Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75326

Hankkeen nimi: Käynnissäpidon uusimmat teknologiat ja niiden edistävä vaikutus vähähiilisyyteen (KÄYPI)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.9.2019 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Vierimaantie 7

Puhelinnumero: 044 4492 637

Postinumero: 84100

Postitoimipaikka: Ylivieska

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tomi Pitkäaho

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tomi.pitkaaho(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404858219

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen pääperiaatteena on, että kolme korkeakoulua nostavat osaamistasoaan ja valmiuksiaan käynnissäpidossa yrityskentän tarpeiden mukaisesti voidakseen levittää tehokkaasti haltuun otetut uudet osaamiset ja teknologiat ja tiedon niiden toimivuudesta yrityskentälle, sekä voidakseen tarjota yrityskentälle jatkossa huippulaatuista palvelua.
Pyritään siihen, että hankkeen seurauksena syntyy yritysten käynnissäpidon kehittämishankkeita. Yrityskenttä tarjoaa hankkeelle demonstraatiokohteita, jotta uusimmat teknologiat voidaan todentaa hankkeen demonstraatioilla toimiviksi. Tulokset ovat julkisia ja hyödyttävät koko yrityskenttää.

Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen käynnissäpidon asiantuntijat ovat esittäneet, että Kokkola-Ylivieska-Oulu- säteellä tarvittaisiin käynnissäpito-osaamisen tehostamista ajatellen tulevaa ydinvoimalaa ja sen häiriötöntä käyttöä yhteistyössä alihankkijaverkoston kanssa.

Käynnissäpidossa on osaajapula ja samanaikaisesti on meneillään uusien mahdollistavien teknologioiden aalto. Yrityskenttää kiinnostavat uusimmat käynnissäpitoteknologiat, mm. VR/AR-teknologiat, robotiikka sekä autonomiset mobiilirobotit ja dronet, 5G-teknologian tuomat parannukset tehtaiden langattomiin verkkoihin, paikannusratkaisut, tekoälyn hyödyntäminen käynnissäpidon datamassoja analysoitaessa sekä kosketuksettoman 3D mallintaminen erityisesti suurten kappaleiden mittaamisessa. Hankkeen tavoitteena on ottaa näitä osaamisia haltuun tutkimusryhmissä.

Tähän mennessä laadunhallintaa ja käynnissäpitoa ovat toteuttaneet eri tiimit, jolloin osa häiriöistä ja prosessien tehokkuus on kärsinyt. Prosessien käyttövarmuuden puutteet aiheuttavat vuosittain merkittävän osan alueemme teollisuusyritysten hiilipäästöistä. Käynnissäpidon ja laadun yhteistarkastelulla tutkimusryhmät pyrkivät löytämään kokonaisvaltaisemman otteen prosessien hallintaan. Se luo edellytyksiä myös kilpailukyvyn parantamiseen.

Demonstraatioissa keskitytään sellaisiin käynnissäpitoteknologioihin, joilla myöhemmin prosessi- ja kappaletavarateollisuudessa voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä hiilijalanjäljessä. Tutkimusryhmät demonstroivat myös AR-tyyppistä (lisätyn todellisuuden) etätuettua huoltotoimintaa, minkä avulla kalliiden asiantuntijoiden matkustukset eri maihin koneita huoltamaan tulevat vähenemään ja hiilijalanjälki pienenee.

Demonstraatioiden avulla kehitetään myös uusien mittaustekniikoiden soveltamista käynnissäpitoon. Demonstraatioissa painotetaan elinkaariajattelua (LCC Life Cycle Costs) ja suurten koneiden käynnissäpidon varmistamista. LCC mallissa koneiden ylläpitokustannuksiin ja niiden tuottamaan ympäristörasitukseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Hankkeessa kehitetään mukana olevien korkeakoulujen käynnissäpidon demonstraatio-, testaus- ja menetelmäosaamista sekä Oulun ammattikorkeakoulun demonstraatio- ja testausympäristöjä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Korkeakoulut
– Korkeakoulujen tutkijat, ja muu kehittämishenkilöstö
– Laboratoriot ja muut kehittämisympäristöt

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pohjois-Suomen prosessi- , kaivos-, konepaja- ja metalliteollisuuden yritykset Puutuote- ja rakennusteollisuuden yritykset
Kone- ja laitevalmistajat Kunnossapitoalan toimijat:
• Kunnospidon palveluja tuottavat ja kehittävät yritykset
• Yrityksen sisäiset toimijat
• Jälkimarkkinatoimijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 718 977

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 696 696

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 909 666

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 897 336

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Raahen, Kaustisen, Kokkolan, Haapavesi-Siikalatvan, Ylivieskan, Koillismaan, Nivala-Haapajärven, Oulun

Kunnat: Taivalkoski, Merijärvi, Kärsämäki, Utajärvi, Ii, Kokkola, Siikalatva, Kalajoki, Lestijärvi, Tyrnävä, Oulu, Oulainen, Perho, Veteli, Sievi, Kaustinen, Ylivieska, Raahe, Kempele, Halsua, Muhos, Alavieska, Reisjärvi, Toholampi, Lumijoki, Hailuoto, Pyhäjärvi, Kannus, Siikajoki, Pyhäjoki, Pyhäntä, Vaala, Nivala, Pudasjärvi, Haapajärvi, Liminka, Kuusamo, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa tiedostetaan, että tekniikan alat ovat hyvin miesvoittoisia. Naisia on pyritty saamaan tekniikan aloille jo pitkän aikaa ja monin toimenpitein ja hankkein. Naisten osuus on kyllä lisääntynyt, mutta ei riittävästi (TEK: ”Naiset ja miehet tekniikan alalla”,2015) Tässä projektissa asia tiedostetaan ja pyritään käytettävissä olevin keinoin vähentämään tätä epäsuhdetta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektissa pyritään siihen, että muodostuvissa uusissa työpaikoissa on yhtäläiset mahdollisuudet sekä naisilla ja miehillä toimia ja osallistua teollisuuden kehittämistoimintaan. Tavoitteena on työelämän tehtävien kautta edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on käynnissäpito-osaamisen nostaminen uudelle dititaaliaikakauden tasolle niin että uusi teknologia tuo yrityksille tuottavuutta ja parantaa tuotannollisen toiminnan hiilijalanjälkeä. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen huomioidaan hankkeen päätöksenteossa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Teollinen internet ja muut uudet tuotantoteknologiat lisäävät teollisuustoiminnan digitalisoitumista ja luo käynnissäpidolle aivan uusia mahdollisuuksia, mikä parantaa materiaalitehokkuutta, vähentää tavaroiden ja materiaalien kuljetustarvetta, parantaa prosessin käyttövarmuutta vähentää alasajoista johtuvaa hävikkiä. Digitaalisten ratkaisujen avulla myös henkilöiden tarve liikkua asiakkaiden, palveluntarjoajien ja etätoimipisteiden ja laitteiden välillä vähenee
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Digitalisaation suomat ratkaisut tehostavat tavaroiden ja ihmisten logistiikkaa. Prosessien hallinta paremman käynnissäpidon ansiosta paranee ja pienentää päästöjä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Uusimmilla tuotanto- ja kunnossapidon teknologioilla tuotantolaitosten ja -prosessien hallinta paranee ja teollisen internetin tuomalla uudenlaisella monitoroinnilla voidaan vähentää havereita ja havaita ne nopeammin. Näin voidaan vähentää teollisuuden ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 3
Uusilla tuotanto- ja käynnissäpitoteknologioilla voidaan lisätä prosessi- ja materiaalitehokkuutta ja vähentää jätekuormitusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 3
Projektin keskeisin tavoite on käynnissäpito-osaamisen kehittäminen, jota paikalliset yritykset ja muut toimijat voivat hyödyntää. Tuotantoprosessien hallinta kehittyy, mikä tukee paikallisten teollisuusyritysten kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä. Projektin myötä myös tutkimuslaitosten kilpailukyky paranee, jolloin tutkimuksen avulla voidaan palvella entistä laajempaa yritysjoukkoa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 7
Digitaaliset ratkaisut, tuotteet ja palvelut ovat usein aineettomia. Ne luovat mahdollisuuden lisätä palvelukomponentteja myös fyysisiin tuotteisiin. Etämonitorointi, etähuolto ja etäkäynnissäpito luovat hyviä mahdollisuuksia konetoimittajille luoda palveluja tuotemyynnin lisäksi. Etäällä sijaitsevien teollisuusprosessien hallintaan voidaan myös luoda paljon palvelutoimintaa
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hankkeen yksi keskeinen tavoite on kehittää etämonitorointia, -huoltoa ja käynnissäpitoa uusimpia teknologioita käyttäen. Huollosta ja käynnissäpidosta johtuvaa liikkumista voidaan oleellisesti vähentää.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Kehittyvä käynnissäpito parantaa prosessien hallintaa ja tuottavuutta ja lisää kilpailukykyä ja sitä myötä tuo työtä ja hyvinvointia alueelle ja sen ihmisille.
Tasa-arvon edistäminen 0 1
Etäyhteistyö luo parempia edellytyksiä liikkumisrajoitteisille ihmisille osallistua teollisen yritystoiminnan kehittämiseen. Projektissa pyritään siihen, että muodostuvissa uusissa työpaikoissa on yhtäläiset mahdollisuudet sekä naisilla ja miehillä toimia ja osallistua teollisuuden kehittämistoimintaan. Tavoitteena on työelämän tehtävien kautta edistää erilaisten ihmisten sekä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 2
Käynnissäpito on luonteeltaan prosessien hallinnan ja käyttövarmuuden edistämistä. Tässä yhtenä tärkeänä näkökulmana on estää ympäristövahinkoja ja pienentää ympäristölle aiheutettavaa kuormaa. Digitalisaatio suo monenlaisia mahdollisuuksia ympäristöön liittyvien asioiden ratkaisemiseen. Käynnissäpidon osaamisen edistäminen edistää myös ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa on toteutettu suunnitelman mukaisesti teknologiaselvityksiä, demonstraatioita ja mittauskampanjoita, joissa käynnissäpidossa hyödynnettävistä uusimmista teknologioista on kerätty käyttökokemuksia ja vertailutietoa sekä vahvistettu osapuolien osaamista. Teknologiademonstraatioiden avulla yritykset ovat voineet todentaa tutkimuskohteena olleiden teknologioiden hyödynnettävyyden ja mahdollisesti tuoman lisäarvon yrityksien toimintaan. Hankkeen kohteena ollut i4.0-perustuva laaja-alainen teknologiatarjonta on mahdollistanut useille eri aloille suunnattujen teknologiademonstraatioiden toteuttamisen. Kaikissa toteutetuissa demonstraatioissa on pidetty käynnissäpidon näkökulma mukana.

Hankkeessa on otettu käyttöön investointiosiossa hankittuja käynnissäpidon laitteistoja ja kehitetty toimintamalleja niiden hyödyntämiseen osana käynnissä- ja kunnossapidon toimintaa. Perinteisten kunnossapidon analysointilaitteistojen lisäksi hankkeen aikana on kehitetty toimintamalleja laitteiden digitalisoinnin ja kunnossapitotyön etäohjauksen suorittamiseen. Hankkeen aikana on tuotettu esimerkkitapauksia laitteiden sovelluskohteista, mikä avaa hankkeeseen osallistuneille oppilaitososapuolille sekä yrityksille uusien teknologioiden mahdollistavia sovelluskohteita.

Hankkeessa on pystytty testaamaan ja jakamaan tietoa teknologisista ratkaisuista, joiden avulla mittaustietojen käsittelyyn liittyvää tutkimustietoa pystytään hyödyntämään ja ottamaan nopeammin käyttöön teollisuuden sovelluskohteissa. Hankkeen aikana on myös kehitetty testausympäristöjä, joilla on voitu toteuttaa esimerkiksi eri mittausmenetelmiin liittyviä vertailutestejä ja selvittää uusimpien langattomien tiedonsiirtoteknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia suurten datamäärien turvalliseen käsittelyyn. Tätä tietoa on hankittu ja sovellettu yhdessä yritysten kanssa sekä jaettu erilaisten tapahtumien, viestintäkanavien ja verkostojen kautta laajasti yrityskentälle.