Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75314

Hankkeen nimi: 5G FINLOG - 5G Future Innovation Platform for Logistics

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2019 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Pääskysentie 1

Puhelinnumero: +358 40 655 0555

Postinumero: 48220

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ville Henttu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ville.henttu(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 702 8522

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tänä päivänä logistiikka-ala toimii pitkälti analogisessa maailmassa ja toimintamallit ovat kehittymättömiä, eivätkä ota huomioon digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä koskien logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamista, digitalisaation todetaan muuttavan tavaralogistiikan toimintamallit. Kuitenkin Suomessa matala digitalisaation aste on ollut este logistiikan kehittymiselle. Periaatepäätöksen visioissa vuosille 2022 ja 2025 tavaralogistiikan sektorille pyritään luomaan uudet toimintamallit, jotka mahdollistavat tiedon paremman liikkumisen läpi kuljetusketjujen. Lisäksi MaaS (Mobility as a Service) ja digitalisaatiokehityksellä pyritään vastaamaan ilmastotavoitteisiin logistiikan osalta.

Kymenlaakso tunnetaan vahvasta logistiikka- ja metsäteollisuudesta, jolla on potentiaalia kehittyä digitaalisessa murroksessa. Toisaalta Kymenlaakso on äkillistä rakennemuutosaluetta, joka on vaikuttanut negatiivisesti maakunnan kehittymiseen. Tämän takia Kymenlaakso on jäänyt muiden maakuntien varjoon myös digitalisaation saralla. Hankkeessa tavoitellaan uudenlaista 5G innovaatio- ja testausalustaa. Vastaavanlaista logistiikkaan ja teollisuuteen keskittyvää tutkimusalustaa ei ole tarjolla muissa Suomen maakunnissa. Alusta uudistaa ja vahvistaa alueen elinvoimaisuutta, osaamispohjaa ja luo alueelle uudenlaisia tutkimus- ja kehitys työpaikkoja logistiikan sekä teollisuuden käyttöön. Alusta tukee niin Kymenlaakson RIS3-startegiaa, maakuntaohjelmaa, TEMin liikennealan kasvuohjelmaa kuin Valtioneuvoston periaatepäätöstä logistiikasta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) toteuttaa hankkeen, jonka tavoitteena on perustaa 5G-verkkostandardiin pohjautuva 5G innovaatio- ja testausalusta satamaympäristöön sekä muodostaa Triple Helix -malliin perustava yhteistyöverkosto. Yhteistyöverkostossa kohtaavat teknologioiden valmistajat, loppukäyttäjät ja tutkimuslaitos. 5G-verkkostandardiin pohjautuva testaus- ja innovaatioalustassa pilotoidaan logistiikan ja teollisuuden tarpeisiin soveltuvia teknologioita; IoT, tekoäly (AI), osa-automaatio, robotisaatio, analytiikka ja kyberturvallisuus. Operatiivisia tavoitteita ovat logistiikka- ja satamatoimialan toiminnan tehostaminen, uusien digitaalisten innovaatioiden fyysinen testaaminen alustalla ja pilotointien ja niistä saatavien tulosten hyödyntäminen tulevaisuudessa. Lisäksi pilotoinneille luodaan tukipalvelut yhteistyön ja laadun varmistamiseksi teknologiaa valmistaville yrityksille. Testauksilla ja pilotoinneilla pyritään vastamaan strategioiden tavoitteisiin, lisäämään alan kilpailukykyä ja luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia 5G teknologian ja satamalogistiikan ympärille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat:

-5G verkkoympäristöön (testbed) hyödyntävät suomalaiset teknologiatoimittajat ja

-satamaa käyttävät logistiikkatoimijat sekä merenkulun toimijat.

-teknologiayritykset tai startup -yritykset, jotka osallistuvat testbedillä toteutettaviin kokeilupilotteihin

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat:

- teleoperaattori
- muut teollisuuden alat ja satamat, jotka voivat hyödyntää pilottien tuloksia hankkeen jälkeen
- Ammattikorkekoulu

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 239 798

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 239 798

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 342 570

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 342 570

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Pyhtää, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: HaminaKotka satama, Merituulentie 424

Postinumero: 48310

Postitoimipaikka: Kotka

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty itsearviointina sekä hankkeen toteuttajien että hankkeen kohderyhmien toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Analyysissä on otettu huomioon henkilöstön lukumäärä ja heidän tehtävänimikkeensä. Hankkeen toimintaympäristö sijoittuu satama ja merenekulku-alalle sekä tarkemmin logistiikkaan, mutta sisällöllisesti verkko, verkkoliikenne, IoT:hen, robotiikkaan, cyberturvallisuuteen, tekoälyyn, analytiikkaan ja automatioon. Niin koulutuksellisesti kuin työelämäperusteisesti tekniikan ja liikenteen alalla sekä logistiikan (kuljetus- ja varastointi) opiskelee ja työskentelee enemmän mihiä kuin naisia. Alan kehitys lisää molempien sukupuolten kiinnostusta alasta ja tulevaisuudessa erot ja jakautuminen voivat tasoittua. Esimerkiksi tilastollisesti kuljetus- ja varastointiala työllistää Suomessa 30 000 naista ja 114 000 miestä (Tilastokeskus, 2014).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Logistiikka ja ICT on pääsääntöisesti miesvaltainen ala, mutta testauksiin liittyvät teknologiat ja tekniikat luovat uudenlaisen toimintaympäristön logistiikassa ja voi lisätä naisten kiinnostusta logistiika-alasta. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon koko projektin elinkaaren aikana, hankkeen suunnittelusta tulosten käyttöönottoon ja mahdollisuuksien mukaan rekrytointiprosesseissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on kehittää 5G testaus- ja pilotointialusta satama-ja logistiikka-alan teknologiakokeiluille. Hanke ei suoranaisesti edistä tasa-arvoa, mutta pyrkii huomioimaan tasa-arvon kaikessa toiminnassa. Valtavirtaistaminen otetaan kuitenkin huomioon hankkeen elinkaaren aikana ja tulevaisuudessa. Hakija vastaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta hankkeessa. Hankkeen päähakija osallistuu mahdollisesti järjestettäviin sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiskoulutuksiin tai hankkii vastaavan perusosaamisen muuta kautta, ja välittää tämän osaamisen myös muille osatoteuttajille. Kaikki toimenpiteet, jotka kohdistuvat hankkeessa ihmisiin, pyritään suunnittelemaan sukupuolineutraalisti. Sukupuolten tasa-arvon toteuttaminen otetaan osaksi hankkeen seuranta- ja itsearviointijärjestelmää.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
5G testausalustalla pilotoidaan ja testataan uudenlaisia sovelluksia autententtisessa satamaympäristössä. Välittömiä luonnovarojen käytön vähenemistä ei ole, mutta pitkällä aika välillä voidaan testata eri sovelluksia, jota voivat vähentää luonnovarojen käyttöä. Toisaalta tarvittava lisätekniikka ja laiteet kuluttavat luonnovaroja, koska niitä tarvitaan enemmän operoinissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
5G testausalustalla pilotoidaan ja testataan uudenlaisia sovelluksia autententtisessa satamaympäristössä. Esimerkiksi kamera tai drone tekniikalla voidaan suorittaa kulunvalvontaa ja liikenteen tilannetta ja siten vähentää päästöjä ja ilmastonmuutosta verrattuna fyysiseen tarkasteluun. Myös liikenteen ja logistiikan optimoinnilla on jo merkittäviä ilmastovaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Hankkeella ei ole suurta vaikutusta pinta- ja pohjavesiin eikä maaperään. Kasvihuonekaasuja voidaan vähentää esimerkiksi eri testauksien ja pilottien avulla. Tehokkain on logistiikan ja liikenteen optimointi mm. sensori ja rfid tekniikalla. Myös rakennusten automaatiolla kuten valsituksella ja lämpötilalla pystytään vähentämään kasvihuonekaasuja ja luonnonvaroja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta Natura 2000 alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Pääsääntöisesti hankkeessa pyritään tuomaan uusia laitteita ja tekniikoita 5G alustealle testattavaksi eli materiaaleja tarvitaan tuotekehitykseen jos fyysinen laite. Toisaalta palveluiden ja tuotteiden onnistuessa testaukset voivat vähentää laitehankintoja ja toimia ns. virtuaalisessa alustassa, jolloin syntyy vähemmän metriaalia ja jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö ei tässä projektissa kasva tai vähene.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Testausalusta antaa paikallisille yrityksille mahdollisuuden päästä testaamaan uudenlaisessa ympäristössä teknologioita, joita mahdollisesti tarvitsevat tulevaisudessa kehittäessään omaa toimintaansa. Myös Triple-Helix malisesta verkostosta elinkeinorakakenne hyötyy. uudenlaista liiketoimintaa hankkeen tuloksista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Pilotoinneissa ja testauksissa syntyy paljon dataa, tietoa ja pilotoinneista saatavaa uusien asioiden osaamista, jolla voidaan ratkaista erilaisia ongelmia, mitä mahdollisesti uusi teknologia voi tuoda tullessaan satama - ja logistiikkaympäristössä.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Liikkumisen ja logistiikan osalta 5G testausalustalla, tekniikoilla ja yritysyhteistyöllä voidaan tuoda merkittäviäkin parannuksia satamaympäristöön. Droneilla ja kamerajärjestelmillä voidaan parantaa satamien tilannekuva ja kulunvalvontaa. Eri tekniikoilla voidaan tehostaa logistiikkaketjun optimointia. Parantaa Kyberturvallisuutta - esistandardilaiteiden hyödyntäminen ja ipr:n varmistamisella. Myös esimerkiksi konenäöllä voidaan tehostaa ja lisätä turvallisuutta logistiikassa ja liikkumisessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Pilotoinneilla ja testauksilla haetaan uudenlaisia ratkaisua mm. satamien turvalliuuteen (kamerat ja dronet)sekä IoT:lla, automaatiolla ja robotiikalla voidaan vähentää työntekijöiden kuormitusta.
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Hanke ei varsinaisesti edistä tasa-arvoa, mutta fyysisen kuormittavuuden väheneminen ja uudenlaiset työtehtävät avaavat myös naisille tasavertaisuuden toimia logistiikka-alalla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen.
Kulttuuriympäristö 0 2
Yleisesti mm. digitalisatio, automatiosatio, robotiikka ja uudet teknologiset ratkaisut muovaavat satama- ja logistiikka-alan kulttuuriympäristöä modernimmaksi, koska kulttuutisesti etenkin satamilla on tietynlainen kulttuuriperimä historiansa kautta.
Ympäristöosaaminen 0 1
5G testausalusta antaa mahdollisuuden esimerkiksi realiaikaiseen päästöjen mittaamiseen ja seurantaan. Tämä tehostaa ympäristöosaamista ja antaa henkilöstölle valmiudet toimia vielä tehokkaammin. Myös ympäristöluvissa määriteltyjä päästörajoja on sensori ja mittaustekniikalla helpommin seurata.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Seuraavan sukupolven 5G-teknologia käynnisti uuden vaiheen mobiiliverkkojen kehityskaaressa. 5G Finlog -hanke pääsi etuoikeutetusti todistamaan uutta mobiiliverkkorevoluutiota rakentamalla avoimen 5G-testiverkon Suomen suurimpaan yleissatamaan, käynnistämllä siihen liitettyjä käyttötapauksia, suorittamalla laajamittaisia suorituskyky- ja peittoaluemittauksia sekä toimimaan yhtiestyöverkoston koordinoijana. 5G-verkkoteknologia tukee monenlaisia käyttötapauksia huippunopeasta parannetusta mobiililaajakaistasta (eMBB), erittäin luotettavan matalan viiveen viestinnässä (URLLC) sekä massiiviseen konetyyppiseen kommunikaatioon (mMTC). 5G FINLOG – 5G Future Innovation Platform for Logistics -hankkeessa rakennettiin toimiva 5G NR-verkkoteknologiaan perustuva testiverkko HaminaKotka Satama Oy:n satama- ja teollisuusalueelle tukemaan sataman digitalisaation kehitystä sekä logistiikan ja teollisuuden tarpeisiin soveltuvien uusien teknologioiden pilotointiin.

Projektin tavoitteina olivat logistiikka- ja satamatoimialan toiminnan tehostaminen, uusien digitaalisten innovaatioiden fyysinen testaaminen innovaatioalustalla ja pilotointien sekä niistä saatavien tulosten hyödyntäminen tulevaisuudessa. 5G vie perinteisen mobiililaajakaistan uusiin ulottuvuuksiin datanopeuksien, kapasiteetin ja liitettävyyden suhteen. Lisäksi 5G mahdollistaa kokonaan uusia palveluita, kuten hyödyntämällä verkon viipalointia asiakaskohtaisissa virtuaalisissa privaattiverkkoissa kokonaan uutena liiketoiminta-alueena ja ominaisuutena.

Suomen satamien digitalisointi etenee kasvavalla vauhdilla tulevaisuudessa ja mahdollistaa uudenlaisten käyttötapauksien toteuttamisen ja uuden liiketoiminnan kehittämisen alueen yrityksissä. Digitaalisuuden etuja ovat turvallisuus, tilannetiedot, päästöjen väheneminen ja sujuvampi toiminta sataman toiminnoissa. 5G-teknologia ja sen kehittyminen tukee digitalisaatioasteen kasvattamista asteittain kohti ”älysatamaa” jossa toimintoja voidaan automatisoida osin tai kokonaan sekä lisäämään alueen toimintojen turvallisuutta. Ensimmäisessä vaiheessa pilotoidut käyttötapaukset eivät vielä hyödynnä 5G teknologian täyttä potentiaalia, mutta tulevaisuudessa myös 5G teknologian täyttä potentiaalia voidaan hyödyntää erilaisissa käyttötapauksissa.