Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75281

Hankkeen nimi: Hanna Å vähälä hiilelä (VÄHEÄ)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Peräpohjolan Opisto

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0193507-8

Jakeluosoite: Kivirannantie 13-15

Puhelinnumero: 040 744 5260

Postinumero: 95410

Postitoimipaikka: Tornio

WWW-osoite: http://www.ppopisto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marja-Leena Dunder

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiakaspalvelupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja-leena.dunder(at)ppopisto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 536 4423

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vähähiilisyyden edistäminen on keskeisessä roolissa, kun puhutaan ilmastonmuutoksen torjumisesta. Tässä hankkeessa lähestytään vähähiilisyyden teemoja erityisesti ruokajärjestelmän, digitalisaation ja energiatehokkuuden näkökulmasta. Ruoasta syntyvät ilmastovaikutukset ovat merkittäviä ja kaikissa ruokaketjun vaiheissa on mahdollisuuksia pienentää hiilidioksidipäästöjä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Peräpohjolan Opiston ravintola Hanna Å:sta vähähiilinen ravintola, joka huomioi koko ruokaketjun vaikutuksen hiilijalanjälkeen. Tavoitteena on tarjota ravintolassa ruokaileville vähähiilisiä aterioita ja tehdä näkyväksi sitä, millaisilla valinnoilla kuluttaja voi tehdä ilmaston ja ravitsemuksen kannalta hyviä valintoja. Hankkeen aikana panostetaan ruokajärjestelmän kehittämiseen, näkyväksi tekemiseen, tietoisuuden lisäämiseen sekä digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Hankkeen aikana suunnitellaan ja investoidaan uusi jakelulinjasto ja astioiden palautusjärjestelmä, joka mahdollistaa ruokahävikin minimoimisen ja entistä energiatehokkaamman keittiön. Tarkemmat tiedot investoinneista ovat erillisellä hankehakemuksella 306583.

Toimenpiteitä ovat:
1. Alku- ja loppukartoitus sekä vaikuttavuuden seuranta
2. Vähähiiliset ruokalistat
3. Teemaviikot kuluttajien osallistamiseksi
4. Tiedottaminen.

Hankkeen aikana tehtävillä muutoksilla osoitetaan se, miten ja kuinka paljon voidaan vaikuttaa aterioiden synnyttämään hiilijalanjälkeen kiinnittämällä huomiota erityisesti raaka-aineisiin, reseptiikkaan, jätteiden määrän vähentämiseen sekä kulutustottumuksiin. Hankkeen tuloksena ruokaketju on läpinäkyvä niin keittiöhenkilökunnalle kuin kuluttajillekin. Ravintolassa pystytään entistä paremmin arvioimaan ruokaketjussa tapahtuvien muutosten vaikuttavuus ruokailun tuottamaan hiilijalanjälkeen. Lisäksi jätteiden määrää ravintolassa on pystytty vähentämään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat Peräpohjolan Opiston ravintolaan, jossa ruokailee päivittäin opiskelijoita, henkilökuntaa, päiväkotiryhmä (lapset ja hoitajat) sekä vaihtuva määrä vierailijoita. Ravintola toimii myös alueella hyvin tunnettuna koulutus- ja juhlatilana, joten kohderyhmään kuuluvat myös laajemmin erilaisiin tilaisuuksiin osallistuvat henkilöt.

Kohderyhmässä ovat myös lähialueen suurtalouskeittiöiden henkilökunta: koulujen keittiöt, lähialueen ravintolat ja muut ruokapalveluita tarjoavat yritykset. Opiston ravintola toimii hankkeessa eräänlaisena testiravintolana ja -keittiönä, jonka hyvät käytännöt on mahdollista mallintaa myös muihin suurtalouskeittiöihin.

Seuraavien tahojen kanssa on puhelimitse toukokuussa 2019 sovittu hankeaikaisesta yhteistyöstä. Kyseiset tahot ovat olleet kiinnostuneita osallistumaan mm. hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin.
- Tornion kaupunki, Aini Ylihurula (myös hankkeen ohjausryhmässä)
- Sodankylän keskuskeittiö, Merja Ahola
- Tervolan tukipalvelukeskuksen ravitsemispäällikkö Ritva Ojala
- Ammattiopisto Lappia, Hannele Karlsson
- Ravintola Aino, Tornio, Jorma Sankala

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat opiston opiskelijoiden työssäoppimispaikat, joihin opiskelijoiden kautta välittyy tietoa ravinnon ja kuluttajan valintojen merkityksestä hiilijalanjälkeen. Lisäksi välilliseen kohderyhmään kuuluvat opiston maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden perheet. Iso osa näistä perheistä tulee maista, joissa esimerkiksi kierrätystä ei juurikaan ole, joten hankkeen toimenpiteillä on suuri merkitys tietoisuuden lisääntymiseen.

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat myös Peräpohjolan Opistolla työskentelevien perheet, sillä opiston ravintolassa tehdyistä ratkaisuista on iso osa hyödynnettävissä myös kotitalouksissa.

Paikalliset tavarantoimittajat ovat välillistä kohderyhmää, sillä he saavat mahdollisuuden tehdä omia tuotteitaan tunnetuksi, kehittää toimintojaan palvelemaan paremmin kysyntää ja tarpeita sekä vastavuoroisesti saavat välitöntä palautetta hankeen edetessä.

Ammattiopisto Lappian opiskelijoita suorittaa vuosittain työharjoitteluaan ravintolassa ja kuuluvat tätä kautta hankkeen kohderyhmään. Heidän kauttaan käytännöt vähähiilisyyden edistämiseksi välittyy eteenpäin toiseen oppilaitokseen ja tuleviin työpaikkoihin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 170

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 7 247

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 163 006

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 7 247

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kivirannantie 13-15

Postinumero: 95410

Postitoimipaikka: Tornio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysiin ei ole käytetty ulkopuolista asiantuntijaa, mutta hankesuunnitteluvaiheessa on tarkasteltu opiston sukupuolijakaumaa sekä arvioitu toimenpiteiden vaikuttavuutta molempiin sukupuoliin. Hankkeen toimenpiteitä suunniteltaessa on arvioitu, että ne palvelevat yhtäläisesti sekä miehiä että naisia. Opiston opiskelijoista isompi osa on naisia, mutta ero ei ole merkittävän suuri.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankesuunnitteluvaiheessa on todettu, että mm. aterioita ja jätteiden kierrätystä koskevat hyvät käytännöt sekä oman hiilijalanjäljen seuraaminen koskettavat sekä naisia että miehiä ja hankkeen toimenpiteillä voidaan saavuttaa molemmat sukupuolet yhtäläisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välinen tasa-arvo, mutta toimenpiteet saavuttavat miehet ja naiset tasapuolisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Raaka-aineiden alkuperään kiinnitetään erityishuomioita ja suositaan lähellä tuotettua. Lisäksi aina arvioidaan raaka-aineiden kuljetusten ympäristövaikutukset.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Ruoasta syntyvät ilmastovaikutukset ovat merkittäviä ja kaikissa ruokaketjun vaiheissa on mahdollisuuksia pienentää sen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
-
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
-
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 0
Hankkeen toimenpiteillä vähennetään jätteen määrää
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 4
Hankkeen toimenpiteet eivät suoranaisesti edistä uusiutuvien energialähteiden käyttöä, mutta Peräpohjolan Opisto on vuonna 2019 tehnyt sähkösopimuksen, joka pitää sisällään uusiutuvien energialähteiden käytön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
-
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
-
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Hankkeen toimenpiteissä otetaan huomioon raaka-aineiden kuljetukset ja niistä aiheutuvat kustannukset sekä hiilidioksidipäästöt. Hankkeessa tarkastellaan raaka-aineiden logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Hankkeessa luodaan vähähiilisiä ruokalistoja ja pyritään niiden avulla vaikuttamaan myös ravintolan asiakkaiden kulutustottumuksiin, jolla on pitkällä aikajänteellä vaikutusta myös terveyteen ja hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
-
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
-
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 4 0
Hanke lisää ymmärrystä hiilijalanjäljen syntymisestä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-