Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75282

Hankkeen nimi: Investoinnit - Hanna Å vähälä hiilelä (VÄHEÄ)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Peräpohjolan Opisto

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0193507-8

Jakeluosoite: Kivirannantie 13-15

Puhelinnumero: 040 744 5260

Postinumero: 95410

Postitoimipaikka: Tornio

WWW-osoite: http://www.ppopisto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marja-Leena Dunder

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiakaspalvelupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja-leena.dunder(at)ppopisto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 536 4423

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kyseessä on investointihanke liittyen varsinaiseen kehittämishankkeeseen, hakemusnumero 30647

Investoinnit sisältävät
- Ruuan jakelulinjaston ja astioiden palautusjärjestelmän
- Digitaaliset näytöt
- Keittiövaakoja

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmä on nimetty kehittämishankkeessa 306475.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kohderyhmä on nimetty kehittämishankkeessa 306475.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 21 468

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 48 845

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kivirannantie 13-15

Postinumero: 95410

Postitoimipaikka: Tornio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysiin ei ole käytetty ulkopuolista asiantuntijaa, mutta hankesuunnitteluvaiheessa on tarkasteltu opiston sukupuolijakaumaa sekä arvioitu toimenpiteiden vaikuttavuutta molempiin sukupuoliin. Hankkeen toimenpiteitä suunniteltaessa on arvioitu, että ne palvelevat yhtäläisesti sekä miehiä että naisia. Opiston opiskelijoista isompi osa on naisia, mutta ero ei ole merkittävän suuri.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankesuunnitteluvaiheessa on todettu, että mm.aterioita ja jätteiden kierrätystä koskevat hyvät käytännöt sekä oman hiilijalanjäljen seuraaminen koskettavat sekä naisia että miehiä ja hankkeen toimenpiteillä voidaan saavuttaa molemmat sukupuolet yhtäläisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välinen tasa-arvo, mutta toimenpiteet saavuttavat miehet ja naiset tasapuolisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 0
-Veden kulutuksen väheneminen -Energiatehokkuus -Jätteiden parempaan kierrätykseen satsaaminen -Hävikkiruuan väheneminen ja parempi jatkohyödyntäminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 0
-Energiatehokkuus -Jätteiden määrän vähentyminen -Kuluttajakäyttäytymisen muuttuminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Kehitetään energia- ja materiaalitehokkuutta ja pyritään jätteiden määrän vähentämiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 4
Hankkeen toimenpiteet eivät suoranaisesti edistä uusiutuvien energialähteiden käyttöä,mutta Peräpohjolan opisto on vuonna 2019 tehnyt sähkösopimuksen, joka pitää sisälläänuusiutuvien energialähteiden käytön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-