Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A75397

Hankkeen nimi: EnergyVaasa 3D-Center

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2019 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oy Merinova Ab

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0778620-2

Jakeluosoite: PL 187

Puhelinnumero: 0400 730 747

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: VAASA

WWW-osoite: http://www.merinova.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sykkö Tommi Vesa Juhani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Palvelupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.sykko(at)merinova.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 358 610

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on jatkoa huhtikuussa päättyneelle ”Tulevaisuuden digitaalisen tuotannon ja 3D-valmistuksen osaamiskeskittymän valmistelu” -hankkeelle, jossa mm. kartoitettiin yritysten 3D-metallintulostamisen kehittämistarpeet ja valmisteltiin osaamiskeskittymälle toimintamalli sekä toimintasuunnitelma.

Hankkeen tavoitteena on työpakettien avulla lisätä alueen yritysten ja korkeakoulujen 3D-metallintulostamiseen liittyvää yhteistyötä ja osaamista. Käynnistetään EnergyVaasa 3D-center -osaamiskeskus, jonka toimintaan ja kehittämiseen on tavoitteena saada sitoutettua hankkeen aikana vähintään 10-20 yritystä ja saada toiminnasta pysyvää. Osaamiskeskustoiminnan käynnistämisestä vastaavat Merinova ja Vaasan ammattikorkeakoulu ja sen toiminta on avointa kaikille 3D-metallintulostamisesta kiinnostuneille tahoille. Osaamiskeskuksen toiminta perustuu yhdessä oppimiseen ja tekemiseen.

Koulutukseen liittyvä tavoite on viedä hankkeen työpaketeista syntyvä ja saatava tieto suoraan korkeakoulujen tutkintokoulutuksen sisältöihin.

Tavoitteena on myös kehittää ja suunnitella sellainen vuosittainen 3D-tapahtuma Vaasan seudulle, jonka avulla mm. nostetaan alueen imagoa ja edistetään sekä yritysten että korkeakoulujen liiketoimintoja ja verkostoitumista. Edellisessä hankkeessa järjestetty iltapäiväseminaari 31.10.2018 toimii kehittävän konseptin pohjana.

Osaamiskeskuksen toiminta (toimenpiteet) on pilkottu neljään (4) hankkeessa toteutettavaan työpakettiin:
1) workshops (=työpajat, osaamisen ja tiedon lisääminen)
2) sprints (=kehityssessiot, nopea tuotekehitys > protoilut)
3) printing (=metallintulostaminen)
4) next steps (=mm. osaamiskeskustoiminnasta pysyvää ja yritysten sitouttaminen sen toimintaan)

Workshopmaisesti toteutettavien työpakettien 1-3 avulla lisätään yritysten ja korkeakoulujen 3D-metallintulostusosaamista. Yritysten kehittämistarpeet on kartoitettu edellisessä hankkeessa ja ne ovat: suunnittelu, design, materiaalituntemus, topologian optimointi ja simulointi se itse 3D-metallintulostus. Yritykset ja korkeakoulut luovat yhdessä nopean innovoinnin kautta protoja tms. ja niitä myös tulostetaan yhdessä. Työpaketissa 4 arvioidaan osaamiskeskustoimintaa hankkeen edetessä ja etenkin lopussa ja suunnitellaan toiminnan jatkuvuutta sekä keinoja yritysten sitouttamiseksi osaamiskeskustoimintaan sen toiminnan saamiseksi pysyväksi Vaasan seudulle. Lisäksi pidetään syksyllä 2020 3D-metallintulostamista käsittelevä tapahtuma ja jolle suunnitellaan helposti toistettava konsepti tapahtuman järjestämiseksi vuosittain.

Hankkeen tuloksia:
- yritysten ja korkeakoulujen 3D-metallintulostamisosaamista ja yhteistyötä lisääviä yhteisiä työpajoja/kehityssessioita on pidetty vähintään 4-8 kpl
- työpajoista/kehityssessioista saatu tieto on viety suoraan korkeakoulujen tutkintokoulutuksen sisältöihin ja yrityksiin (3D-metallintulostusosaamisen lisääntyminen)
- vähintään 10-20 yritystä on tulostanut yhdessä
- EnergyVaasa 3D-center on perustettu
- vähintään 10-20 yritystä on saatu sitoutettua osaamiskeskuksen toimintaan ja sen kehittämiseen
- on pidetty 3D-metallintulostamista käsittelevä tapahtuma Vaasassa ja luotu tapahtumalle oma konsepti

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjanmaan ja erityisesti Vaasan seudun tuotannolliset yritykset, joilla on kiinnostusta ja edellytyksiä 3D-valmistukseen ja 3D-metallintulostukseen ja Vaasan seudun oppilaitokset (Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja Yrkeshögskolan Novia)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Keskittymät ja toimijat, jotka ovat kiinnostuneet yhteistyöstä Vaasan seudun kanssa 3D-metallintulostamisen saralla.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 214 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 191 399

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 237 020

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 213 194

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Sydösterbottens kustregion, Kyrönmaan, Vaasan

Kunnat: Laihia, Kaskinen, Uusikaarlepyy, Pietarsaari, Vöyri, Kristiinankaupunki, Mustasaari, Pedersören kunta, Kruunupyy, Närpiö, Isokyrö, Maalahti, Luoto, Vaasa, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta, koska hanke kohdistuu sukupuolineutraalisti 3D-osaamiskeskustoiminnan käynnistämiseen ja sen toimintojen kehittämiseen, joiden avulla lisätään yritysten ja korkeakoulujen 3D-metallintulostusosaamista ja edistetään keskinäistä yhteistyötä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tekniikan puoli on perinteisesti ollut miesvaltainen, mutta automatiikan ja robotiikan (suunnittelu ja ohjelmointi) sekä nyt 3D-tulostuksen (myös suunnittelu) yleistyessä myös naisten kiinnostus niitä kohtaan on selvästi kasvanut. Naiset hakeutuvat aloille kasvavissa määrin ja hankkeen avulla halutaan myötävaikuttaa tähän trendiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on yritysten ja korkeakoulujen 3D-metallintulostusosaamisen ja yhteistyön lisääminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 4
Luonnonvarojen kestävä käyttö pitkällä aikavälillä. Tulevaisuudessa digitaalinen tiedonsiirto ja valmistus siellä missä esim. varaosia ja osia yleensä tarvitaan, vähentää fyysistä kuljetustarvetta ja siten säästää energiaa sekä luonnonvaroja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen tulevaisuudessa 3D-metallintulostimien yleistyessä perinteiseten koneistuskeskuksien rinnalle. Tulevaisuudessa digitaalinen tiedonsiirto ja valmistus siellä missä esim. varaosia ja osia yleensä tarvitaan, vähentää fyysistä kuljetustarvetta ja siten säästää energiaa sekä vähentää hiilidioksipäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikusta kasvillisuuteen yms., koska hankkeessa käynnistetään 3D-osaamiskeskustoiminta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikusta pinta- ja pohjavesiin yms., koska hankkeessa käynnistetään 3D-osaamiskeskustoiminta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei liityntää Natura 2000 -ohjelmaan
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Tulostamisen materiaalihukka tulee teknologian kehittyessä lähivuosina vähenemään merkittävästi ja jopa poistumaan eli jätettä ei synny ja sitä voidaan jo nyt osittain kierrättää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke ei edistä uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 9
On pysyttävä mukana kehityksessä, jotta kilpailukyky säilyy. Samalla uusi teknologia luo sitä hyödyntäviä prosesseja, mm. digitaalisuuteen perustuvia alustaratkaisuja. Osaamiskeskustoiminnalla ja protoiluilla nopeutetaan kehitystä ja lisätään elinkeinorakennetta ja yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä 3D-suunnittelussa ja tulostamisessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 4
Myötävaikuttaa uusien digitaalisten palveluiden synnyssä ja esim. Desingosaaminen (muotoilu) voi luoda kansainvälisesti merkittävää businesta ja arvoa.
Liikkuminen ja logistiikka 3 6
Lähitulevaisuudessa vaikutus näkyy mm. kuljetustarpeiden vähenemisenä, kun tulostimet yleistyvät ja voidaan tulostaa ns. lähes missä tahansa. Myös se, että voidaan tulostaa hyvinkin erilaisia materiaaleja ja saadaan ne samasta paikasta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Vaikuttaa positiivisesti, myötävaikuttaa uuden liiketoiminnan syntymistä yrityksiin ja luo siten osaltaan myös uusia työpaikkoja ja lisää naistyöpaikkoja.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta tasa-arvon edistämiselle, koska hankkeen toiminta kohdistuu yritysten ja korkeakoulujen 3D-metallintulostusosaamisen ja yhteistyön lisääminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta yhdenvertaisuudelle, koska hankkeen toiminta kohdistuu on yritysten ja korkeakoulujen 3D-metallintulostusosaamisen ja yhteistyön lisääminen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta kulttuuriympäristöön, koska hankkeen toiminta kohdistuu yritysten ja korkeakoulujen 3D-metallintulostusosaamisen ja yhteistyön lisääminen.
Ympäristöosaaminen 0 3
Lähitulevaisuudessa vaikutus näkyy myönteisesti logistiikassa (tulostimien yleistyessä voidaan tulostaa missä tahansa) ja ympäristötietoisuudessa (jätteen määrä vähenee, voidaan jopa kierrättää).

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen toiminta organisoitiin neljään työpakettiin (nimiltään: työpajat, sprintit ja 3D-metallistulostaminen sekä 3D-osaamikeskustoiminnan kehittäminen), joiden avulla lisättiin alueen yritysten ja korkeakoulujen 3D-metallintulostamiseen liittyvää yhteistyötä ja osaamista. Työpaketeista Saatu tieto ja kokemus sekä oppi siirrettiin suoraan korkeakoulujen tutkintokoulutuksen sisältöön ja yrityksien omaan käyttöön.

Työpajoja(=workshoppeja, ml. päätöswebinaari) eri teemoilla järjestettiin 15 kpl (minimitavoite 4-8 kpl) ja sprinttejä (yhteinen nopea tuotekehityssessio) 9 kpl eri osaidean tiimoilta. Sprinttien lopputuloksena oli yhteensä 37 tulostettua proto-osaa (17 kpl tulostus 2020 ja 20 kpl 2021). Lisäksi Technobotnialla tulosteltiin (2020 lopussa ja 2021 alkupuolella) oppimis- ja kokeilumielessä 4 ns. uuninpellistä, joista merkittävänä lopputuloksena oli 6 erilaista onnistunutta osaideaa. Protot ovat nähtävillä Technobothnialla ja niiden avulla tavoitellaan lisää yrityksiä ottamaan käyttöön 3D-tulostaminen.

3D-osaamiskeskustoimintaan saatiin sitoutettua mukaan 23 yritystä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian lisäksi (minimitavoite 10-20 kpl) ja toimintaa jatkuu. Koronavirusepidemiasta johtuen 3D-metallintulostamistapahtumaa ei voitu järjestää, mutta se toteutetaan myöhemmin. Konsepti on yhden päivän tapahtuma, jossa focus on asiantuntijaluennoissa ja minimessuissa, toisiaan täydentäen aikataulutetusti.