Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75245

Hankkeen nimi: Päijät-Hämeen muotoilun tiekartta

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 28.2.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19, PL 214

Puhelinnumero: 03 828 18

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katariina Mäenpää

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKi-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katariina.maenpaa(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 708 5039

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Muotoilu on Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärki sekä keskeisimmissä strategioissa nostettu alueen kilpailukykytekijäksi (Maakuntastrategia, Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategia, Lahden kaupungin strategia). Jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään, on rakennettava alueen avaintoimijoiden kanssa tiekartta, joka ohjaa konkreettisia toimenpiteitä lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä.

Päijät-Hämeen muotoilun tiekartta määrittelee tavoitteet ja toimenpiteet muotoilun käytön, näkyvyyden ja strategisen aseman saavuttamiseksi Päijät-Hämeen alueella sekä määrittelee tavoitteet kansallisille ja kansainvälisille toimenpiteille. Hankkeessa luodaan alueelle yhteinen muotoilun visio, tavoitteet, keskeiset teemat ja suunnitelma alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen tason toimenpiteille ja määritellään toimijoiden vastuut.
Hankkeen toimenpiteet toteutetaan monivaiheisena osallistavana strategiatyöskentelyprosessina, johon osallistuvat eri sidosryhmät tarpeen mukaan. Työskentelyssä ovat mukana mm. Päijät-Hämeen liitto, Lahden kaupunki, LUT, Ladec, Suomen Muotoilusäätiö, Päijät-Hämeen alueen valmistava teollisuus, pk-yritykset, muotoilualan ammattilaiset ja muotoilualan korkeakouluopiskelijat.

Työpaketissa 1 toteutetaan visiotyöskentelyprosessi, jossa kolmessa työpajassa määritellään alueen kärkiteemat, muotoiluosaamisen profilointi ja alueelliset, kansalliset ja kansainväliset tavoitteet ja toimenpiteet sekä sovitaan toimijoiden roolit ja vastuut. Työpaketissa 2 rakennetaan tiekarttasivusto ja lanseeraataan se helmikuussa 2021. Tehdään toimintasuunnitelma ja viestintäsuunnitelma. Työpaketissa 3 aloitetaan toimenpiteiden pilotointi ja suunniteltujen hankkeiden käynnistäminen. Tiekartasta järjestetään kansallisia ja kansainvälisiä promootiotapahtumia.

Hankkeen tuloksina syntyy tiekartta muotoilun käytön lisäämiseksi ja näkyvyyden ja strategisen aseman saavuttamiseksi Päijät-Hämeen alueella. Lyhyellä aikavälillä avaintoimijoiden roolit ovat selkiytyneet ja on luotu toimintamalli tavoitteiden ja toimenpiteiden johdonmukaiseksi toteuttamiseksi.

Pitkällä aikavälillä tietoisuus Päijät-Hämeen alueen älykkäästä erikoistumisesta muotoiluun on lisääntynyt alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Alueen muotoiluosaamisen alueellinen keskittymä on vahvistunut eli on saavutettu johtoasema kansallisessa muotoilukorkeakoulutuksessa sekä saatu muotoilu- ja suunnittelualojen yrityksiä Päijät-Hämeeseen. Myös päijät-hämäläistä muotoiluosaamista on saatu levitettyä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Muotoilun tiekartta antaa suuntaviivat pitkäjänteiselle alueen yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kestävälle kehittymiselle. Sukupuolten tasa-arvon huomioimiseen liittyen hankkeen työskentelyssä pyritään siihen, että molemmat sukupuolet ovat tasa-arvoisesti edustettuna. Tähän kiinnitetään huomio esim. Päijät-Hämeen muotoiluryhmän muodostamisessa eli hankkeen ohjausryhmän kokoonpanossa.


Lahden ammattikorkeakoulu Oy (2630644-6) ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (2177546-2) sulautuivat 1.1.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy:ksi. Kyseessä on osakeyhtiölain 16 luvun ja 2 §:n mukainen absorptiosulautuminen ja Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n y-tunnus on aiemmin ollut Lahden ammattikorkeakoulun y-tunnus (2630644-6). Kaikki kummankin sulautuneen ammattikorkeakoulun sopimukset, projektit ja velvoitteet siirtyivät fuusiossa lain mukaisesti yleisseuraantona uudelle Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle ja näin ollen sopimusten ja projektien osapuoli on Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n sijaan Lab-ammattikorkeakoulu Oy. Fuusiolla ei ole vaikutuksia tämän projektin toiminnalliseen toteuttamiseen, vaan projektin tavoitteet, kohderyhmä ja tulokset säilyvät projektisuunnitelman mukaisina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alueen yritykset, korkeakoulut, kehittämisorganisaatiot 

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kunnat, julkisen sektorin toimijat, säätiöt ja yhdistykset 

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 135 240

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 135 240

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 193 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 193 200

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Padasjoki, Sysmä, Lahti, Asikkala, Kärkölä, Hollola, Heinola, Orimattila, Hartola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma-analyysi pohjautuu muotoiluyrittäjyyteen liittyviin aiempiin tutkimuksiin ja niissä esiintyviin sukupuolinäkökulmiin ja sukupuolten väliseen jakaumaan: Ornamon ja Taito –liiton yrittäjyys ja ammattilaisselvitykset, yliopistoissa viimeisen viiden vuoden aikana toteutettu muotoilualan yrittäjyyden monografinen tutkimus, Lahden Muotoilu- ja taideinstituutin Amerin säätiön yhteistyön vuositeeman 2015 naiset muotoilijoina ja naiskuluttajat löydökset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen työskentelyssä pyritään siihen, että molemmat sukupuolet ovat tasa-arvoisesti edustettuna. Tähän kiinnitetään huomio esim. Päijät-Hämeen muotoiluryhmän muodostamisessa eli hankkeen ohjausryhmän kokoonpanossa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 10
Hankkeessa kehitettävä muotoilun tiekartta antaa suuntaviivat pitkäjänteiselle alueen yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittymiselle. Tiekartta tukee Päijät-Hämeen muotoilun älykkään erikoistumisen tavoitteita ja toimenpiteitä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 10
Muotoilun tiekartta työskentelyssä suunnitellut ja sovitut toimenpiteet tukevat uusien aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä, sekä lisää muotoilun hyödyntämistä liiketoiminnan kilpailukykytekijänä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 8
Yritysten muotoilun käytön lisääntyminen tuo uusia työmahdollisuuksia alueen muotoilun ammattilaisille (yrittäjät, muotoilutoimistot). Muotoilun näkyminen ja hyödyntäminen esim. palveluiden sujuvoittamisessa lisää alueen asukkaiden hyvinvointia positiivisten palvelukokemusten kautta. Uudet osallistavat tapahtumat vahvistavat alueen kulttuuripääomaa ja alueen ihmisten osallisuutta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 5 9
Tiekartassa sovitut taide- ja muotoilutapahtumat vahvistavat mielikuvaa Lahdesta muotoilukaupunkina. Ja alueen toimijoiden kanssa yhteisesti suunnitellut muotoilutoimenpiteet rikastavat kaupunkiympäristöä.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Muotoilu on Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärki sekä keskeisimmissä strategioissa nostettu alueen kilpailukykytekijäksi (Maakuntastrategia, Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategia, Lahden kaupungin strategia). Jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään, rakennettiin alueen avaintoimijoiden kanssa tiekartta, joka tulee ohjaamaan konkreettisia toimenpiteitä lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä.

Päijät-Hämeen muotoilun tiekartta määrittelee tavoitteet ja toimenpiteet muotoilun käytön, näkyvyyden ja strategisen aseman saavuttamiseksi Päijät-Hämeen alueella sekä määrittelee tavoitteet kansallisille ja kansainvälisille toimenpiteille. Hankkeessa luotiin alueelle yhteinen muotoilun visio, tavoitteet, keskeiset teemat ja suunnitelma alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen tason toimenpiteille ja määritellään toimijoiden vastuut.

Hankkeen toimenpiteet toteutettiin monivaiheisena osallistavana strategiatyöskentelyprosessina, johon osallistuivat eri sidosryhmät tarpeen mukaan. Työskentelyssä olivat mukana mm. Päijät-Hämeen liitto, Lahden kaupunki, LUT, Ladec, Suomen Muotoilusäätiö, Päijät-Hämeen alueen valmistava teollisuus, pk-yritykset, muotoilualan ammattilaiset ja muotoilualan korkeakouluopiskelijat.

Työpaketissa 1 toteutettiin visiotyöskentelyprosessi, jossa kolmessa työpajassa määriteltiin alueen kärkiteemat, muotoiluosaamisen profilointi ja alueelliset, kansalliset ja kansainväliset tavoitteet ja toimenpiteet sekä neuvoteltiin toimijoiden roolit ja vastuut. Työpaketissa 2 rakennettiin tiekarttasivusto yhteistyössä Päijät-Hämeen muiden tiekarttojen kanssa, joka lanseerattiin helmikuussa 2021. Tehtiin toimintasuunnitelma ja viestintäsuunnitelma. Työpaketissa 3 aloitettiin toimenpiteiden pilotointi ja suunniteltujen hankkeiden käynnistäminen. Tiekartasta järjestettiin kansallisia promootiotapahtumia, koronatilanteen takia kansainväliset avaukset tapahtuvat vasta syksyllä 2021 tilaisuuksien siirtymisen vuoksi.

Hankkeen tuloksina syntyi tiekartta muotoilun käytön lisäämiseksi ja näkyvyyden ja strategisen aseman saavuttamiseksi Päijät-Hämeen alueella. Lyhyellä aikavälillä avaintoimijoiden roolit ovat selkiytyneet ja on luotu toimintamalli tavoitteiden ja toimenpiteiden johdonmukaiseksi toteuttamiseksi. Pitkällä aikavälillä tietoisuus Päijät-Hämeen alueen älykkäästä erikoistumisesta muotoiluun tulee lisääntymään alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Alueen muotoiluosaamisen alueellinen keskittymä tulee vahvistumaan eli tullaan saavuttamaan johtoasema kansallisessa muotoilukorkeakoulutuksessa sekä saamaan muotoilu- ja suunnittelualojen yrityksiä Päijät-Hämeeseen. Myös päijäthämäläinen muotoiluosaaminen tulee leviämään kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.