Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75318

Hankkeen nimi: Kehittämishanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.7.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MIONEX OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1540632-9

Jakeluosoite: Nauskankatu 2

Puhelinnumero: 0407041498

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: KEMI

WWW-osoite: www.mionex.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pikkarainen Harri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri.pikkarainen(at)mionex.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407041498

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämishanke

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 97 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 97 750

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 97 750

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 97 750

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Nauskankatu 2

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: KEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysi on tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kyllä, hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on liiketoiminan kehittäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Kaivosteollisuuden tehokkuuden parantuminen ja tuotantokatkoksien väheneminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Kaivosteollisuuden tehokkuuden parantuminen ja tuotantokatkoksien väheneminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei merkittävää vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei merkittävää vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei merkittävää vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Uusi teknologia (BMS senosori) käyttää entistä vähemmän komponentteja (=raaka-aineita)
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei merkittävää vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Kv. liiketoiminnan kasvu Kemissä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 1
Uusia digitaalisia palveluja kv. teollisuudelle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei merkittävää vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 0
Lisää asiantuntijatyöpaikkamahdollisuuksia Kemissä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei merkittävää vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei merkittävää vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
ei merkittävää vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
ei merkittävää vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Mionex on toteuttanut EU:n rakennerahastojen osin rahoittaman kehitysprojektin. Projektin tuloksena saavutettiin uusi tuote sekä uusia palveluita.