Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75315

Hankkeen nimi: Kiinteistöautomaatioon integroidun data-alustan palveluiden käynnistäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2019 ja päättyy 31.8.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0162193-3

Jakeluosoite: Villimiehentie 1

Puhelinnumero: (05) 616 2220

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lappeenranta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Markku Juhani Mäki-Hokkonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.maki-hokkonen(at)lappenranta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405695515

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on käynnistää kiinteistöautomaation ja älykkään energiajärjestelmän kehitysalustatoiminta. Lappeenrannan kaupungin laajan BACnet standardia hyödyntävän kiinteistöautomaatiojärjestelmän varaan mm. AIKO hankkeen avulla rakennettu data-alusta toimii kehitysalustan pohjana. Kehitysalustatoiminnan käynnistys, siihen liittyvien toimijoiden yhteistyön käynnistäminen, energiatehokkuustoimien ja -kokeilujen käytännön toteutus, erilaisten data-aineistojen (kuten kiinteistödata, energiadata, säädata) yhdistäminen, kaikki edellyttävät panostusta ja käynnistyshanketta, jolla kehitysalustan toiminta saadaan vakiinnutettua.

Hankekokonaisuuden ohessa toteutetaan integraatio, jossa Lappeenrannan kaupungin kiinteistöautomaatio ja älykkään energiajärjestelmän kehitysalustatoiminta osaksi sähkömarkkinoita ja kansallista voimajärjestelmää. Integraatio tulee mahdollistamaan kiinteistöjen energiatehokkaan ja kustannustehokkaan käytön ohella kysyntäjoustopalveluiden tarjoamisen joustomarkkinapaikoille. Business Finlandin rahoittaman HEILA-data-alusta on keskeisessä asemassa integraation onnistumisen kannalta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Energia- ja ICT-alan toimijat (Siemens Oy, CGI Oy, Leanheat Oy, Fourdeg Oy, Granlund Oy, Ramboll Oy)
• Energia-alan toimijat saavat käyttöönsä todellista kulutusdataa, jota ne voivat käyttää omien palvelutuotteidensa suunnittelussa ja kehittämisessä.
• ICT-alan toimijat saavat tarkemman kuvan siitä, minkälaisia alustoja ja palveluja voidaan tarjota ja mitä markkinoilla kenties tarvitaan.

Kiinteistöjen omistajat ja hallinnoijat (LATO Oy, SYK Oy)
• Kehitysalustalta nousevat uudet palvelutuotteet tarjoavat aikaisempaa tarkempaa tietoa rakennusten energiankulutuksesta ja toteutettujen/toteutettavien parannustoimenpiteiden vaikutuksista. Lisäksi kehitysalustan avulla mahdollistuu kiinteistöjen energiahallinnan älykäs ja entistä tehokkaampi ohjaus kustannustehokkaalla tavalla.

LUT
• Kehitysalusta tarjoaa Living Lab –dataa energiajärjestelmien systeemitason mallinnukseen.
• Alusta mahdollistaa myös innovatiivisten ohjausalgoritmien testaamisen yhdyskuntatasolla.

Lappeenrannan kaupunki
• Vetovoima energiatehokkuuden edelläkävijä- ja kehitysympäristönä vahvistuu.
• Kaupungin hallinnoimien kiinteistöjen hiilineutraaliuden tavoittelu tehostuu, kun yritykset tarjoavat innovatiivisia ratkaisuja energiakäytön tehostamiseen.
• Kiinteistönpidon energiakustannukset laskevat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen pääasiallinen välillinen kohderyhmä on rakennusten käyttäjät (asukkaat, vuokralaiset, yritykset).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 306 808

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 288 545

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 438 298

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 412 207

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Luumäki, Taipalsaari, Imatra, Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankehankemus vaiheessa projektille on tehty Suvauskoneella (http://www.lapinletka.fi/pages/suvauskone.php) sukupuolivaikutusten arviointi. Testin mukaan projekti edistää miesten asioita enemmän kuin naisten. Johtuen siitä että hankkeen valmistelussa on ollut miespainotus ja hankkeen kohdetoimialat ovat miesvaltaisia. Projektin toimenpiteiden toteuttamisessa pyritään huomioimaan sukupuolten tasa-arvo ja toimenpiteiden vaikutuksia sukupuolten tasa-arvon kannalta seurataan ja arvioidaan projektin edetessä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen suunnittelussa on ollut mukana sekä naisia että miehiä, joita lukumääräisesti on osallistunut suunnitteluun enemmän. Suunnitteluhenkilöitä ei ole valittu sukupuolinäkökulman perusteella. Toteutuksessa tulee olemaan mukana kaikenikäisiä taustoiltaan erilaisia miehiä ja naisia. Projektin kohdeyritykset ovat ennalta arvioiden todennäköisesti miesvaltaisia. Itsessään kiinteistöautomaatio on sukupuolineutraali asia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteet on kuvattu hakemuksessa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankkeella on luonnonvaroihin vaikutusta ainoastaan välillisesti energiatuotannon kautta. Vähentynyt kiinteistöjen energiankulutus laskee fossiilisten energialähteiden kulutusta.Lisäksi rakennuksissa toteutettava kulutusjousto mahdollistaa vaihtelevan uusiutuvan energian tuotannon kasvun energiajärjestelmässä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Data-alusta mahdollistaa sään ääri-ilmiöiden paremman huomioimisen kiinteistöjen seurannassa ja ohjauksessa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Data-alustalla tehostetaan kiinteistöjen energian käyttöä ja siirtämällä energiankulutusta ajallisesti, mahdollistetaan suuripäästöisen huipputuotannon vähenemistä ja samalla vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
ei vaikutuksia
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Data-alustalla tehostetaan kiinteistöjen energian käyttöä ja siirtämällä energiankulutusta ajallisesti, mahdollistetaan suuripäästöisen huipputuotannon vähenemistä ja samalla vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Hankkeessa kehitetylle alustalle tuodaan uusia palveluita ja autetaan yrityksiä luomaan uutta liiketoimintaa älykkään kiinteistöseurannan ja ohjaamisen sektoreilla. Kehitysalustassa on potentiaalia tukimuksen ja yritysten yhteisteksi innovaatioalustaksi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa autetaan yrityksiä uusien tuotteiden palveluiden kehittämisessä ja tuodaan niitä data-alustalle. Data-alusta ja sille luodut uudet tuotteet ja palvelut ovat käyttöönotettavissa myös muualla Suomessa ja kansainvälisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei vaikutuksia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 2
Data-alusta ja uudet palvelut mahdollistavat kiinteistöjen paremman monitoroinnin ja ohjaamisen ja näin myös paremmat olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille, esim. terveellisen sisäilman ja valaistuksen osalta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 3 3
Hankkeessa tuotetaan tietoa, jonka avulla mahdollistetaan energian tehokkaampi käyttö kiinteistöissä ja uusiutuvan energian määrän kasvattaminen energiajärjestelmässä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kiinteistöautomaatioon integroidun data-alustan palveluiden käynnistäminen -hankkeen avulla käynnistyi kiinteistöautomaation ja älykkään energiajärjestelmän kehitysalustatoiminta Lappeenrannan kiinteistöissä. Data-alustan toteutus tukeutuu Lappeenrannan kaupungin laajan BACnet standardia hyödyntävän kiinteistöautomaatiojärjestelmän varaan. Rakennettu data-alusta toimii kehitysalustan pohjana. Kehitysalustatoiminnan käynnistys, siihen liittyvien toimijoiden yhteistyön käynnistäminen, energiatehokkuustoimien ja -kokeilujen käytännön toteutus, erilaisten data-aineistojen (kuten kiinteistödata, energiadata, säädata) yhdistäminen, kaikki edellyttivät panostusta ja käynnistyshanketta, jolla kehitysalustan toiminta saatiin liikkeelle.

Hankkeessa tehtiin yritysyhteistyötä seuraavalla tavalla: Customer Intelligence OY (Yritys analysoi Lappeenrannan kiinteistöjen historiadataa.), Iisy OY (Sisäilman parantaminen ja jatkuva seuranta), Nuuka Solutions Oy (Ilmanvaihtolaitteiden tekoälypohjainen optimointi 2 kiinteistössä), Siemens Oy (Data-analytiikkaa soveltava energiatehokkuuspalvelu 4 kiinteistössä) ja Chainalytics/DataRobot (Yhden kiinteistön energiankäytön tutkiminen koneoppimisella tavoitteena energian kulutukseen vaikuttavien parametrien etsiminen), Indoor Informatics Oy (LUT yliopiston kampusalueen pysäköintidatan keruu). Hankkeessa yritysten kanssa toteutetut ja toteutukseen päätetyt toimenpiteet säästävät energiaa KETS laskennan mukaan n. 1400 MWh/v.

LUT:lle hankittiin ilman hiilidioksidimittauksen dataintegraatio, jotta ulkoilman hiilidioksidipitoisuutta voidaan hyödyntää kiinteistöautomaatiojärjestelmien paikallisena referenssitasona. Hiilidioksiditason luettava mittaaminen on yksi keskeisiä suureita, kun kysyntäjoustoa toteutetaan ilmanvaihtoa säätämällä. Kiinteistöinfan ylläpidon tueksi toteutettiin lisäksi kevytanturoinnin automaattinen raportointityökalu, joka hyödyntää data-alustaa havaintojen prosessoinnissa ja raportoinnissa.

Hankkeen toteutusta ja tulosten saavuttamista hankaloitti se, että hankkeen toteutusaikana huomattiin Lappeenrannan kiinteistöjen päävalvomojärjestelmän päivitystarve. Uuden valvomojärjestelmän päivitys esti suorien rajapintojen hyödyntämisen datan siirrossa. Data-alustalle tehtiin hakurajapintoja väliaikaisluontoisesti Siemensin Navigator järjestelmän kautta.

Hankkeessa suunniteltiin käytettävän Lappeenrannan kiinteistöjen historiadataa mm. analysointeihin ja simulaatioihin. Hankkeen aikana selvisi, että historiadata-trendidata ei ollut käyttökelpoista. CIFI ja Datarobot piloteissa testattiin käyttöä ja data havaittiin valitettavan puutteelliseksi. Hankkeessa tehtiinkin lähtödatan laatua oleellisesti parantavaa työtä eli rakennuskooditus yhdenmukaistettiin ja harmonisoitiin. Se on käytettävissä jatkossa kaikkiin järjestelmiin ja rakennukset toimivat identifioivana tietokannan avaimena.

Hankekokonaisuuden aikana toteutettiin integraatio, jossa Lappeenrannan kaupungin kiinteistöautomaatio pystyy tarjoamaan reaaliaikaista kiinteistöautomaatiodataa tutkimuksen ja yritysten hyödynnettäväksi. Tutkimusalustalla voidaan simuloida kiinteistökokonaisuuksien roolia osana sähkömarkkinoita ja kansallista voimajärjestelmää. Integraatio luo pohjaa kiinteistöjen energiatehokkaan ja kustannustehokkaan käytön ohella uuden tyyppisten kysyntäjoustopalveluiden tarjoamisen joustomarkkinapaikoille. Data-alustan toteutuksen aikana hankittu osaaminen mahdollistaa vastaavaa teknologiaa hyödyntävien palvelujen tehokkaan integroinnin osana energiatehokkuustoimia.