Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75234

Hankkeen nimi: NANORAUTA

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Helsingin yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0313471-7

Jakeluosoite: Niemenkatu 73

Puhelinnumero: 0503160553

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katariina Lahti-Leikas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tohtorikoulutettava

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katariina.lahti(at)helsinki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0452390637

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

LAB-ammattikorkeakoulu, 2630644-6
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, 0855115-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

NANORAUTA-hanke vastaa hankkeen taustalla vaikuttavassa TANIA -projektissa (Interreg Europe) ja sen päijäthämäläisessä PIMA -puhdistuksen parissa toimivista yrityksistä ja viranomaisista koostuvassa sidosryhmässä kartoitettuihin tarpeisiin edistää paikan päällä kohteessa tehtävää pilaantuneiden alueiden (PIMA) puhdistusta, kehittää PIMA -sektorin liiketoimintaa ja helpottaa PIMA -hallinnon käytäntöjä. NANORAUTA-hankkeessa Helsingin yliopisto, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja LAB-ammattikorkeakoulu tiivistävät päijäthämäläisistä korkeakouluista, yrityksistä ja viranomaisista muodostuvaa PIMA -puhdistussektorin osaamiskeskittymää ja tuovat alueelle kansainvälistä osaamista. Kartoittamalla ja käymällä viranomaisten kanssa vuoropuhelua PIMA -puhdistukseen liittyvistä hallinnollisista haasteista, sekä ottamalla käyttöön ja tekemällä liiketaloudellisesti kannattavaa uudesta PIMA -puhdistusmenetelmästä (nanorauta-sähkökinetiikka-biostimulaatio) hanke lisää Päijät-Hämeen PIMA -kunnostuksen tietotaitoa ja edistää PIMA -puhdistuksen parissa toimivien yritysten liiketoimintaa. Hankkeen myötä Päijät-Hämeen alueella PIMA -sektorin kansainvälinen yhteistyö, liiketoiminta ja osaaminen monipuolistuvat, PIMA -puhdistukseen liittyvät hallinnollisia käytännöt helpottuvat ja uusia tehokkaita puhdistusmenetelmiä käytetään monipuolisesti hyödyntäen korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä.

NANORAUTA-hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset tukevat Päijät-Hämeen maakuntaohjelmaa ja -strategiaa (2018 – 2021). NANORAUTA-hankkeessa esitelty uusi puhdistusmenetelmä on nopeampi, kustannustehokkaampi ja ympäristöystävällisempi kuin perinteisemmät PIMA -puhdistusmenetelmät. Tämän uuden menetelmän käyttöön oton myötä NANORAUTA-hanke mahdollistaa haitallisten yhdisteiden poistamisen maaperästä ja pohjavedestä tehokkaasti, mikä edistää ympäristön hyvää tilaa ja estää haitallisten yhdisteiden leviämisen ja mahdollisuuden vahingoittaa kasvillisuutta ja eliöitä. Hankkeessa esitelty puhdistusmenetelmä vähentää myös liikkumisen, logistiikan ja maan ylös kaivamisen tarvetta PIMA -kohteissa, mikä hillitsee ilmastonmuutosta ja edistää luonnonvorojen kestävää käyttöä. Hankkeessa korkeakoulujen ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä jalkautettu uusi ja innovatiivinen PIMA -puhdistusmenetelmä lisää maakunnan PIMA -sektorin yritysten kilpailukykyä ja avaa ovet kansainväliselle yhteistyölle ja osaamisen vaihdolle, ja lisää alueen vetovoimaisuuta yritysten ja tulevien opiskelijoiden keskuudessa. Näin hanke kasvattaa ja kehittää alueen jalostusarvoa kansallisesti ja kansainvälisesti, edistää t&k&i -yhteistyön muodostumista yliopistojen, korkeakoulujen ja yritysten välillä sekä mahdollistaa uusien sukupuolineutraalien PIMA -sektorin työpaikkojen muodostumisen. NANORAUTA-hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset edistävät Päijät-Hämeen alueen taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävän kehityksen ja yhdenvertaisuuden tavoitteita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

•Päijät-Hämeen PIMA-alueiden puhdistamisen parissa vaikuttava pk-yritysarvoketju:
maansiirtoyritykset, porakaivon porausyritykset sekä muut urakoitsijat, PIMA-yritykset, konsulttitoimistot ja etenkin niiden suunnittelijat.

•Pirkanmaan ELY-keskus (kansallinen PIMA-koordinaattori)

•Korkeakoulutoimijat

•PIMA-alueiden puhdistamiseen vaikuttavat viranomaiset ELY-keskuksissa, SYKEssä ja YMssä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

•Pilaantuneiden maiden omistajat, jotka hyötyvät yhteistyössä yritysten kanssa kehitetystä ja testatusta halvemmasta ja nopeammasta menetelmästä.

•Alueet (kaupungit, kylät ja maakunnat), joissa on pilaantuneita kohteita, joihin menetelmää voidaan soveltaa. Uuden menetelmän myötä PIMA-alueilla vähenee mm. maansiirrosta aiheutuva kuorma-autoliikenne ja maan kaivuun tarve.

•Yhteiskunta hyötyy laajemmallakin tasolla vähähiilisestä menetelmästä, joka ei myöskään kajoa maan rakenteeseen. Tämä parantaa ympäristön viihtyvyyttä ja vähähiilisyyttä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 197 975

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 59 340

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 424 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 84 771

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Padasjoki, Sysmä, Lahti, Kärkölä, Asikkala, Hollola, Orimattila, Heinola, Hartola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sisällöltään sukupuolineutraali. Hankkeen toteuttajien sukupuolijakautuma edesauttaa alan, nykyisen vinoutuneen, sukupuolijakautuman korjaamista. Hankkeen suunnitteluvaiheessa mukana on ollut: HY-Lahti: 1 mies, 1 nainen LADEC Oy: 1 nainen LAB: 1 nainen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Hankeessa yritysten hyväksi pilotoitu PIMA-kohteiden in situ -puhdistusmenetelmä vähentää tarvetta perinteisille puhdistusmenetelmille, jotka yleensä perustuvat maan ylöskaivamiselle ja poiskuljettamiselle. Kun maa voidaan uuden menetelmän ansiosta puhdistaa nopeasti ja ympäristöystävällisesti paikan päällä, energian tarve maan ylöskaivamiselle ja poiskuljettamiselle poistuu. Uudella menetelmällä voidaan myös puhdistaa pohjavettä uudelleen käyttökelpoiseksi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
Hankeessa yritysten hyväksi pilotoitu PIMA-kohteiden in situ -puhdistusmenetelmä vähentää tarvetta perinteisille puhdistusmenetelmille, jotka yleensä perustuvat maan ylöskaivamiselle ja poiskuljettamiselle. Kun maa voidaan uuden menetelmän ansiosta puhdistaa nopeasti ja ympästiöystävällisesti paikan päällä, energian tarve maan ylöskaivamiselle ja poiskuljettamiselle poistuu. Näin puhdistettu kohde ei myöskään vaadi uutta muualta kaivettua ja kuljetettua puhdasta maata tilalle. Kun maan ylöskaivamisen ja kuljetuksen tarve poistuu toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasut myös vähenenvät.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 7
Uusi in situ -puhdistusmenetelmä ei edellytä maan ylöskaivamista, jolloin maan rakenne ja sen eliöt ja niiden toiminta ei häiriinny, toisin kuin perinteisissä puhdistusmenetelmissä. Haitallisten yhdisteiden poistaminen maaperästä ja pohjavedestä tehokkaasti takaa myös sen, että yhdisteet eivät pääse leviämään ja vahingoittamaan kasvillisuutta ja eliöitä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Hanke parantaa merkittävästi pinta- ja pohjavesien sekä maaperän laatua. Uutta puhdistusmenetelmää voidaan käyttää sekä pohjaveden, että maan puhdistamiseen. Menetelmän on todettu olevan hyvin tehokas, mikä takaa haitta-aineiden tehokkaan poistumisen maaperästä ja pohjavedestä. Tämä tekee pohjavedestä ja maasta jälleen hyödynnettäviä ja estää haitta-aineiden leviämistä laajemmalle.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 7
Hanke vähentää jätteen vastaanottokeskuksiin kuljetettavan pilaantuneen maan määrää merkittävästi, kun maaperä voidaan puhdistaa hankkeessa esitellyllä uudella menetelmällä paikan päällä pilaantuneessa kohteessa. Näin puhdistettu kohde ei myöskään vaadi uutta muualta kaivettua puhdasta maata tilalle.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Hankkeessa ei keskitytä uusiutuviin energianlähteisiin, mutta hanke on vähähiilinen, kun uusi PIMA-kohteiden puhdistusmenetelmä vähentää tarvetta pilaantuneen maan kuljettamiselle ja ylöskaivamiselle.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen keskiöissä on paikallisten PIMA-kohteiden parissa toimivien yritysten liiketoiminnan kehittäminen tarjoamalla yrityksille riskitöntä mahdollisuutta ottaa käyttöön uusi kustannustehokas, nopea ja ympäristöystävällinen PIMA-kohteiden puhdistusmenetelmä sekä kontaktoimalla yrityksiä kansainvölisten asiantuntijoiden kanssa ja luomalla Päijät-Hämeeseen kokreakoulujen ja yritysten osaamiskekittymä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään PIMA.kohteiden parissa toimivien yritysten liiketoimintaa, osaamista ja kansainvälisiä suhteita.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Hankeessa yritysten hyväksi pilotoitu PIMA-kohteiden in situ -puhdistusmenetelmä vähentää tarvetta perinteisille puhdistusmenetelmille, jotka yleensä perustuvat maan ylöskaivamiselle ja poiskuljettamiselle. Kun maa voidaan uuden menetelmän ansiosta puhdistaa nopeasti ja ympäristöystävällisesti paikan päällä, liikenteen ja energian tarve maan ylöskaivamiselle ja poiskuljettamiselle poistuu. Näin puhdistettu kohde ei myöskään vaadi uutta muualta kaivettua ja kuljetettua puhdasta maata tilalle. Hanke vähentää merkittävästi liikkumisen tarvetta PIMA-kohteissa ja kun maan ylöskaivamisen ja kuljetuksen tarve poistuu toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasut myös vähenenvät.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hanke edistää ympäristön ja epäsuorasti myös yhteiskunnan hyvinvointia. Uusi PIMA-kohteiden puhdistusmenetelmä takaa paremman ympäristön laadun ja koska menetelmä vähentää tarvetta maan ylöskaivamiselle ja poiskuljettamiselle, se myös vähentää PIMA-kohteiden läheisyydessä tapahtuvaa kuorma-autoliikennettä ja kaivamisesta aiheutuvaa melua. Kun maan ylöskaivamiselta vältytään myöskään ympäristön estetiikka ei häiriinny. Hankkeessa lisätään myös korkeakoulujen ja yritysten osaamista ja tiedon saatavuutta, kun uusi menetelmä jalkautetaan niiden käyttöön yhteistyössä kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke on sukupuolineutraali. Jokainen osapuoli antaa parhaan osaamisensa käyttöön riippuen iästä tai sukupuolesta. Ympäristöalan opiskelijoiden sukupuolijakauma on hieman naisvoittoinen. Hankkeeseen osallistuvien opiskelijoiden pyritään varmistamaan, että tasa-arvo toteutuu.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Hankkeella pyritään vaikuttamaan PIMA-kohteiden puhdistamiseen littyvän hallinnon parissa työskenteleviin viranomaisiin ja helpottamaan PIMA-kohteiden puhdistamiseen liittyvän hallinnon pullonkauloja, jotta yritysten liiketoiminta PIMA-kohteiden puhdistusten parissa sujuvoituisi. Hankkeella pyritään avoimempaan vuorovaikutukseen yllämainittujen toimijoiden välillä ja kaventamaan kuilua PIMA-kohteiden puhdistusta hallinnoivien viranomaisten ja PIMA-kohteita puhdistavien yritysten välillä.
Kulttuuriympäristö 8 8
Hankkeen vaikutus maisemaan, virkistysalueisiin ja kaupunkirakenteeseen on positiivinen. Uusi PIMA-kohteiden puhdistusmenetelmä takaa paremman ympäristön laadun ja koska menetelmä vähentää tarvetta maan ylöskaivamiselle ja poiskuljettamiselle, se myös vähentää PIMA-kohteiden läheisyydessä tapahtuvaa kuorma-autoliikennettä ja kaivamisesta aiheutuvaa melua. Kun maan ylöskaivamiselta vältytään myöskään ympäristön estetiikka ei häiriinny. Ja kaupungissa, jossa tilaa on muutenkin rajoitetusti PIMA-kohteiden puhdistaminen vaatii uudella mentelmällä vähemmän tilaa ja aiheuttaa vähemmän häiriötä.
Ympäristöosaaminen 10 10
Hankkeessa on mukana Lahden Sekä HY-lahdella että LABilla on vahva osaaminen PIMA-alueiden kunnostuksessa ja ympäristöntutkimisessa. Ladec on keskittynyt ympäristöliiketoiminnan kehittämiseen 1990-luvulta lähtien.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-