Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75304

Hankkeen nimi: Arktinen mehiläistalous

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2019 ja päättyy 30.9.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: +358 20 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juho Haveri-Heikkilä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juho.haveriheikkila(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 478 0289

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Luonnonvarakeskus (Luke), 0244629-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Arktinen mehiläistalous (ARM) -hanke tuottaaa ja välittää uutta tietoa ja teknologiaa Lapin mehiläistarhauksen ja välillisesti marjanviljelyn tarpeisiin. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään pesein lämmitystekniikkaa niin, että mehiläisten lentoaikaa voidaan pidentää viileinä aikoina. Tämäm lisää osaltaan sekä tuotettavan hunajan määrää että mehiläisten suorittaman pölytyksen tehokkuutta nostaen myös lentoalueen marjasatoja. Energia lämmitykseen tuotetaan aurinkoenergian ja/tai tuulienergian avulla, mikä tekee lämmitysjärjestelmästä paikasta riippumattoman.

Hankkeesssa tehdään lämmitysjärjestelmiin liittyvää teknistä kehitystyötä, pilotoidaan järjestelmien toimivuutta sekä marjanviljelytiloilla että maastossa, seurataan pilottikokeiden aikana mehiläisten lentoaktiivisuutta sekä arvioidaan koealueiden marjasatoja ja pesien hunajatuotantoa. Hankkeen aikana arvioidaan tarvetta ja mahdollisuuksia suojata pesiä karhuilta sähköpaimenen avulla.

Hankkeen tuloksena on lappilaisiin olosuhteisiin soveltuva mehiläispesien lämmitysjärjestelmä ja siihen liittyvät toimintaohjeet järjestelmän käytöstä. Hankkeessa arvioidaan myös järjestelmän taloudellista kannattavuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Lapin maakunnan mehiläishoitajat ja mehiläishoidosta kiinnostuneet tahot sekä yksittäiset henkilöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat mehiläisten pölytyksestä hyötyvät marja- tai luonnontuoteyrittäjät sekä paikallista hunajaa ostavat yritykset ja yksittäiset henkilöt. Hankkeessa kerätty tieto hyödynnetään Lapin ammattikorkeakoulun agrologien koulutuksessa, joka luo lisäarvoa mehiläistarhaukselle arktisissa elinympäristöissä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 153 606

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 51 510

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 192 007

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 64 387

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson, Kemi-Tornion, Rovaniemen

Kunnat: Ylitornio, Rovaniemi, Tornio, Tervola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Lapinletka.fi. Yhteenveto liitteenä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on luonteeltaan sellainen, että se painottaa osaamista joka ei liity sukupuoleen. Hankkeessa mukana olevien yritysten valinnassa huomioidaan mahdollisimmman tasapuolisesti yrittäjien ja avainhenkilöiden sukupuoli.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on luonteeltaan toimintaa ja aisntuntemusta kehittävä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Hanke lisää uusiutuvien luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä (mm. marjasatojen lisääntyminen sekä viljelyssä että luonnossa, hunajatuotannon lisääminen)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Vaihtelevien säälojen hallinta (pesien lämmitys). Tuotantokauden pidentäminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 4
Pölytyksen tehostuminen parantaa kasvillisuuden monimuotoisuutta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 3
Uusietuvan energian käyttö (aurinkoenergian hyödyntäminen). Mehiläisten hyödyntäminen kasvitautien (mm. mansikan harmaahome) torjunnassa biologisin torjunta-ainein. Kemiallisten yhdisteiden käyttötarve vähenee, mikä pienetää myös marjanviljelyn vaikutuksia hyönteisiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 6
Aurinkoenergian hyödyntäminen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 4
Mehiläistalouden edistäminen Lapissa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 4
Pölytyspalveluiden tehostuminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 2 4
Pölytyksen tehostuminen vaikuttaa osaltaan myös kultturiympäristöjen (mm. marjanviljelytilojen ympäristö) luonnonkasvillisuuteen.
Ympäristöosaaminen 4 6
Uusiutuvien energiamuotojen (aurinkoenergia) hyödyntäminen. Energian tuottaminben alueilla, joilla ei ole kiinteää sähköverkkoa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-