Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75250

Hankkeen nimi: Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa vaihe II

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2019 ja päättyy 30.9.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kokkolanseudun Kehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1798904-6

Jakeluosoite: Kauppatori 5

Puhelinnumero: 068243400

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.kosek.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laura Liias-Kokkonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: laura.liias-kokkonen(at)kosek.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447809715

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisten matkailuyritysten kehityksen ja kasvun tukeminen, sekä keskipohjalaisen luontomatkailun yhteisnäkyvyyden ja vetovoiman lisääminen. Kehitystä tuetaan yritysten tuotekehitystä, tuotteiden ja palveluiden laatua sekä digitaalisten myyntikanavien käyttöönottoa tukemalla. Yritysten välinen verkostoituminen tuo mahdollisuuksia keskinäiseen sparraukseen ja yhteisten tuotepaketointien luomiseen. Keskipohjalaisten luontomatkailun mahdollisuuksia nostetaan esille yhteisellä näkyvyydellä ja erilaisten markkinointikanavien kokeiluilla. Hankkeen jälkeen yritysten liiketoiminta on kehittynyt ja työllistävyys parantunut, yritykset toteuttavat markkinointitoimenpiteitä yhdessä ja Keski-Pohjanmaan luontomatkailun vetovoima on kasvanut.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat alueen matkailupalveluja tuottavat yritykset ja muut toimijat (yhdistykset ja yhteenliittymät). Suuri osa matkailutyrityksistä on varsin pieniä, ja niiden kasvattaminen kokoaikaisemmin työllistäviksi on hankkeen tavoitteena. Naisyrittäjyys on matkailualalla ylipäätään yleistä, niin myös Keski-Pohjanmaalla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tärkein välillinen kohderyhmä ovat alueelle suuntaavat matkailijat, joiden on hankkeen myötä helppo löytää ja ostaa tarpeisiinsa vastaavia matkailutuotteita.

Välillisesti hyötyvät myös alueen kunnat ja koko maakunta kohentuneen vetovoiman kautta. Maakuntaliiton tekemässä kyselyssä kuntien päättäjät toivoivat erityisesti rakennerahasto-ohjelmien suuntaamista matkailualan hankkeisiin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 276 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 250 451

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 346 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 313 064

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Veteli, Toholampi, Perho, Halsua, Kaustinen, Kannus, Kokkola, Lestijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13.00, joihin työllistyvät naiset 11.50

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulma ei ole hankkeen kannalta keskeinen, vaikka suurin osa pienten matkailuyritysten yrittäjistä onkin naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma ei ole hankkeen kannalta keskeinen, vaikka suurin osa pienten matkailuyritysten yrittäjistä onkin naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma ei ole hankkeen kannalta keskeinen, vaikka suurin osa pienten matkailuyritysten yrittäjistä onkin naisia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Luontoreististöjen kestävä käyttö on tärkeä näkökulma hankkeen toteutuksessa. Ihmisten luontosuhteen parantaminen ja luontoelämysten tarjoaminen luontoa kunnioittavalla tavalla edistävät kestävää luonnonvarojen käyttöä myös pitkällä tähtäimellä. Ekologisuus yhtenä hankkeeseen osallistuvien matkailuyritysten laatukriteereistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Ekologisuus yhtenä hankkeeseen osallistuvien matkailuyritysten laatukriteereistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 5
Ihmisten luontosuhteen parantaminen ja luontoelämysten tarjoaminen luontoa kunnioittavalla tavalla edistävät kestävää luonnonvarojen käyttöä myös pitkällä tähtäimellä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Luontoreitistöjen vastuullinen käyttö.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 4
Luontoreitistöjen kestävä ja vastuullinen käyttö, saariston Natura 2000 -alueet huomioiden.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Ekologisuus yhtenä hankkeeseen osallistuvien matkailuyritysten laatukriteereistä. Luontoreitistöjen vastuullinen käyttö.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Maaseutualueilla matkailu- ja vapaa-ajan yrityksillä on merkittävä rooli monipuolisen elinkeinorakenteen turvaajana.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Yritysten tuottaminen palvelutuotteiden määrä ja laatu lisääntyvät.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Luontoreitistöjen vastuullinen käyttö.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Luontoliikunta ja siihen liittyvien palveluiden lisääntyinen parantaa hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 3
Ihmisten luontosuhteen parantaminen ja luontoelämysten tarjoaminen luontoa kunnioittavalla tavalla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli keskipohjalaisten matkailuyritysten kehityksen ja kasvun tukeminen, sekä keskipohjalaisen luontomatkailun yhteisnäkyvyyden ja vetovoiman lisääminen. Tässä on onnistuttu erittäin hyvin vaikka ajat ovatkin olleet haasteelliset. Erilaisilla koulutuksilla ja työpajoilla on saatu luotua vahva osaaminen ja pohja tekemiselle. Alueen yrittäjien yhteistyö on voimistunut ja suunta on kaikilla sama. Outdooractiven sekä Johku -kauppapaikan myötä alueen tunnettavuus on lisääntynyt entisestään ja tuotteistaminen helpottunut. Koronasta huolimatta erilaisia työpajoja yms. on pystytty järjestämään hankkeen aikana yhteensä noin 40 ja niissä on ollut osallistujia yli 700. Työpajat on räätälöity tarpeiden mukaan vastaamaan yrittäjien toiveita. Hankkeen myötä yrittäjillä on nyt entistä paremmat edellytyksen jatkaa sekä menestyä tulevaisuudessakin.