Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75303

Hankkeen nimi: Lapin kaasutaloussuunnitelma

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.9.2019 ja päättyy 31.8.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TEAM BOTNIA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1508288-9

Jakeluosoite: Pakkahuoneenkatu 1

Puhelinnumero: 0400251350

Postinumero: 95410

Postitoimipaikka: Tornio

WWW-osoite: http://www.bothnianbusiness.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marko Tapani Alamartimo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.alamartimo(at)tornio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400251350

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella haetaan ratkaisuja ympäristöystävällisen maa- ja biokaasun käyttökohteille Lapissa.
Hankkeen päätavoitteena on laatia suunnitelma, jossa Lappiin suunnitteilla olevat kaasutalouden investoinnit muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden. Tavoitteena on:
­- selvittää Lapin biokaasulaitosinvestointien kannattavuus, toteutettavuus ja sijoitusvaihtoehdot
­- edesauttaa hankepartnereiden teollisuuspuistojen investointeja, jotka kytkeytyvät kaasun hyödyntämiseen osana teollisia prosesseja ja liikennettä
­- selvittää kaasutankkausasemaverkoston mahdolliset sijainnit yksityis-, ammattiliikenne ja teollisuuskäytössä ja näin edistää kaasun liikennekäytön aloittamista Lapissa
­- pienentää Lapin liikenteen CO2 –päästöjä
­- EU- ja kansallisten biopolttoaine- ja vähähiilisyystavoitteiden saavuttaminen
­- lisätä Lapin vetovoimaa tiedottamalla rakennetusta ja suunnitella olevasta kaasuinfrastruktuurista.

Projektin tuloksena syntyy:
- Lapin maakunnalle kaasun tuotanto- ja hyödyntämissuunnitelma, joka ottaa kantaa sopiviin mädättämöiden ja kaasun tankkauspaikkojen sijainteihin sekä mädätykseen kelpaavan materiaalin sijaintiin
- Esitys, miten biokaasun hyödyntäminen soveltuu Lappiin suunnitteilla olevien biotalouden suurinvestointien yhteyteen
- Valittujen teollisuusalueiden kehittämissuunnitelmat kaasun hyödyntämisen näkökulmasta

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kaasua tuottavat ja sitä polttoaineena tulevaisuudessa mahdollisesti hyödyntävät yritykset (energia, liikenne, teollisuus, jakelijat, jäte- ja vesihuolto, maatalous), kunnat ja yksityiset henkilöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Autoliikkeet, kaasutalousyritykset, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 274 958

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 343 698

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin

Kunnat: Tornio, Rovaniemi, Kittilä, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta on tehty Lapin Letka Suvauskoneella. Saadun tuloksen mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoitteena on edesauttaa bio- ja maakaasuun käyttöä, sekä siihen liittyvää liiketoimintaa Lapissa. Valtavirtaistaminen koskee sekä miehiä, että naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on edistää bio- ja maakaasuun käyttöä, sekä niihin liityvän liiketoiminnan kehittymistä Lapissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 8
Maatalouden, yhdyskuntien ja teollisuuden sivuvirtoja tullaan projektin aikana yhdistämään biokaasulaitoksen tuotevirroiksi, jotka eivät kuluta luonnonvaroja vaan vähentävät niiden kulutusta korvaamalla fossiilisia polttoaineita biokaasulla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 9
Kasvihuonepäästöt aiheuttavat nykytutkimuksen mukaan ilmastonmuutoksen. Projektin toimet pyrkivät vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä korvaamalla öljyn uusiutuvalla biokaasulla, joka on luokiteltu kasvihuonepäästöjen osalta neutraaliksi, tai maakaasulla, joka sekin vähentää kasvihuonepäästöjä oleellisesti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 5
Hankkeen tavoitteena on lisätä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Päästöjen ja saasteiden väheneminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä myönteisesti kasvillisuuteen, eliöihin sekä luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 9
Hankkeen tavoitteena on lisätä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Päästöjen ja saasteiden väheneminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä myönteisesti pinta- ja pohjavesiin, maaperään, ilmaan sekä erityisesti kasvihuonekaasujen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 3
Biokaasun tuotannon ja käytön lisääntyminen vähentää luonnovarojen käyttöä ja kasvihuonepäästöjen syntyä, mikä osaltaan vaikuttaa positiivisesti luonnon ml. Natura 2000 -ohjelman kohteiden hyvinvointiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Hanke pyrkii toimillaan edistämään materiaalien ja jätteiden kierrätystä ja energian hyödyntämistä ja tukee ja edistää vähähiilisyyttä sekä kiertotaloutta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 8
Biokaasu on itsessään uusiutuva energian lähde. Hanke edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja edistää investointeja niiden hyödyntämiseen liittyen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 6
Projektin tavoitteena on biokaasun käytön ja tuotannon edistäminen, joten uusien mädättämöiden saaminen Lappiin on tavoitteista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Hankkeessa pyritään luomaan eri sivuvirtalähteitä hyödyntävän biokaasulaitoksen toimintamalli, joka on yleistettävissä ja kopioitavissa.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Hankkeella on suuri vaikutus liikkumiseen ja logistiikkaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä bio- ja maakaasun hyödyntämistä nimenomaan liikennekäytössä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Päästöjen väheneminen lisää ympäristön saasteettomuutta ja puhtautta ja siten edistää ihmisten hyvinvointia. Sivuvirtojen hyödyntäminen lisää työtä ja verotuloja alueelle, jonka seurauksena taloudellinen hyvinvointi paranee.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on sukupuolineutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke on yhteiskunnallisesti ja kulttuurillisesti neutraali.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke on kultturiympäristön kannalta neutraali.
Ympäristöosaaminen 3 5
Ympäristöosaaminen lisääntyy projektin seurauksena. Hanke parantaa kohderyhmien ympäristöosaamista. Osaaminen lisääntyy erityisesti tietoisuuden kasvun sekä uusien investointien myötä, kun saadaan aikaan uutta liiketoimintaosaamista ja liiketoimintaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-