Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75264

Hankkeen nimi: Digitaalisen transformaation johtaminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2019 ja päättyy 30.9.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Jakeluosoite: Saimaankatu 11

Puhelinnumero: 0404877047

Postinumero: 15140

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: https://www.lut.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juhani Ukko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Erikoistutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juhani.ukko(at)lut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404877047

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritykset ovat digitalisoineet ja automatisoineet toimintojaan, tuotteitaan ja palveluitaan jo pitkään. Yritykset digitalisoituvat kuitenkin eri vauhtia ja niillä on hyvin erilaisia tarpeita digitaalisuuden hyödyntämiselle. Digitaalisuus voi liittyä sisäisten prosessien automatisointiin tai tuotekehitykseen uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden muodossa. Toisaalta digitaalisuus voi liittyä toimitusketjuun tai asiakasrajapintaan, kuten myyntiin ja markkinointiin. Yhteistä kaikelle digitaalisuudelle on, että ne tulevat olemaan aiempaa enemmän strategisen tason asioita ja niitä tulee myös pystyä mittaamaan ja johtamaan. Hankkeessa kehitetään työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla yritykset pystyvät yhdistämään digitaalisen kehittämisen ja digitalisaatiolle asetetut tavoitteet osaksi koko yrityksen strategiaa sekä pitkän tähtäimen strategisia tavoitteita.

LUT-yliopisto kehittää malleja ja toimintaperiaatteita, joiden avulla yritykset saavat konkretisoitua digitaalisuuden osaksi strategiaa ja jokapäiväistä innovaatiotoimintaa. Mallit ja työkalut voivat olla erityyppisiä johtamisen työkaluja kuten scorecardeja investointipäätösten tueksi tai strategiakarttoja, joiden perusteella yritykset pystyvät löytämään oikeat digiohjauksen elementit.

LAMK tukee mallien ja toimintaperiaatteiden rakentamista tarjoten osaamista digitaalisista teknologioista sekä edistäen opiskelija-yritys-yhteistyötä digitaalisen transformaation johtamisen saralla. LAMK toteuttaa kehitetyistä malleista ja toimintaperiaatteista digitaaliset sovellukset. LAMK testaa digitaalisen version toimivuutta yhdessä yritysten kanssa ja levittää toimintamalleja ja periaatteita. Levittäminen kohdistuu sekä hyödyntäjiin, että mahdollisiin levittäjäorganisaatioihin.

Hanke on sukupuolineutraali ja kohtelee kaikissa toiminnoissaan molempia sukupuolia tasapuolisesti. Vaikutukset yhdenvertaisuuteen ja kestävän kehityksen periaatteisiin arvioidaan kunkin hankkeen toimenpiteen yhteydessä.

Lahden ammattikorkeakoulu Oy (2630644-6) ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (2177546-2) sulautuivat 1.1.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy:ksi. Kyseessä on osakeyhtiölain 16 luvun ja 2 §:n mukainen absorptiosulautuminen ja Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n y-tunnus on aiemmin ollut Lahden ammattikorkeakoulun y-tunnus (2630644-6). Lab-ammattikorkeakoulu Oy:n kotipaikka on Lappeenranta. Kaikki kummankin sulautuneen ammattikorkeakoulun sopimukset, projektit ja velvoitteet siirtyivät fuusiossa lain mukaisesti yleisseuraantona uudelle Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle ja näin ollen sopimusten ja projektien osapuoli on Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n sijaan Lab-ammattikorkeakoulu Oy. Fuusiolla ei ole vaikutuksia tämän projektin toiminnalliseen toteuttamiseen, vaan projektin tavoitteet, kohderyhmä ja tulokset säilyvät projektisuunnitelman mukaisina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Päijät-Hämäläiset pienet ja keskisuuret yritykset, teknologiaratkaisujen kehittäjät ja myyjät, konsultit sekä yrityskehittäjät.

Yrityksiä ei ole kontaktoitu vielä hakuvaiheessa. Molemmilla toteuttajilla on pitkä kokemus yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä, joten hankkeeseen mukaan haluavien yritysten löytäminen tuskin muodostuu ongelmaksi. Hankkeella tavoitellaan erityisesti pk-yrityksiä, joilla on jo kokemusta digin hyödyntämisestä, mutta, jotka kaipaavat apua siihen, miten digi saadaan kiinteäksi osaksi päivittäistä toimintaa. Vaikka hankkeessa ei keskitytä sinänsä uusien digituotteiden kehittämiseen, digitaalisten teknologioiden ja työvälineiden hyödyntäminen on nykyaikaisen liiketoiminnan ohjauksen ydinosaamista ja siten hanke edesauttaa digitaalisten työvälineiden eteenpäin kehittämisessä. Siten hankkeeseen osallistuvat yritykset voivat olla myös digitaalisten teknologioiden ja palveluiden tarjoajia, jotka haluavat kehittää digitaalista tarjoamaansa siten, että se palvelee heidän asiakkaidensa liiketoiminnan digiohjausta parhaalla mahdollisella tavalla. Hankkeessa hyödynnetään siis LUT:n ja LAMK:n nykyisiä yhteistyökumppaneita sekä konsultoidaan LADEC:ia, jolla tulee olemaan merkittävä rooli hankkeen ohjausryhmässä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kuntien elinvoimapalvelut

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 398 527

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 398 527

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 569 324

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 569 324

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Kärkölä, Lahti, Sysmä, Asikkala, Hollola, Padasjoki, Orimattila, Hartola, Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty analyysi Suvauskoneen avulla. Suvauskoneen testin mukaan projekti edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin toteutuksessa ei suosita kumpaakaan sukupuolta. Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu sukupuolineutraalisti ja sisältö kohtelee molempia sukupuolia tasapuolisesti. Sukupuolinäkökulma huomioidaan myös hankkeelle perustettavan ohjausryhmän osalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali ja kohtelee molempia sukupuolia tasapuolisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Digitaalisuuden lisääminen vähentää materiaalien käyttöä ja kulutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Digistrategioiden ja digiohjauksen kehittäminen edistää alueen yritysten kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Yritysten aineeton arvontuotanto pohjautuu osaltaan digistrategian ja digiohjauksen hyödyntämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Opiskelijoiden tekemät käytännön kehitysprojektit lisäävät osaamista ja edesauttavat siten työllistymistä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke on saavuttanut keskeiset kehitystavoitteensa liittyen työkaluihin ja menetelmiin, joiden avulla yritykset pystyvät yhdistämään digitaalisen kehittämisen ja digitalisaatiolle asetetut tavoitteet osaksi koko yrityksen strategiaa sekä pitkän tähtäimen strategisia tavoitteita. Hankkeen tuloksena syntyi useita konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, joita on kehitetty eteenpäin yhdessä yritysten kanssa. Lähes 30 yritystä aloitti yhteistyön korkeakoulujen kanssa digitaaliseen transformaatioon liittyen.

Alueen yritysten digiymmärrystä on lisätty osallistumalla tapahtumiin, pitämällä esityksiä ja kirjoittamalla yleistajuisia julkaisuja hankkeen tuloksista. Näiden kautta on myös lisätty ymmärrystä niistä vaatimuksista, joita digitaalinen transformaatio aiheuttaa sekä pk-yrityksille työnantajina että pk-yritysten työntekijöille. Oppaiden, julkaisujen ja esitysten kohdejoukkona on ollut myös digipalveluiden tuottajia, mikä edistää palveluliiketoimintaa ja sitä kautta uusien digistrategioiden käyttöönottoa. Näihin liittyvät materiaalit toimivat ohjeistuksina digitaalisen transformaation lisäämisen keinoihin myös hankkeen päättymisen jälkeen.

LABin (EQF7-taso) ja LUTin (EQF6-taso) yhteinen opintojakso (nimenä: Digitaalisen transformaation johtaminen) toteutetaan jatkossa vuosittain sekä suomeksi että englanniksi ja se toimii välittömänä tuloksena hankkeen oppien levittämisestä työelämään. Hankkeessa tehtiin myös sähköinen portaali, jossa hankkeen tulokset ovat koottuna.