Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75252

Hankkeen nimi: RoboSote investointihanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: (06) 868 0200

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: https://web.centria.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hintsala Heidi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heidi.hintsala(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401856259

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda Keski-Pohjanmaan alueelle hyvinvointialojen teknologiakehityksen innovaatioverkosto sekä sen toimintamalli tukemaan alan tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehittämistä, sekä eri osaamisaloja yhdistävää kehitystoimintaa. Taustana hankkeelle on käynnissä oleva Sosiaali- ja Terveysalan valtakunnallinen uudistus, siihen liittyvä palvelurakenteen muutoskehitys, yksityistäminen, väestön ikääntyminen, työvoiman saatavuuden vaikeutuminen, monialaisten osaamisvaatimusten kasvu henkilöstössä. Teknologia nähdään keskeisenä keinona sovittaa yhteen kasvanut asiakaskysyntä, sen tarvittava laajempi palvelujen tarjonta ja saatavuus, sekä kustannussäästöt.

Hankkeen tuloksena syntyy terveysteknologian tuotteiden tutkimukseen-, kehittämiseen ja monialaiseen koulututukseen tarvittava verkostoekosysteemi, sovelluskehitysympäristö, sekä innovatiivinen palvelukonsepti, jossa laitteet, varusteet ja henkilöstö voidaan tarvittaessa siirtää joustavasti todellisiin käyttöympäristöihin osaksi yritysten avainprosesseja käytännön testauksia ja kokeiluja varten. Tällä hankkeella Centrian sovelluskehitys ja tutkimuslaboratoriotoiminta laajennetaan tukemaan yhtä voimakkaimmin kasvavaa vientialaa, eli terveysteknologia-alaa, sekä yksityisiä ja julkisia terveys ja hyvinvointialan palveluyrityksiä. Sillä uudistetaan sosiaali- ja terveys alan koulutusta vastaamaan muuttuneita työelämän tarpeita integroimalla siihen eri osaamisalojen kuten teknologia- ja kaupallisen alan osaamista, avointa innovaatiotoimintaa ja kokeilukulttuuria (robotiikka, automaatio, tekoäly).

Hankkeella luodaan edellytykset synnyttää alueella toimiville tai alueelle sijoittuville Terveysteknologian-, sekä Sosiaali- ja Terveysalan yrityksille uutta liiketoimintaa ja osaamista. Se perustuu avoimeen innovaatiotoimintaan, sekä verkostoekosysteemin osaamista-, digitalisaatiota, robotiikkaa, tekoälyä ja automaatiotekniikkaa hyödyntävien ratkaisuiden ja uusien toimintamallien soveltamiseen tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Hankkeen tulokset tukevat toiminta-alueen kasvuhakuista yritystoimintaa ja luo valmiuksia uusien innovaatiolähtöisten referenssiratkaisujen ja palvelumallien kaupalliseen hyödyntämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti hankkeeseen osallistuvien tahojen, kuten Centria Ammattikorkeakoulun, sekä muiden alueen koulutus ja kehittäjäorganisaatioiden toimintaan (Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius, KPEDU), sekä alueella toimiviin terveysteknologia- ja Sote-alan, sekä uutta liiketoimintaa alueelle suunnitteleviin yrityksiin. Osallistuvat yritykset ja organisaatiot ovat alustavasti mm.

1.Kitinkannus ry
2.Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu Oy
3.Kotipalvelu Majakka Oy
4.Soite
5.Validia
6.Suunnittelutoimisto Aurolahti Oy
7.Attendo Oy
8.Raisoft Oy
9. Kosila Digimedia Oy

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavat organisaatiot, sekä kunnat ja kaupungit, sekä Sote-palveluja käyttävät asiakkaat, yritykset ja yksityishenkilöt, sekä sosiaali-, terveys-, tekniikan ja kaupan-alojen opiskelijat sekä opettajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 140 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 140 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 200 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 200 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola, Kannus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sosiaali ja terveysalalla on tunnistettu sukupuolijakauman vinouma, jossa alalla perinteisesti työskentelee pääsääntöisesti naisia. Teknologian hyödyntämisen vahvistaminen nähdään keskeisenä keinona lisätä miesten osuutta alan työvoimasta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen avulla voidaan edistää kehitystä, jossa teknologian käytön lisäämisellä sosiaali ja terveysalan yrityksissä ja organisaatioissa parannetaan alan vetovoimaisuutta myös miesten keskuudessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 7
Digitalisaation ja teknologisten ratkaisujen hyödyntämisen avulla mm. sosiaali ja terveyspalveluissa vähennetään merkittävästi henkilö ja materiaalikuljetuksien aiheuttamia päästöjä ja parannetaan hoitovastetta. Esimerkiksi etälääkäri- ja etävalvonta, lääkerobotit, sosiaaliset robotit, yms. teknlologiset palvelut ja tuotteet vähentävät kotihoidon tarpeettomia käyntejä ja asiakkaiden sairaalakäyntejä ja parantavat hoidon vaikuttavuutta sekä tukevat ennaltaehkäiseviä toimenpinteita
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 7
Digitalisaation ja teknologisten ratkaisujen hyödyntämisen avulla sosiaali ja terveyspalveluissa voidaan tehostaa tiedotusta, valistusta ja seurantaa ja parantaa kansalaisten valmiuksia liittyen mm. rokotuksiin, ravintoon, ja toimimiseen poikkeustilanteissa, kuten esimerkiksi säiden ääri-ilmiöiden tai epidemioiden kohdatessa. avulla parannetaan valmiuksia vastata esimerkiksi säiden ääri-ilmiöhin tai epidemioita
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 7
Digitalisaation ja teknologisten ratkaisujen hyödyntämisen avulla mm. sosiaali ja terveyspalveluissa vähennetään merkittävästi henkilö ja materiaalikuljetuksien aiheuttamia päästöjä. Esimerkiksi etälääkäri- ja etävalvonta, lääkerobotit, sosiaaliset robotit, yms. teknlologiset palvelut ja tuotteet vähentävät kotihoidon tarpeettomia käyntejä ja henkilökuljetuksia. Näillä toimenpitellä hillitään kasvihuonekaasupäästöjen kasvua ja parannetaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 7
Digitalisaation ja teknologisten ratkaisujen hyödyntämisen avulla mm. sosiaali ja terveyspalveluissa vähennetään merkittävästi henkilö ja materiaalikuljetuksien aiheuttamia päästöjä. Esimerkiksi etälääkäri- ja etävalvonta, lääkerobotit, sosiaaliset robotit, yms. teknlologiset palvelut ja tuotteet vähentävät kotihoidon tarpeettomia käyntejä ja henkilökuljetuksia. Näillä toimenpitellä hillitään kasvihuonekaasupäästöjen kasvua ja parannetaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 8
Digitaalisaatiolla luodaan "aineettomia" palveluja kestävän talouden periaatteiden mukaisesti. Sillä vähennetään materiaalien käyttöä, jätteiden määrää ja parannetaan resurssitehokkuutta. Sillä mahdollistetaan talouden kasvu ja hyvinvoinnin ilman, että lisätään aineellisten resurssien käyttöä. Se luo työllisyyttä, uudenlaisia kestävän kulutuksen ja tuotannon toimintamalleja ja yhteistyömahdollisuuksia sekä tukee paikallisten voimavarojen hyödyntämistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei välitöntä vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hanke monipuolistaa paikallista elinkeinorakennetta tukemalla yhden uuden voimakkaasti kasvavan toimialan yritysten kehitystä alueella
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeen keskeisenä sisältönä on edistää digitaalisten tuotetteiden ja palvelujen kehittämistä sekä hyödyntämistä sosiaali ja terveysaloilla. Sillä vähennetään materiaalien käyttöä, jätteiden määrää ja parannetaan resurssitehokkuutta. Sillä mahdollistetaan talouden kasvu ja hyvinvoinnin ilman, että lisätään aineellisten resurssien käyttöä. Se luo työllisyyttä, uudenlaisia kestävän kulutuksen ja tuotannon toimintamalleja ja yhteistyömahdollisuuksia sekä tukee paikallisten voimavarojen hyödyntämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Digitalisaation ja teknologisten ratkaisujen hyödyntämisen avulla mm. sosiaali ja terveyspalveluissa vähennetään merkittävästi henkilö ja materiaalikuljetuksien aiheuttamia päästöjä a ja parannetaan hoitovastetta. Esimerkiksi etälääkäri- ja etävalvonta, lääkerobotit, sosiaaliset robotit, yms. teknlologiset palvelut ja tuotteet vähentävät kotihoidon tarpeettomia käyntejä ja asiakkaiden sairaalakäyntejä ja parantavat hoidon vaikuttavuutta sekä tukevat ennaltaehkäiseviä toimenpinteita
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
Hankkeella tuetaan terveysteknologian tuotteiden ja palvelujen kehittämistä, sekä hyödyntämistä, jolla edistetään ei pelkästään ikääntyneiden vaan eri kansalaisryhmien terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta, itsenäistä selviytymistä, parannetaan työllisyyttä, tiedon saatavuuttan ja mahdollisuuksia sosiaaliseen osallistumiseen.
Tasa-arvon edistäminen 9 8
Hankkeessa edistettävällä teknlogisilla ratkaisuilla parannetaan edistetään naisten ja miesten taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoa sekä puretaan perinteisiä sukupuolikäsityksiä mm. koulutuksessa tai työelämässä. Teknologian käyttö houkuttelee miehiä työllistymään perinteiselle naisvaltaiselle alalle ja hankkeella vaikutetaan esim. hoitotyöhön liittyvän työterveyttä kuormittavan fyysisen työn vähentämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 5
Hankeella luodaan edellytyksiä vähentää eriarvoisuutta yhteiskunnassa. Teknologian avulla tuetaan esim. liikuntarahoitteisten, vammaisten, ikääntyneiden itsenäistä selvitymistä ja osallistumista yhteiskuntaan
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei suoranaista vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei suoranaista vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-