: KOUVOLA

WWW-osoite: http://www.harjunopk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mika Palosara

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja, rehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.palosara(at)harjunopk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440232980

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Harjun oppimiskeskus Oy kehittää hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskusta. Hankkeessa kartoitetaan ja hankitaan koulutus- ja tutkimuskeskuksen toimintaympäristöön mittaus-, seuranta- ja simulaatioinnovaatioita, joiden avulla voidaan tuottaa uudenlaista tietoa hevosalalle. Järjestelmien avulla keskitytään hevosten suorituskyvyn ja hyvinvoinnin seurantaan ja kehittämiseen, ja ne tuottavat uutta kokonaisvaltaista tietoa hevosten tilasta ja toimimisesta lajille tyypillisessä elinympäristössä. Tuotettua tietoa hyödynnetään laajasti hevosurheilun tutkimuksessa ja kehittämisessä. Avoimen tiedon (open data) jakaminen toteutetaan eri osapuolille uudenlaisella tiedonhallintajärjestelmällä.

Hankkeen päätavoitteena on hevosten hyvinvoinnin ja hevosalan asiantuntijuuden kehittyminen tutkimustiedon ja siihen perustuvan koulutuksen avulla. Päätavoitteen saavuttamiseksi keskukseen hankitaan tarvittavat tekniset tietoa tuottavat järjestelmät sekä laajennetaan keskuksen simulaatiomahdollisuuksia. Toteutettavien kehittämistoimien ansiosta hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskus muodostuu uniikiksi kansainväliseksi keskukseksi ja hevosalan kohtaamispaikaksi sekä reaali- että virtuaalitasolla. Kehittyvä keskus mahdollistaa jatkossa yritysyhteistyön merkittävän määrällisen ja laadullisen lisääntymisen, ja tukee näin hevosalan toimijoiden ja yrittäjien osaamisen kehittymistä. Keskuksen tehtävänä on tutkimustiedon ja pedagogisten mallien avulla syventää ja monipuolistaa hevosalan koulutuksen sisältöä ja vaikuttavuutta sekä edistää työelämälähtöisyyttä ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti.

Toimenpiteinä hankkeessa kartoitetaan hevosen hyvinvointiin ja ratsukon suoristuskyvyn parantamiseen pyrkiviä simulaatio-, seuranta- ja mittausteknologioita sekä digitaalisia yhteistyö- ja innovaatioalustoja tiedon kerryttämiseksi ja sen jakamiseksi. Hankinnat esitetään hankeen investointiosuudessa. Hankitut järjestelmät otetaan käyttöön sekä hankitaan tarvittavaa ohjelmointia ja käyttöönottokoulutusta.

Hankkeen tuloksina on kartoitettu hevosen hyvinvointiin ja ratsukon suoristuskyvyn parantamiseen pyrkiviä simulaatio-, seuranta- ja mittausteknologioita sekä digitaalista yhteistyö- ja innovaatioalustoja tiedon kerryttämiseksi ja sen jakamiseksi. On otettu hankitut järjestelmät käyttöön sekä hankittu tarvittava ohjelmointityö ja järjestelmien käyttöönottokoulutus. Harjun hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskuksen toiminta on saatu käyntiin. Keskus generoi tutkimus- ja seurantatietoa yhteistyö- ja innovaatioalustoille. Alan toimijat niin Suomessa kuin ulkomaillakin pystyvät hyödyntämään kerrytettyä tietoa hevosalan kehittämiseksi.

Hankkeessa huomioidaan horisontaaliset periaatteet tarjoamalla eri sukupuolille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen toimenpiteet ja tulokset edistävät kestävän kehityksen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista tietoisuutta hevosten hyvinvoinnista sekä edistävät luonnonvarojen säästämistä digitaalisuuden ja uusien teknologioiden avulla.

Kaikella koulutus- ja tutkimuskeskuksen toiminnalla on merkittäviä vaikutuksia hevosten kokonaismäärään sekä hevosalan elinvoimaisuuden kehittymiseen Suomessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat hevosalan toimijat sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatiot, joiden hevosalan ja hevosten hyvinvoinnin tietoisuuden lisäämistä ja kehittämistä hankkeessa tavoitellaan. Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät myös hevosurheilijat, joiden valmennukselliset elementit hanke huomioi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat eri koulutusasteiden opiskelijat, jotka hyötyvät pedagogisesta ja tutkimuksellisesta kehittämisestä laaja-alaisesti. Välillistä kohderyhmää ovat myös hevosurheilua tukevat toimijat sekä hevosalan tutkijat. Hevosten hyvinvoinnin kehittämisestä hyötyvät hevostalliyrittäjät, hevosten omistajat sekä koko toimiala.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 209 563

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 209 563

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 299 375

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 299 375

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Pyhtää, Miehikkälä, Hamina, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tallitie 66

Postinumero: 49980

Postitoimipaikka: Ravijoki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Harjun oppimiskeskuksessa on laadittu toimintaympäristöanalyysi sukupuolinäkökulmasta hevosalalla sekä opiskelija että henkilöstönäkökulmasta. Valtaosa alan toimijoista on naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tarjoaa lähtökohtaisesti tasa-arvoiset ja yhtäläiset mahdollisuudet osallistumiseen kaikille hankkeeseen osallistuville. Hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä vaikutusten arvioinnissa huomioidaan sukupuolinäkökulma siten, että lähtökohtaisesti mukana on molempien sukupuolten edustus mahdollisuuksien mukaan. Hankkeessa pyritään kasvattamaan hevosalalla toimivien miesten kinnostusta alaa kohtaan teknologioiden lisääntyvän soveltamisen avulla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen, mutta hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä myös ohjauksessa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja sen mahdollinen vaikuttavuus. Hankkeeseen pyritään saamaan kummankin sukupuolen edustajien näkökulmia monipuolisesti esiin ja huomioidaan näin yksilölliset tarpeet ja siten myös sukupuolten väliset erot.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 5
Välitön vaikutus kohdistuu hevosten hyvinvoinnin ja suoristuskyvyn paranemiseen. Hankkeen välilliset vaikutukset kohdistuvat digitaaliseen tiedon jakamiseen ja sen hyödyntämiseen luonnonvarojen hyväksi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Avoin tiedon jakaminen vähentää matkustamista ja fossiilisten polttoaineiden kulutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 0
Tietoisuus hevosten käyttäytymisestä osana luonnon monimuotoisuutta lisääntyy seuranta- ja mittaustiedon avulla.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 5
Koulutus- ja tutkimuskeskus tarjoaa yhteistyökumppaneille valmiin tutkimusalustan. Hankkeessa hyödynnetään digitaalista tiedon jakamista ja sen hyödyntämistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Kiinnostava ja uniikki koulutus- ja tutkimuskeskus luo alueelle elinvoimaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
Koulutus- ja tutkimuskeskuksessa tuotettu tieto ja hyvinvoinnin sovellukset palvelevat koko hevosalaa. Myös koulutus- ja tutkimusorganisaatiot hyötyvät tiedosta ja tutkimusaiheista sekä uusista pedagogisista mahdollisuuksista. Myös kiinnostus muiden eläinten hyvinvoinnin kehittämiseen kasvaa.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Hankkeessa hyödynnetään digitaalista tiedon jakamista ja sen hyödyntämistä. Avoimen tiedon jakaminen toimii mallina muille aloille.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 7
Hankkeen päätavoitteena on tietoisuuden lisääminen hevosten hyvinvoinnista hevosalan toimijoiden sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden keskuudessa. Myös ihmisten kunnon tutkiminen luo hyvnvoinnin kehittymisen perustaa.
Tasa-arvon edistäminen 5 3
Hankkeessa edistetään hevosten ja ihmisten välistä suhdetta ja vuorovaikutuksta. Miesten kiinnostusta hevosalaa kohtaan pyritään lisäämään teknologisten sovellusten avulla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 3
Avoimen tutkitun tiedon jakamisen kautta lisätään yhdenvertaisuutta yhteiskunnallisesti ja eri kultturien välillä.
Kulttuuriympäristö 0 3
Hankkeen tulosten kautta hevosten määrä Suomessa lisääntyy, mikä edistää hevoskulttuuriympäristön kehittymistä ympärillämme.
Ympäristöosaaminen 0 4
Ymmärrys hevosten hyvinvoinnista lisääntyy. Seurantatiedon perusteella saadaan tarkempia tietoja ruokintaan, liikuntaan ja lepoon liittyen. Näiden tietojen viemisellä käytäntöön vähennetään ympäristökuormaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-