Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75380

Hankkeen nimi: Westside toteutettavuusselvitys ja masterplan

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tervolan kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0193249-1

Jakeluosoite: Keskustie 81

Puhelinnumero: 040 124 2411

Postinumero: 95300

Postitoimipaikka: TERVOLA

WWW-osoite: http://www.tervola.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Veikko Matti Tapani Alatalo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: elinkeinokoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.alatalo(at)tervola.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405012850

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TERVOLAN VÄHÄHIILINEN WESTSIDE

TAVOITTEET
Tervolan Westside on Tervolan kunnassa, mahtavan Kemijoen varressa, kuntakeskuksen vastarannalla oleva rakentamaton ranta-alue, jonka omistaa Tervolan kunta. Alue on pikkuhiljaa siirtynyt Kemijoki Oy.ltä Tervolan kunnan omistukseen maakauppojen myötä. Alueen koko on n. 100 hehtaaria.
Tervolan kunnan tavoitteena on luoda alueesta houkutteleva asuin-, yritys- ja matkailualue joka hyödyntää Kemijoen luontoa sekä hiilineutraalia asumista ja rakentamista. Alueen hyödyntämiseksi on tehtävä selvityksiä, joiden avulla tutkitaan alueelle sijoittuvien toimintojen sijaintimahdollisuuksia. Päällimmäisenä tavoitteena on Tervolan väkiluvun lisääminen uusia asukkaita houkuttelemalla ja etätyömahdollisuuksien luominen innovoivaan ympäristöön alueella jo toimivan valokuituyhteyksien avulla. Rakentamisen tavoitteena on luoda alueesta energiaomavarainen ja osittain myös omat elintarvikkeet tuottava asuin- ja matkailualue.
Tervolan kunnan halkaisee Kemijoen lisäksi pohjois-etelä suunnassa kulkeva merkittävä liikenneväylä 4-tie, jota kautta matkustaja- ja tavaraliikennevirta suuntautuu lappiin, Tervolan kuntakeskukseen sekä uuteen Westsiden kylään tieltä on matkaa vain” kivenheiton” verran. Sama matka on myös Tervolan rautatieasemalle josta tarjoutuu erinomaiset mahdollisuudet ympäristöystävällisen raideliikenteen hyödyntämiseen. Lapin lentokentistä Rovaniemelle ja Kemiin on alle tunnin matka-aika joka tarkoittaa että Tervolan kohteeseen saavuttaessa julkiset liikennevälineet tuovat lähes kotiovelle.
TOIMENPITEET
1.
Alueesta laaditaan suunnitelma alueidenkäytön ja rakentamisen perustaksi. Tervolan kunta on teettänyt Atlastica Oy.n toimesta laserkeilauksen hankkimalleen n. 100 ha.n alueelle, keilaus suoritettiin kesällä 2018. Keilauksen avulla alueesta saatiin tarkkaa maaperän korkeusdataa, joka auttaa hahmottamaan rakentamiseen ensisijaisesti soveltuvat alueet.
Masterplanissa selviää tarkempi suunnitelma asuin- ja matkailurakentamisen toteuttamiseen sekä selvitetään millä toimenpiteillä ja rakentamistavalla alueen hyödyntäminen olisi mahdollisimman tehokasta ja hiilineutraalia. Suunnitelmassa tutkitaan mm. eri energiamuotojen tuotantomahdollisuudet suunnitelma-alueella.
2.
Alueesta tehdään toteutettavuustutkimus (FEASIBILITY STUDY), jossa tutkitaan hankkeen toteuttamismahdollisuuksia sekä keskitytään etätyöpaikkojen ja matkailupalveluiden tuottamisen mahdollisuuksiin alueella. Matkailullisesti tämä merkitsee alueen kiinnostavuuden kartoittamista sijoittajien keskuudessa ja mahdollisten rakentamisinvestointien määrällisiä vaikutuksia.
3.
Aluesuunnittelun ja toteutettavuustutkimuksen rinnalla samanaikaisesti käynnistetään Tervolan Vellikelloksi nimetyn viestintäohjelman suunnittelu ja toteutus. Potentiaalisimmat Westside alueen "uudisasukkaat" ovat valokuituyhteyttä työssään hyödyntävät perheet, paikkakunnalle veto tuntevia, kotiseutua arvostavia ja sinne vetovoimaa tuntevia paluumuuttajia. Heidän lisäkseen turvallista ja hiilineutraalia asumista arvostavien ihmisten kiinnostusta kasvatetaan viestintäohjelmalla, jonka toteuttamisessa käytetään eri viestimiä sekä sosiaalista mediaa.
TULOKSET
Hankkeen tuloksena Tervolaan on laadittu selvitys, jonka avulla voidaan laatia suunnitelmat uuden kylän kehittämiseksi asuin- ja matkailualueeksi, lisäksi suunnitelmassa on selvitetty rantarakentamisen mahdollisuudet tulvaherkillä alueilla sekä tulvariskien poistaminen rakennuspaikoilta. Tuloksena on lisäksi matkailurakentamista ohjaava suunnitelma mahdollisista rakentamisalueista niihin liittyvistä toimenpiteistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat lapsiperheet, seniorit, yritykset ja matkailijat. Erityisenä kohderyhmänä ovat paluumuuttoa Tervolaan suunnittelevat, joita ovat lapsiperheet sekä alueelle muuttoa suunnittelevat seniorit. Lisäksi kohderyhmänä on palvelutarjontaa alueelle tarjoavat yrittäjät sekä matkailuinvestointeja suunnittelevat sijoittajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta hyötyy välillisesti alueen koulutusorganisaatiot, Lapin Ammattikorkeakoulu, joka tekee erilaista rakenteiden testaustoimintaa hankkeessa laaditun suunnitelman toteuttamisvaiheessa, Lapin Yliopisto, jonka hankkeissa testataan digipalveluita sekä ammattiopisto Lappia, jonka osaamista hyödynnetään vesi- ja maaviljelyn kehittämisessä. Lisäksi hankkeesta hyötyy paikallinen elinkeinoelämä monin eri tavoin. Muita hyötyjiä ovat kansalaiset, jotka voivat hyödyntää hankkeessa tuotettua tietoa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 172 896

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 216 120

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tervola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Lapinletka.fi: Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Westside-hanke edistää vähähiilisyyteen liittyvää toimintaa sukupuolesta riippumatta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kehittää eri tavalla vähähiilisyyteen, bio- ja kiertotalouteen liittyviä teemoja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Suunnitelmat tähtäävät vähähiilisyyden ja kiertotalousyhteistyön edistämiseen ja siten edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 9
Tutkimusten, selvitysten ja pilottien tiedon jakaminen kohderyhmille tähtää kiertotalousyhteistyön sekä jakamistalouden kasvattamiseen ja vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä pitkällä aikavälillä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Tukee välillisesti toiminnan kehittyessä kohti vähähiilisen kiertotalouden mukaista toimintaa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Tukee välillisesti toiminnan kehittyessä kohti vähähiilisen kiertotalouden mukaista toimintaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 10
Tukee kiertotalouden mukaisen toiminnan kehittämistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Tukee uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 10
Hankkeen tavoite.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Hankkeen kautta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 6
Materiaalivirtojen tehokas, ekologinen ja suunnitelmallinen kuljetus alueella. Keskitetyt ratkaisut.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 9
Hankkeessa lisätään asukkaiden etähoivapalveluiden käyttöönottoa, greencare ja hyvinvointipalveluiden kartoitusta ja tarjontaa
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Hanke edistää tasa-arvoa, sillä hankkeessa ei suosita sukupuolta eikä tuoteta erityisesti toista sukupuolta edustavaa tietoa tai tiedon hankkiminen painottuisi sukupuolen mukaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Hankkeen tulokset tullaan jakamaan kaikille avoimissa tapahtumissa. Tietoa ei rajoitu erityiseen yhteiskuntaluokkaan tai kulttuuriin.
Kulttuuriympäristö 0 8
Hankeen tavoitteena edistää ja mahdollistaa kulttuurisesti tärkeän Kemijokivarren nauha-asutuksen säilymistä ja energian tuotantoa- ja talteenottoa paikallisesti.Hankkeen avulla parannetaan /mahdollistetaan myös kyliin muuttoa. Hanke myös edistää puurakentamista mikä sopii vähähiiliseen rakentamiseen erittäin hyvin
Ympäristöosaaminen 0 9
Tukee toiminnan kehittymisen kautta ja tiedon leviämisen välityksellä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-