Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75383

Hankkeen nimi: VÄLKKY: Vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen Lapin matkailussa

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.9.2019 ja päättyy 28.2.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0937073-7

Jakeluosoite: Hallituskatu 20 B

Puhelinnumero: +358400124029

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinliitto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanna-Leena Pesonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna-leena.pesonen(at)lapinliitto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +35640 186 1455

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainvälisesti Lappi profiloituu kestävän arktisen luonto- ja elämysmatkailun kohteena. Kestävän ja vastuullisen matkailun kehittäminen on suuressa roolissa myös valmisteilla olevassa Lapin matkailustrategiassa vuosille 2019 - 2021.

Välkky-hankkeella pyritään edistämään vähähiilisyyden tavoitteen toteutumista Lapin matkailussa. Hankkeessa painottuvat erityisesti ekologisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmat. Hankkeessa koordinoidaan yhteistyötä, asetetaan yhteisiä tavoitteita tulevaisuuteen, tehdään toimenpiteitä, seurataan ja arvioidaan kehitystä hyödyntämällä erilaisia mittareita sekä viestitään tuloksista. Toimenpiteitä toteutetaan yritys-, matkailualue- ja maakuntatasoilla.

Hankkeen teemoina ovat matkailun ekologinen ja taloudellinen kestävyys pitkällä tähtäimellä, energiaratkaisut, kierrätys ja jätehuolto sekä vähähiilisyyden ja kestävyyden mittarit. Hankkeessa toteutetaan selvitys matkailun ja muiden toimialojen aluetalousvaikutuksista maankäytön, kestävän kehityksen ja elinkaariajattelun näkökulmista. Selvityksellä luodaan näkemystä ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen pohjaksi pitkällä aikavälillä. Selvityksen odotetaan tuottavan vertailevaa tietoa, josta on apua mm. eri toimialojen tarpeiden yhteensovittamisessa.

Hanke integroidaan täydentämään jo olemassa olevia, alueellisia kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden hankkeita, sekä esim. Visit Finlandin ”Kestävät arktiset matkailudestinaatiot” -hanketta. Näin vältytään päällekkäisiltä toimenpiteiltä ja pystytään täydentämään kokonaisuutta täsmällisillä ja kohdennetuilla toimenpiteillä.

Hankkeen tavoitteina on 1. tuottaa selvitys matkailun ja muiden toimialojen aluetaloudellisista vaikutuksista elinkaariajattelun näkökulmasta, minkä pohjalta voidaan tehdä kestävyyttä tukevia päätöksiä pitkälle tulevaisuuteen. 2. ottaa käyttöön erilaisia mittareita alueiden hiilijalanjäljen mittaamiseen ja seurata kehitystä niiden avulla, 3. pienentää matkailukeskusten hiilijalanjälkeä aluekohtaisilla toimenpiteillä, 4. parantaa matkailuyritysten ja matkailualueiden ympäristöosaamista, energiatehokkuutta ja materiaalitehokkuutta, 5. kehittää yritysten, kuntien ja matkailualueiden yhteistyönä toimivia ratkaisuja kierrätykseen ja jätehuoltoon, sekä 6. koordinoida yhteistyötä ja lisätä matkailuelinkeinon kilpailukykyä viestimällä tehokkaasti kestävän kehityksen tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista.

Hankkeen tuloksena Lapin matkailun hiilijalanjälki pienenee ja kestävyys paranee. Hanke tuottaa mitattavia tuloksia, joiden avulla matkailun kestävyyden kehittymistä voidaan seurata ja joiden kautta siitä voidaan viestiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat kunnat, matkailualueet ja alueorganisaatiot, sekä matkailuyritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat kiertotalous/jätehuolto-, energianjakelu- ja ruuantuottajayritykset ja muut kumppanit, esim. biopohjaisten materiaalien tai polttoaineiden tuottajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 381 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 453 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Torniolaakson, Pohjois-Lapin, Kemi-Tornion, Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Itä-Lapin

Kunnat: Pello, Tornio, Muonio, Rovaniemi, Enontekiö, Pelkosenniemi, Simo, Kittilä, Salla, Ylitornio, Savukoski, Posio, Ranua, Sodankylä, Inari, Keminmaa, Kolari, Kemijärvi, Utsjoki, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen sukupuolivaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty Lapin letka -hankkeessa toteutettua Suvaus-konetta. Arvion tuloksena oli, että hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sisällöllisesti hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Hankkeen ohjausryhmissä ja muissa työryhmissä huomioidaan se, että molemmat sukupuolet ovat tasavertaisesti edustettuina.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on toinen, eikä sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ole relevantti sisältö tälle hankkeelle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 5
Hankkeessa verkostoidutaan laajasti ja toimialarajat ylittävästi, mistä voi syntyä uutta yhteistyötä ja liiketoimintaa. Toimintojen parempi linkittäminen säästää resursseja ja edistää siten kestävää kehitystä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Hankkeen toimenpiteillä pyritään vähähiilisyyden edistämiseen, joka on suoraan ilmastonmuutosta ehkäisevä toimenpide. Toimialarajat ylittävän yhteistyön kautta pyritään saamaan aikaan myös matkailutoimialan ulkopuolelle heijastuvia myönteisiä vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 5
Hankkeen toimenpiteillä pyritään vähähiilisyyden edistämiseen, joka on suoraan ilmastonmuutosta ehkäisevä toimenpide. Toimialarajat ylittävän yhteistyön kautta pyritään saamaan aikaan myös matkailutoimialan ulkopuolelle heijastuvia myönteisiä vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 5
Hankkeessa verkostoidutaan laajasti ja toimialarajat ylittävästi, mistä voi syntyä uutta yhteistyötä ja liiketoimintaa. Toimintojen parempi linkittäminen säästää resursseja ja edistää siten kestävää kehitystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 3
Hankkeessa verkostoidutaan laajasti ja toimialarajat ylittävästi, mistä voi syntyä uutta yhteistyötä ja liiketoimintaa. Toimintojen parempi linkittäminen säästää resursseja ja edistää siten kestävää kehitystä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 10 3
Hankkeessa verkostoidutaan laajasti ja toimialarajat ylittävästi, mistä voi syntyä uutta yhteistyötä ja liiketoimintaa. Toimintojen parempi linkittäminen säästää resursseja ja edistää siten kestävää kehitystä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-